Strategi for Natur og Biodiversitet

Naturen og biodiversiteten er under pres – også lokalt i Holstebro. I strategi for Natur og Biodiversitet kan du læse om kommunens 5 indsatsområder for den kommunale naturforvaltning.

Strategien er vigtig for natur, der er under pres

Med strategien sættes der fornyet fokus på naturen og biodiversiteten, der mange steder er under pres. Arter uddør hurtigere end nogensinde, og der er behov for en målrettet indsats med fokus på natur for naturens skyld i de projekter og det arbejde, Holstebro Kommune udfører.

Strategiens sigte er ikke at redde hver enkelt plante eller fisk, men at den skal understøtte et større og mere målrettet fokus på, hvor og hvordan vi skal sætte ind for at skabe mere robuste naturområder, som kan understøtte øget biodiversitet.

 

Baggrund for strategien

Arbejdet med naturen har i en årrække været baseret på en Naturpolitik fra 2011. Holstebro Kommune har udskiftet Naturpolitikken med en ’Strategi for Natur og Biodiversitet’, der skal være en underordnet del af kommunens Strategi for Vækst og Udvikling.

Udskiftningen af naturpolitikken med en strategi er ikke en nedprioritering af naturindsatsen. Tværtimod skal strategien hjælpe os til at blive endnu bedre til at prioriterer og planlægge konkrete handlinger. 

INDSATSOMRÅDE 1 - Partnerskaber i arealforvaltningen

INDSATSOMRÅDE 1 - Partnerskaber i arealforvaltningen

Holstebro Kommune arbejder for:

 • At sikre inddragelse af lokale borgere og organisationer i partnerskaber omkring natur og biodiversitetsprojekter.
 • At arbejde for at natur og biodiversitet indtænkes på en meningsfuld måde i planlægnings- og udviklingsprocesser.
 • At afsøge muligheder for større og visionære naturprojekter i samarbejde med eksterne partnere.
 • At understøtte partnerskaber med kommuner, organisationer og borgere om beskyttende, formidlende og forvaltende indsatser for naturen.
INDSATSOMRÅDE 2 - Større sammenhæng mellem naturområder

INDSATSOMRÅDE 2 - Større sammenhæng mellem naturområder

Holstebro Kommune arbejder for:

 • At fremme ny natur i de områder, der i Grønt Danmarkskort er udpeget som Potentiel Natur eller Potentielle Økologiske Forbindelser.
 • At genskabe naturlig hydrologi, f.eks. i opdyrkede ådale og grundvandsafhængig natur.
 • At fremme mere naturlige overgange mellem de forskellige naturtyper og biotoper.
INDSATSOMRÅDE 3 - Bevarelse og forøgelse af biodiversiteten

INDSATSOMRÅDE 3 - Bevarelse og forøgelse af biodiversiteten

Holstebro Kommune arbejder for:

 • At øge udbredelsen af naturområder og biotoper.
 • At øge naturindholdet i byerne og kommunalt ejede områder.
 • At gennemføre drift, naturpleje- og naturgenopretningstiltag, som er optimale for biodiversiteten i de naturområder, hvor potentialet og behovet er størst.
INDSATSOMRÅDE 4 - Indikatorarter - Fokus på arter der signalerer god naturtilstand

INDSATSOMRÅDE 4 - Indikatorarter - Fokus på arter der signalerer god naturtilstand

Holstebro Kommune arbejder for:

 • At beskytte og fremme arter, der er gode indikatorer for naturkvaliteten i deres levesteder.
 • At fokusere på overvågning på sjældne, rødlistede arter til understøttelse af målrettet naturforvaltning.
INDSATSOMRÅDE 5 - Friluftsliv og formidling i naturen

INDSATSOMRÅDE 5 - Friluftsliv og formidling i naturen

Holstebro Kommune arbejder for:

 • At fordele naturens gæster ved at udnytte nogle af de gemte og glemte naturområder.
 • At sikre offentligheden en hensigtsmæssig adgang til naturen i balance med naturen
 • At udbygge formidlingen om god skik når man er på besøg i naturen.
 • At skabe fokuserede muligheder for forskellige brugergrupper for at reducere slid på naturen og uhensigtsmæssig brug.
 • At sikre gode sammenhænge med de bynære landskaber og byernes grønne områder.

Status og udfordringer

På en tur fra Vesterhavet og Nissum Fjord i vest og til Flyndersø og Karup Å i øst rummer Holstebro Kommune både god natur, storslået natur og helt exceptionel natur, men vi skal heller ikke kigge langt efter naturområder, der er mindre gode, og mange steder er naturen under pres. 

Ved første øjekast kan det måske være svært at se, om naturen er presset eller i tilbagegang og man skal ofte gøre sig umage og kigge efter noget bestemt for at opdage det.

Holstebro Kommune arbejder målrettet for at bevare og udvikle naturen og biodiversiteten – vi gør os umage på naturens vegne. Den nye strategi sætter en overordnet ramme for, hvad vi skal kigge efter, og hvor vi skal sætte ind for at gøre det lidt bedre. Arbejdet med naturen er en vigtig opgave, men også en opgave som gang på gang viser sig at være både kompleks og mangesidig. 

I de syv afsnit nedenfor kan du læse om status for naturen i Holstebro og nogle af de udfordringer og muligheder der er i arbejdet med naturen.

De 7 afsnit danner baggrund for kommunens 5 indsatsområder.