Spildevandshåndtering i det åbne land

Her finder du en række informationer om spildevandshåndtering i det åbne land og ukloakerede sommerhusområder.

Private spildevandsanlæg

Det private spildevandsanlæg består af en bundfældningstank, evt. efterfulgt af en eller anden form for rensning, og med efterfølgende nedsivning i jorden eller udledning til dræn, grøft eller vandløb. Etablering eller ændring af et privat spildevandsanlæg kræver tilladelse fra Holstebro Kommune.  

Kommunen er forpligtet til planlægge forbedret spildevandsrensning i det åbne land.  Ejendomme, som udleder spildevand til vandområder, hvor målsætningen ikke er opfyldt som følge af spildevand fra enkeltejendomme, kan forvente påbud om forbedret spildevandsrensning. 

Spildevandsplan 2020 -2030

Se Spildevandsplan 2020 - 2030

Spildevandsplan 2020 beskriver nuværende kloakeringsforhold og fremtidige områder, der skal kloakeres, forbedret spildevandsrensning i det åbne land samt en foreløbig tidsplan for kloaksepareringer i kommunen. 

Der er i digitale kortbilag til Spildevandsplan 2020 angivet en tidsplan for enkelte ejendomme i det åbne land.

Hvilke krav til rensning af spildevandet er der på min ejendom?

I dag er der krav om både ved tilladelser og påbud om nye/ændrede anlæg, at en bundfældningstank skal have et volumen på minimum 2 m3 til en almindelig husstand på 5 PE og være CE-mærket jf. spildevandsbekendtgørelsen.

Derudover stiller kommunen i forbindelse med nye spildevandstilladelser og påbud om forbedret rensning krav om, at spildevandet skal renses til et bestemt renseniveau. Dette sker i overensstemmelse med spildevandsplanen. Kommunen har i spildevandsplanen fastsat en renseklasse O, som et generelt krav om spildevandsrensning af en hvis mindste effektivitet. Tilsvarende tillades ikke længere afledning via sivebrønde, men nedsivning via sivedræn jf. spildevandsbekendtgørelsen.
 

Slå din ejendom op og se krav til rensning

I vores kort er angivet hvilke vandløb, der er omfattet af krav om forbedret spildevandsrensning og her kan du se om din ejendom er beliggende i et renseklasseopland.

 

Åbn kort i et nyt vindue

Krav til rensning

Hvis din ejendom er beliggende i et opland med et krav om en renseklasse SO, OP eller SOP og din ejendom har udledning til vandområdet, er din ejendom omfattet af særlige krav om forbedret rensning. Du vil derfor modtage påbud om forbedret spildevandsrensning.

 • SOP: Skærpede krav til reduktion af organisk stof og fosfor og nitrifikation
 • SO: Skærpede krav til reduktion af organisk stof samt nitrifikation
 • OP: Reduktion af organisk stof og total fosfor
 • O: Krav til reduktion af organisk stof.

 

Ansøg om tilladelse

Tømningsordning

Regulativet vedrører forholdene omkring tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke eller lign.), herunder de betalingsmæssige forhold. Af regulativet fremgår endvidere hvilke kvalitets- og installationsmæssige krav, der stilles til bundfældningstankene samt hvilke forpligtelser borgeren har i forbindelse med selve tømningen af tanken.

Ejendomme med samletanke er ikke omfattet af tømningsordningen.

Regulativ for fælles obligatorisk tømningsordning 

Her kan du se hvornår tankene generelt tømmes

Du kan også se hvilke oplysninger vi har om din tank her

Hvem tømmer?

Tømningsarbejde forestås af Vestforsyning A/S, som har udliciteret opgaven til Thingstrup Maskinstation K/S.

Hvem kan kontaktes?

Henvendelse vedrørende selve tømningsordningen samt betaling af ordinært bidrag skal ske til Vestforsyning A/S på tlf. 96 12 74 29.

Henvendelse vedrørende selve tømningen, herunder tidspunkt for tømning skal ske til Thingstrup Maskinstation K/S på tlf. 96 48 21 15.

Henvendelse vedrørende selve tømningsregulativet skal ske til Natur og Miljø, Holstebro Kommune på 96 11 75 62.

Ekstratømninger

Hvis tanken ønskes tømt mere end en gang årligt, skal man kontakte Vestforsyning A/S. Pris for ekstra tømningen fremgår af oversigten for spildevands priser.

Forbedret spildevandsrensning i det åbne land

De kommunale renseanlæg blev op igennem 80’erne og 90’erne bedre til at rense spildevandet. Som følge heraf blev det mere synligt at ejendomme i det åbne land var en medvirkende årsag til at vandløbenes målsætning ikke kunne opfyldes.

Det blev derfor besluttet, at ejendomme, der lå i oplandet til vandløb, hvor målsætningen ikke var opfyldt og hvor disse ejendomme bidrog til en udledning, blev omfattet af et krav om forbedret spildevandsrensning.

I dag er det Vandområdeplanen for Jylland og Fyn, der er gældende for så vidt angår fastlæggelsen af de oplande, hvor afledning og rensning af spildevand fra ejendomme i det åbne land skal ske svarende til et bestemt renseniveau.

Holstebro Kommunes Spildevandsplan der er udarbejdet tidsplan for gennemførelsen af den forbedrede spildevandsrensning i de enkelte oplande.
 

Jeg har fået påbud - hvad skal jeg gøre?

Du skal snart etablere et nyt spildevandsanlæg, så du kan forbedre spildevandsrensningen på din ejendom. 

Derfor skal du kontakte en autoriseret kloakmester, som kan hjælpe dig med at vurdere hvilken type anlæg, der bedst passer til din ejendom. Kloakmesteren skal ansøge om tilladelse samt etablere spildevandsanlægget. Efter arbejdet er udført, vil din kloakmester sende en færdigmelding til Holstebro Kommune. Det er dog dit ansvar som grundejer at sikre dig, at færdigmeldingen er blevet sendt.

Miljøbeskyttelsesloven § 30 indeholder hjemlen for udstedelse af påbud til de lodsejere, der skal have etableret forbedret spildevandsrensning. Jf. spildevandsbekendtgørelsens § 32 stk. 2. skal påbud om forbedret spildevandsrensning indeholde udlederkrav, der mindst opfylder de rensekrav, der er fastsat i spildevandsplanen.

Et påbud fra kommunen om forbedret spildevandsrensning kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Påbud om forbedret spildevandsrensning skal følges af tilbud om kontraktligt medlemskab af den kommunale kloakforsyning.

De nødvendige renseforanstaltninger kan ifølge Miljøbeskyttelsesloven påbydes som enten nedsivning eller opfyldelse af den angivne renseklasse for oplandet. Da det kræver et detaljeret kendskab til de fysiske forhold at planlægge nedsivningsløsningen på ejendomsniveau har kommunen valgt at angive de planlagte renseforanstaltninger som et krav om opfyldelse af en renseklasse.

Der vil således i forbindelse med et påbud blive stillet krav om, at rensningen skal kunne opfylde den aktuelle renseklasse, men der vil ikke blive stillet krav om bestemt anlægstype. De ejendomme, der udleder spildevand til vandløb inden for de relevante oplande, vil få påbud om, at spildevandet som minimum skal renses til klasse SO, OP eller SOP.

I forbindelse med udstedelse af påbud er der 3 konkrete dokumentationskrav jf. spildevandsbekendtgørelsens § 35, som skal være opfyldt:

 • Ejendommens afløbsforhold og udledningssted skal være fastlagt.
 • Ejendommens udledning skal bidrage til forurening af recipienten hvortil der udledes, eller til forurening af en nedstrøms liggende recipient. Det er ikke afgørende for meddelelse af påbud, om den enkelte ejendoms bidrag til forureningen af den omhandlede recipient er stort eller lille, idet ingen ejendom har krav på en ret til at forurene i et eller andet omfang. Modtageren af påbuddet kan således ikke stille krav om, at ejendommens bidrag til forurening er dokumenteret gennem konkrete målinger eller analyser.
 • Recipienten, der udledes til, skal dokumenteret være forurenet i et omfang, der gør, at den ikke opfylder målsætningen. Forureningen af recipienten skal være dokumenteret ved en bedømmelse af miljøkvaliteten og en vurdering i relation til den aktuelle målsætning for recipienten.

Disse dokumentationskrav er opfyldt gennem Vandområdeplanerne, Kommunens Spildevandsplan samt kommunens kortlægning af spildevandsudledningerne i oplandene.

Lovgivningsmæssigt er de nævnte renseløsninger alle lovlige at etablere. For den enkelte borger kan de holdningsmæssige overvejelser være afgørende for valg af løsning.

Nedsivningsanlæg, biologisk sandfilter, pileanlæg, beplantet filteranlæg, samletank og minirenseanlæg lever op til henholdsvis renseklasse SO, OP og SOP. 

Når du som grundejer skal tage stilling til, hvilken spildevandsløsning, der skal etableres, er der flere forhold, der skal tages i betragtning:

Miljømæssige forhold

Den valgte løsning skal først og fremmest opfylde den renseklasse, der er gældende for det pågældende område.

Muligheden for at etablere en af de ovenstående anlæg på den enkelte grund beror i hvert tilfælde af en konkret vurdering af forholdene på ejendommen, jf reglerne herom i gældende lovgivning.

Driftsmæssige forhold

Der er stor forskel på vedligeholdelsesbehovet ved de enkelte anlæg. De mest lavteknologiske anlæg vil oftest være de mindst vedligeholdelseskrævende anlæg. Der er dog ingen anlæg, der er vedligeholdelsesfri og ingen anlæg holder evigt.

Økonomiske forhold

Ved vurdering af økonomien indgår både anlægsudgift, driftsudgifter og levetiden af de pågældende anlæg.

Kommunen anbefaler, at du tager fat i en autoriseret kloakmester med henblik på en snak om de tekniske muligheder og økonomien ved det enkelte anlæg.

I forbindelse med påbud om forbedret rensning til et bestemt renseniveau skal ejere af helårsboliger, der alene afleder husspildevand, gives et tilbud om kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen. Medlemskab af kloakforsyningen er frivilligt.

Ved kontraktligt medlemskab af Kloakforsyningen skal ejeren, uanset valg af renseløsning, betale tilslutningsbidrag, og efterfølgende vandafledningsbidrag. De gældende bidragsstørrelser fremgår af takstbladet, som findes på Vestforsynings hjemmeside, www.vestforsyning.dk.

Du har som ejer af en helårsbolig har 3 muligheder i forbindelse med tilbud om kontraktligt medlemskab af Kloakforsyningen: 

Du ønsker at modtage tilbuddet

Kloakforsyningen finansierer, etablerer, driver og vedligeholder den valgte renseløsning. Du betaler kloaktilslutningsbidrag og vandafledningsbidrag og afholder udgifter til ledninger på egen grund frem til den valgte spildevandsløsning. Du afholder endvidere udgifter til elektricitet og vandforsyning til den valgte spildevandsløsning samt udgifter til etablering og drift af bundfældningstank. Forsyningen er ansvarlig for tømning af bundfældningstanken.

Du ønsker ikke at modtage tilbuddet

Du skal selv sørge for at etablere en renseløsning, der overholder det i påbuddet fastsatte krav om renseniveau.

Du ønsker at modtage tilbuddet, men foretrækker et andet anlæg

Hvis du ønsker en anden type spildevandsanlæg end det, der er foreslået af forsyningen i henhold til renseklassen er der mulighed for, at du fortsat kan opnå kontraktligt medlemskab, hvis det ønskede anlæg opfylder det påbudte krav til renseklasse. 

Forsyningen finansierer, etablerer, driver og vedligeholder den ønskede renseløsning. Du betaler kloaktilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag og eventuel forskel mellem den tilbudte og den ønskede spildevandsløsning. Du afholder udgifter til ledninger på egen grund frem til den valgte spildevandsløsning. Du afholder endvidere udgifter til elektricitet og vandforsyning til den valgte spildevandsløsning samt udgifter til etablering og drift af bundfældningstank. Forsyningen er ansvarlig for tømning af bundfældningstanken.

Hvis du vil vide mere om muligheden for medlemskab af kloakforsyningen i forbindelse med påbud om forbedret spildevandsrensning, så kontakt kommunen eller Vestforsyning Spildevand A/S.

Her er vist, hvorledes et påbud om forbedret spildevandsrensning forløber. Der er to mulige modeller. En hvor du som ejer vælger medlemskab af kloakforsyningen, og én hvor du vælger at opfylde påbuddet ved at etablere eget spildevandsanlæg.

Medlemskab af kloakforsyningen

Gælder kun for helårshuse, der afleder husspildevand.

Måned 0: Kommunen varsler et påbud om forbedret spildevandsrensning til de berørte grundejere. Her medsendes vilkår tilhørende de forskellige typer anlæg, oplysninger om medlemskab af kloakforsyningen, priser m.v. samt blanket som skal returneres ved valg af offentlig forsyningsløsning.      

Måned 4: Kommunen meddeler påbud med vilkår efter miljøbeskyttelseslovens § 30 og tilbud om medlemskab af kloakforsyningen efter miljøbeskyttelseslovens § 30 stk. 7. Kontrakt vedlægges, samt informationer om det videre forløb.

Måned 4: Holstebro Kommune videresender grundejeres anmodning om medlemskab af kloakforsyningen til Vestforsyning Spildevand A/S.     

Måned 5: Hvis ejeren ønsker et andet anlæg end Vestforsyning tilbyder, kan ejeren komme med eventuelle forslag til alternative spildevandsløsninger. Forslag skal sendes til forsyningen. Hvis ikke fremsendes underskrevet kontrakt til forsyningen.    

Måned 6: Forsyningen/Kommunen tager stilling til om evt. fremsendt forslag kan godkendes. Evt. revideret udkast til kontrakt fremsendes til grundejeren.    

Måned 7: Kontrakt underskrives og sendes til Vestforsyning Spildevand A/S.    

Måned 12: Anlægget skal være etableret og i drift. Vestforsyning etablerer anlægget og færdigmelder til kommunen.

Etablering af eget anlæg

Måned 0: Kommunen varsler et påbud om forbedret spildevandsrensning til de berørte grundejere. Her medsendes vilkår tilhørende de forskellige typer anlæg, oplysninger om medlemskab af kloakforsyningen, priser m.v. samt blanket som skal returneres med valg af anlæg. 

Måned 4: Ejer returnerer blanket med valg af anlæg og oplysninger. Kommunen meddeler påbud/tilladelse til det valgte anlæg med tilhørende vilkår.

Måned 12: Anlægget skal være etableret og i drift. Kommunen skal have modtaget en færdigmelding fra autoriseret kloakmester.

Du skal selv betale for arbejdet på din egen grund. 

Etableringsomkostningerne samt årlige driftsomkostninger ved privat anlæg varierer alt efter valg af anlæg. Din kloakmester kan vejlede dig omkring priserne.

Anden mulighed for at forbedre spildevandsrensning på ejendommen er et kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen. Det betyder, at Vestforsyning Spildevand A/S etablerer, driver og vedligeholder et spildevandsanlæg på din ejendom. Medlemskabet giver større omkostninger.

Ved medlemskab af kloakforsyningen skal du som ejer betale tilslutningsbidrag og efterfølgende vandafledningsbidrag. 

Find mere information inkl. gældende bidragsstørrelser på Vestforsynings hjemmeside under Spildevandspriser.

LAR – Lokal Afledning af Regnvand

Klimaændringerne og de øgede nedbørsmængder gør det i nogle tilfælde attraktivt at forsøge og håndtere regnvand, der hvor det falder, så det ikke belaster forsyningens afløbssystem. Samtidig kan man bidrage til dannelsen af grundvand, ved at håndtere regnvandet lokalt.

Håndtering af regnvand, så tæt på kilden som muligt, kalder man i daglig tale LAR – Lokal Afledning af Regnvand.
 

Regnvand på egen grund

I nogle områder er der i lokalplanen bestemt, at tag- og overfladevand skal afledes via LAR-løsninger. Tjek din lokalplan her.

Du kan finde mange flere informationer om LAR anlæg i Kommunens Spildevandsplan 2020.

Inspiration til LAR

Hjælp til en simpel nedsivningstest og dimensionering af LAR-anlæg.

Læs mere om forskellige Lar-løsninger her:

Teknologisk.dk

Klimatilpasning.dk

Hvad skal jeg være opmærksom på?

For at nedsivning af overfladevand kan ske, er det nødvendigt at jordbunden og grundvandsforholdene er egnet til nedsivning. Nedsivning må ikke udgøre en risiko for grundvandet eller medføre gener på din nabos grund. 

Nedsivning af tagvand bør som udgangspunkt undgås fra tage, tagrende og nedløbsrør af zink og kobber, da disse metaller kan være problematiske for nogle organismer.

Tilladelser til LAR-løsninger vil ske ud fra en konkret vurdering. Husk at søge om tilladelse til LAR.

Kontakt gerne spildevandsafdelingen i planlægningsfasen. Så kan vi vurdere, om det er muligt at opnå tilladelse til LAR på netop din grund.

Lån til anlægsudgifter

Holstebro Byråd har besluttet, at du jf. bekendtgørelse af lov om lån til betaling af ejendomsskatter, LBK nr. 256 af 25. februar 2021 kan søge lån til dækning af udgifter i forbindelse med påbud om forbedret rensning på din ejendom.
 

Låneordning

Du kan søge om lån til ovenstående, hvis følgende er opfyldt:

 • du er ejer af ejendommen og bor i den.
 • du har fra Holstebro Kommune fået brev om, at du skal forbedre rensningen på din ejendom jf. miljøbeskyttelseslovens § 30 stk. 1.
 • du er folkepensionist eller får udbetalt socialpension, førtidspension eller efterløn.
 • det er en betingelse for lånet, at der er friværdi i boligen, idet der kræves pant heri. 

Låneordningen gælder også for sommerhuse, dog ikke hvis du udlejer huset i længere perioder.

Hvordan søger jeg?

Du kan søge om lån ved at kontakte Holstebro Kommunes Borgerservice, Kirkestræde 11, 7500 Holstebro. De undersøger, hvorvidt du opfylder betingelserne for at låne, jf. ”Bekendtgørelse af lov om lån til betaling af ejendomsskatter, lovbekendtgørelse nr. 1112 af 30. august 2013”.

Du skal søge digitalt ved at anvende ansøgningsblanket:

Lån til betaling af ejendomsskatter

Hvornår søger jeg?

I forbindelse med at du modtager påbud om forbedret spildevandsrensning vil du også modtage information om muligheden og tidsfristen for at søge om lån til spildevandsanlægget.

Ansøg om minimumsfrist og afdragsordning

Du kan jf. bekendtgørelse om afdragsordninger, fristfastsættelse for spildevandshåndtering og tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt, Bekendtgørelse nr. 108 af 29. januar 2015 søge om tidsfristforlængelse på 3 år til at efterkomme kommunens afgørelser jf. nedenfor og samtidig søge om afdragsordning.
 

Hvordan ansøger jeg?

Ønsker du at søge om ret til tidsfristforlængelse og om ret til at få tilbudt en afdragsordning hos forsyningsselskabet skal du sende ansøgning til kommunen i henhold til tidsfristerne i kommunens orienterings- eller varslingsbreve.

Ansøgningen skal sendes digitalt til Holstebro Kommune ved hjælp af ansøgningsskemaet.

Find ansøgning til minimumsfrist og afdragsordning her

Du skal medsende den/de seneste årsopgørelse/r fra skat fra samtlige beboere i din og øvrige ejeres husstand.

For hjælp til udfyldelse af skemaet henvises til Vejledning til ansøgningsskemaet fra Energistyrelsen.

 • Du er modtager af meddelelse fra kommunen om tilslutning til forsyningens kloak efter miljøbeskyttelseslovens § 28 stk. 4 2. pkt.
 • Du er modtager af påbud om forbedret spildevandsrensning jf. miljøbeskyttel-seslovens § 30 stk. 1. Undtaget er dog påbud om separering.

Du har ret til at modtage tidsfristforlængelse og til at modtage tilbud om afdragsordning, hvis følgende er opfyldt:

 • Du og evt. andre ejere af den ejendom, der skal kloakeres eller have forbedret spildevandsrensning, må maksimalt have en samlet husstandsindkomst på 352.642 kr. (2024 niveau).
 • Din ejendom er en boligejendom (også sommerhus) eller en ejendom med blandet bolig og erhverv (eks. landbrugsejendom).

Ved en samlet husstandsindkomst forstås samtlige indkomster (også børns fritidsjobs, SU m.v.) på din og øvrige ejeres folkeregisteradresse. Myndige hjemmeboende børn, der lejer sig ind, anses som logerende og deres indkomst indgår ikke i beregningen af den samlede husstandsindkomst. Lejeindtægten indgår dog som husstandens indkomst.

Husstandsindkomsten opgøres i henhold til §§8-8a i lov om individuel boligstøtte.

Grænsen for husstandsindkomsten forhøjes med 46.197 kr. pr. hjemmeboende barn under 18 år (dog maks. 4). (2024 niveau).

Der er tillæg til husstandsindkomsten for formue udover 973.800 kr. (2024-niveau). For formue mellem 973.800 kr. og 1.947.700 kr. udgør tillægget 10 % af det beløb, som grundejers formue overstiger de 973.800 kr. med. Tillægget kan max. udgøre 97.390 kr. For formue over 1.947.700 udgør tillægget 20 % af det beløb som grundejeres formue overstiger de 2.147.700 kr. med samt de 97.390 kr.

Hvis du bliver godkendt til at få fristforlængelse på 3 år regnes det fra det tidspunkt, hvor afgørelse om tilslutningspligt er meddelt jf. miljøbeskyttelseslovens § 28 stk. 4 eller hvor påbud om forbedret spildevandsrensning jf. miljøbeskyttelseslovens § 30 stk. 1 er meddelt.

Fristen på de 3 år meddeles i tilslutningsbrevet eller i påbuddet og er en følge af den afgørelse som kommunen har truffet på baggrund af en ansøgning fra dig.

Hvis du har modtaget påbud eller tilslutningsbrev, men endnu ikke har efterkommet kommunens afgørelse, gælder de 3 år fra den dag du modtager afgørelsen om din ret til tidsfristforlængelse jf. betalingslovens § 4 stk. 2.

Du skal være opmærksom på, at hvis du har modtaget påbud om forbedret spildevandsrensning som følge af uhygiejniske forhold, så er der ikke mulighed for at få tidsfristforlængelse på 3 år. Du kan dog stadig søge om afdragsordningen.

Hvis du bliver godkendt til at kunne få tilbud om en afdragsordning hos forsyningsselskabet Vestforsyning Spildevand A/S vil dette blive meddelt dig i tilslutningsbrevet fra kommunen (ved tilslutning til kloak) eller i påbudsskrivelsen (ved påbud om forbedret spildevandsrensning). Det forudsætter naturligvis din ansøgning.

Ønsker du at gøre brug af din mulighed for at få tilbud om afdragsordning skal du senest 1½ år efter kommunens afgørelse om tilslutningspligt/påbud om forbedret spildevandsrensning ansøge forsyningsselskabet om et lånetilbud.

Forsyningsselskabet vil i løbet af 4 måneder komme med et tilbud til dig på det anlæg, som de mener, skal etableres for, at kommunens påbud er efterkommet. Det er ikke muligt for dig at bestemme hverken anlægstype, placering el. lign.

En afdragsordning hos forsyningsselskabet løber over 20 år og ved tilslutning til kloak er alle udgifter i forbindelse tilslutningen omfattet af afdragsordningen, dvs. udgifter til tilslutningsbidrag og ledningsanlæg på egen grund.

Ved påbud om forbedret spildevandsrensning omfatter afdragsordningen udgifter til det private renseanlæg samt de nødvendige ledningsanlæg og evt. bundfældningstank på privat grund.

Hvis du her vælger at blive medlem af kloakforsyningen i henhold til § 7a i betalingsloven omfatter afdragsordningen udgifter til tilslutningsbidrag samt ledningsanlæg, bundfældningstank m.v. på privat grund. Forsyningen finansierer selve renseanlægget. Du har efterfølgende ansvar for drift og vedligehold af ledningsnet og bundfældningstank samt skal betale vandafledningsbidrag og udgifter til pumpe m.v. Forsyningsselskabet har ansvaret for drift og vedligehold af selve renseanlægget, f.eks. et nedsivningsanlæg.

I forbindelse med kommunens afgørelse om tilslutningspligt og frist for tilslutning jf. Miljøbeskyttelseslovens § 28 stk. 4 eller påbud om forbedret spildevandsrensning efter miljøbeskyttelseslovens § 30 stk. 4, træffes også afgørelse om, hvorvidt du har ret til fristforlængelse og afdragsordning, jf. betalingslovens § 4 stk. 2.

Kommunens afgørelse om tilslutningspligt til kloak sendes først, når forsyningsselskabet har ført stikledning frem til grundgrænsen og når det er fysisk muligt at aflede spildevandet via forsyningens net.

Vælger du kun at gøre brug af tidsfristforlængelsen skal tilslutningsbidraget betales når fristen for tilslutning udløber.

Vælges afdragsordningen skal afdrag til forsyningsselskabet betales i henhold til den kontrakt der indgås mellem dig og forsyningsselskabet.

Ønsker du at gøre brug af din mulighed for at få tilbud om afdragsordningen skal du senest 1½ år efter kommunens afgørelse om tilslutningspligt/påbud om forbedret spildevandsrensning ansøge forsyningsselskabet om et lånetilbud.

Forsyningsselskabet vil i løbet af 4 mdr. sende et tilbud til dig.

Du skal senest et år inden kommunens afgørelse skal være efterkommet have accepteret forsyningens tilbud. Gør du ikke det, mister du retten til afdragsordning.

Teknik og Miljø

Spildevand

mail Send sikker besked

phone 96117562

Kirkestræde 11
7500 Holstebro

Hvis du har spørgsmål om spildevand, kontakt venligst Teknik og Miljø ved at bruge "Send sikker besked" knappen.