Når du har købt grund i Holstebro Kommune

Lidt om ret og pligt

Da du nu har taget én af livets store beslutninger, håber vi, at du får opfyldt dine drømme om både bolig og hverdagsliv.
På den baggrund vil vi gerne hjælpe dig med at holde styr på, hvad du har af rettigheder og forpligtigelser i forbindelse med købet af din nye parcelhusgrund.

Derfor har vi lavet denne side. Den giver dig bl.a. praktiske oplysninger - og er et supplement til købsaftalen.

Når du overtager grunden, er du forpligtet til bl.a. at fjerne ukrudt og renholde samt vedligeholde fortove, rabatter og veje.

Du skal desuden sørge for, at din grund hele tiden er præsentabel. Det betyder f.eks., at du mindst én gang i løbet af sommerhalvåret skal bekæmpe uønskede vegetationer.

Som grundejer har du ansvaret for, at der er sikker adgang til din grund og dit hus.
Om vinteren gælder der bestemte regler for snerydning samt glatte fortove og veje.

Dine pligter er forskellige, alt efter om din grund ligger ud til offentlig vej og sti eller til privat fælles vej.

I områder udstykket før 2015 gælder, at alle grundejere skal være medlem af den grundejerforening, der senere skal oprettes.

Når grundejerforeningen er oprettet, overtager den (læs: medlemmerne) alle forpligtigelser for veje, fællesarealer m.m. Gælder dog ikke f.eks. offentlige veje og stier.

I nyeste udstykninger er grundejerforeningen allerede oprettet af Holstebro Kommune ved salg af grundene, d.v.s køber har medlemspligt af grundejerforeningen ved overtagelse af grunden. I øvrigt henvises til gældende vedtægter for grundejerforeningen.

Når grundejerforeningen har fået skøde på de grønne fælles arealer, skal den sørge for den fremtidige vedligeholdelse og pleje.

Inden grundejerforeningen er en realitet, opfordrer vi dig som grundejer til løbende at pleje f.eks. græsarealerne 1 til 2 meter uden for dit eget skel. Arealerne bliver senere en del af fællesarealer. 

Medlemmerne af grundejerforeningen skal aftale og bestemme, hvordan bl.a. de grønne områder skal plejes.

Når du overtager grunden, er du forpligtet til bl.a. at fjerne ukrudt og renholde samt vedligeholde fortove, rabatter og veje.

Du skal desuden sørge for, at din grund hele tiden er præsentabel. Det betyder f.eks., at du mindst én gang i løbet af sommerhalvåret skal bekæmpe uønskede vegetationer.

Din grunds jernskelpæle er markeret med træpinde som kan ses i det matrikelkort, du får tilsendt ved købet.

Når du overtager grunden, beder vi dig kontrollere, at alle skelpæle er til stede.

Eventuelle mangler vil blive rettet af Holstebro Kommune. Herefter skal du selv drage omsorg for skelpælene under f.eks. byggeri og lignende. Glipper det, skal du selv betale en landinspektør for eventuel at genfinde og genafsætte skelpæle.

Din nye grund er forsynet med både kloakstik med brønde, vandstik med stophane, el-stik og mulighed for tilslutning til fjernvarmenettet.
Såfremt grunden er forberedt for Lokal Afledning af Regnvand d.v.s. LAR system, henvises til vejledning/pjecen angående etablering af LAR anlæg.
Hvis du vil have oplysninger om kloakeringsforhold, skal du kontakte Vestforsyning A/S.
Tilslutning af vand, el og fjernvarme foretages af din VVS-installatør / el-installatør og det lokale el-, varme- og vandforsyningsselskab kontaktes.

Der vil i nogle områder frit kunne vælges mellem fjernvarme, varmepumper og andre varmekilder, mens der i andre områder vil være tilslutningspligt til fjernvarme. Såfremt der er tilslutningspligt til fjernvarme, vil det fremgå af lokalplan og/eller af en tinglyst servitut på ejendommen, samt af købsaftalen for området. Ønskes der opført lavenergibyggeri, vil kommunen altid meddele dispensation for tilslutningspligt til fjernvarme, såfremt der ansøges herom.

Kommunen er ikke bekendt med eventuelle gamle markdræn eller lignende på grundene.Såfremt køber under anlægs- og/eller udgravningsarbejderne konstaterer/træffer sådanne drænledninger, er grundkøber
jf. Byggeloven forpligtet til at træffe fornødne foranstaltninger ved aut. kloakmester til afledning af drænvandet.

Ifølge Lokalplanen skal der være mindst 0,4 meter til vejskel, når du planter hæk.
Mod nabo må du plante hæk i skel i samarbejde med naboen.

Ved plantning af større træer skal du beregne større afstand til både vej- og naboskel. 
Vedrørende beplantning henvises i øvrigt til Hegnsloven.

Udbydere af internet- og kabel TV forbindelser har trukket rør og kabler i udstykningerne.

Hvis du ønsker at blive tilsluttet, skal du selv kontakte udbyderne. Du kan få nærmere informationer på udbydernes hjemmesider.
Inden du køber, opfordrer vi dig til at registrere bl.a. kabelskabe og gadelysmaster og planlægge det kommende byggeri efter placeringerne.

Hvis du ønsker en anden placering og flytning af installationerne, er det for egen regning.

Når du får leveret materialer til dit byggeri skal du være opmærksom på, at grundkøberen hæfter for eventuelle skader på veje, fortove og rabatter mm. hvorfor det anbefales, at tilkørsel af materialer udføres med max 4 akslet lastbil og ingen kørsel med sættevogne og lignende.

Når du ved, hvor din indkørsel skal være - og måske allerede har lagt belægning - kan du kontakte Trafik og Park for at få lavet en asfaltrampe ved kantsten eller asfaltoverkørsel i rabatten.
Hvis du vil have dine egne belægninger ført ud gennem rabatten og frem til asfaltkanten, er det for egen regning. Det gælder dog ikke ved fortove.
Her skal dine belægninger stoppe ved bagkant fortovet.
Hvis du senere ønsker ekstra opkørsel eller forlængelse og Lokalplanen tillader ændringen, skal du selv betale.

Ved belægningsarbejder på egen grund kan der forudsættes følgende ca. højder mod vejskel:

 • Ved bagkant kommende fortov kan der regnes med et niveau på 4 – 6 cm over vejkantsten.
 • Ved rabat uden kantsten kan der regnes med 3 til 4 cm asfaltslidlag oven på eksisterende asfaltbelægning.
 • Såfremt der er tvivl om højder kontakt venligst Teknik og Miljø.

Såfremt området er udlagt for LAR skal byggeriet på grundene planlægges og opføres efter, at benytte allerede placerede overkørsel med angivet tilslutningskote.

Jordbunden i nyere udstykninger og salgsområder i og omkring Holstebro er som oftest bæredygtig. Enkelte steder kan der dog være dårlig jordbund.
I de tilfælde vil Holstebro Kommune dække rimelige merudgifter:

 • Inden du går i gang med et parcelhusbyggeri, opfordrer vi dig til at lade et geoteknisk firma foretage supplerende jordbundsundersøgelse.
 • Hvis undersøgelserne viser, at der bør ske f.eks. udskiftning af dårlig bund, ekstra armering eller etablering af omfangsdræn, er kommunen indstillet på at betale de rimelige merudgifter.
 • Hvis du vil have kommunen til at refundere eventuelle merudgifter til forbedring af jordbundsforholdene, skal du henvende dig til Teknik og Miljø – Trafik og Park, inden du sætter byggeriet i gang. Så kan afdelingen vurdere og godkende den foreslåede funderingsmetode og økonomien i projektet - og dermed størrelsen af merudgiften.
 • Kommunens refusion af merudgifter vil alene være merudgifter til jordforbedring under det påtænkte byggeri. Kommunen vil således ikke dække merudgifter til den supplerende jordbundsundersøgelse eller til udskiftning af jord uden for det påtænkte og ansøgte byggeri eller til terrænregulering eller til en senere tilbygning.

Vi er informeret om, at der ved andre udstykninger uden for Holstebro og især ældre salgsområder er enkelte områder med specielle jordbundsforhold.
Her er følgende gældende:

 • Du skal overtage parcellen i den stand, hvori den er og forefindes.
 • Vi opfordrer dig til - inden du påbegynder et byggeri at foretage supplerende jordbundsundersøgelser.
 • Kommunen påtager sig intet ansvar for jordbundens beskaffenhed. Du skal selv betale eventuelle merudgifter til fundering m.m., som kan tilskrives jordbundens manglende bæreevne m.m.
 • Der er i prisfastsættelsen for den købte parcel taget højde for, at du skal påregne merudgifter til fundering m.m.

Det fremgår af Købsaftalen, om Holstebro Kommune har kendskab til specielle jordbundsforhold, og om kommunen dækker rimelige merudgifter eller ej.

I de købsaftaler, hvor kommunen intet ansvar påtager sig for jordbundens beskaffenhed, og hvor køber må afholde forholdsvis store ekstra udgifter til fundering mm. over 100.000 kr. – kan Borgmesterkontoret kontaktes.

Kontakt

Grundsalg

Borgmesterkontoret


Tekniske oplysninger

Teknik og Miljø - Anlæg