Nørreport - Hængslet mellem by og station

Nørreport har altid bundet midtbyen sammen med stationsområdet og Slagteriet. I dag er Nørreport blevet endnu mere vigtigt som toppen af gågaden, et knudepunkt på den indre ring og for mange indgangen til det fremtidige byområde på Sygehusgrunden.

Det nye projekt for Nørreport rummer en dagligvarebutik med familie- og ungdomsboliger ovenfor, en p-plads, tre punkthuse med boliger samt en cykel- og gangforbindelse langs jernbanen.                

Dagligvarebutikken placeres i den sydlige del af området, på modsatte side af Nørreportcentret. Ovenfor tænkes opført ca. 30 ungdomsboliger og 8-10 familieboliger centreret omkring et fælles gårdrum på tagfladen af dagligvarebutikken. Samlet set tænkes bebyggelsen opført i 6 etager.

Nord for dagligvarebutikken etableres en p-plads med ca. 120 p-pladser og vejadgang fra Stationsvej. P-pladsen dækker parkeringsbehovet for såvel dagligvarebutikken som boligerne i området.

De tre punkthuse placeres i overgangen mellem p-pladsen og forbindelsen mellem byen og banegården. Husene indrettes med en variation i boligtyper for derved at sikre en bred beboersammensætning i området. I stueetagen kan der eventuelt gives mulighed for etablering af mere kundeorienterede formål som f.eks. cafe, butik eller lign.

Punkthusene tænkes opført i 4 etager med eventuel udnyttelig tagetage.

Fakta

  • Beliggenhed: Nørreport
  • Bygherre: Holstebro Kommune
  • Størrelse: 15.000m2 
  • Typologi: Bolig og erhverv
  • Status: Under udarbejdelse
  • Arkitekt: Atra Arkitekter A/S

Den nord-sydgående forbindelse mellem busstation, banegård og byen er placeret i områdets vestlige del, hvorved den mod vest afgrænses af banelegemet og mod øst af dagligvarebutikken og punkthusene. Busterminalen og banegården er trafikale knudepunkter med stor aktivitet og derfor er det særligt vigtigt, at der skabes en direkte fysisk forbindelse til midtbyen. Hovedideen er således at byens tog- og busperron i princippet smelter sammen med byens gågade i et og samme forløb.

Selve forbindelsen skal udformes som et inspirerende urbant byrum med folk på vej til og fra busstationen og banegården, men som gives en udformning der også motiverer til leg og ophold.