Hyldgården - Dagtilbud

Hyldgårdens dagtilbud er et aktivitets- og samværstilbud til voksne med betydelig nedsat funktionsevne og samtidig plejebehov.

Husets fokus

Dagtilbuddet har fokus på at skabe et meningsfuldt hverdagsliv for borgerne. Vi lægger stor vægt på at skabe en genkendelig og tryg hverdag for borgerne med tilbud om forskellige aktiviteter.

Dagtilbuddet ligger i tilknytning til botilbuddet Hyldgården og er en del af Center for Handicap og.

Målgruppe

Dagtilbuddets målgruppe er borgere over 18 år med udviklingshæmning, som har brug for socialpædagogisk støtte og pleje. Mange af borgerne har, i tillæg til deres primære funktionsnedsættelse, supplerende psykiske og fysiske vanskeligheder.

Målgruppen er primært beboere i Hyldgårdens botilbud.

Dagtilbuddets aktiviteter er tilrettelagt ud fra en fast dagsstruktur i overensstemmelse med den enkelte borgers behov for støtte samt pleje og omsorg. Dagen starter med morgensang i mindre rum. Herefter arbejder personale og borgere med et dagligt tema. De forskellige temaer er sansestimuli, madlavning, udflugt, motion/bevægelse og musik/sang.

Frokosten spises i fællesskab, hvorefter der er hvil og pause for de borgere, som har behov for det. Dagen afsluttes med fælles eftermiddagskaffe.

Dagtilbuddet er åbent fra 9.00 til 15.00 i hverdagen.

Med afsæt i en recovery orienteret tilgang har dagtilbuddet fokus på den enkelte borgers håb og drømme. Det betyder, at medarbejderne er nysgerrige på borgerens ”indefra-perspektiv” og ide om det gode liv.

Foruden den recovery-orienterede tilgang tager medarbejderne udgangspunkt i den neuropædagogiske tilgang, hvor fokus er på enkelte borgers funktionsnedsættelse og muligheden for at tilrettelægge den faglige indsats med afsæt i borgerens ressourcer.

Metodisk arbejder medarbejderne i dagtilbuddet ud fra:

  • KRAP (Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Praksis)
  • Tegn Til Tale
  • Sensorisk profil
  • Pædagogisk massage

Her kan du læse om botilbuddene Hyldgården 1 - 3 - 5 samt Hyldgården Hus 9 og 29

Hyldgården er placeret i udkanten af Holstebro i et naturskønt område med bl.a. Vandkraftssøen inden for nær afstand.

Hyldgården har gode udearealer med gangstier, flere terrasser, bålplads, atriumgårde, legeredskaber og muligheder for sanseoplevelser i f.eks. sansehaven.

Hyldgården er indrettet med alle nødvendige hjælpemidler. Tilbuddet har egne busser med lift.

Dagtilbuddet har 20 pladser.

En høj faglig kvalitet er afgørende for at sikre, at du, som borger, får den nødvendige indsats.

Se hvordan vi fører tilsyn med den social- og sundhedsfaglige kvalitet.

Social og Sundhed

Hyldgården

mail center.handicap@holstebro.dk
phone 96116500

Mellemtoft 1
7500 Holstebro