Nedklassificering af offentlige veje

Teknisk Udvalg besluttede på et møde i december 2017, at proceduren med nedklassificering af yderligere 5 grusveje samt 33 boligveje igangsættes, hvilket blev offentliggjort d. 15. februar 2018
For grusvejene i landområder gælder, at de foreslåede veje ikke tjener offentligheden. 
For boligvejene gælder, at de foreslåede veje nedklassificeres i forbindelse med større vedligeholdelses arbejder og/eller Vestforsyning A/S har haft større arbejder i gang. 

De berørte lodsejere vil i løbet af 2-3 år modtage en foreløbig tilstandsrapport for vejen i høring. Tilstandsrapporten bliver sendt i høring blandt de lodsejere, som Holstebro Kommune skønner vil blive berørt af beslutningen. 
Tilstandsrapporterne er i høring frem til 30. april 2021. I denne periode har de berørte lodsejere mulighed for at komme med indsigelser til den foreløbige beslutning samt til tilstandsrapporten, jf. Lov om offentlige veje, nr. 421 af 25. april 2023, § 125, stk. 2.

Tilstandsrapporten tjener som deres sikkerhed for, at de ikke overtager en nedslidt vej, der vil kræve umiddelbare udbedringsarbejder.
Den endelige beslutning om nedklassificering af den offentlige vej, kan tidligst træffes indenfor 4 – 6 år fra offentliggørelses datoen.

De endelige tilstandsrapporter er nu udarbejdet og Teknisk Udvalg traf på møde den 24. oktober, endelig beslutning om nedklassificeringen af de berørte veje. De endelige tilstandsrapporter kan findes under punktet ”endelige tilstandsrapporter” længere nede på siden.

De berørte veje fremgår af kortet herunder.

Nedklassificering af boligveje

I henhold til privatvejslovens § 44 (Lov om private fællesveje, nr. 422 af 25. april 2023) er det hver enkelt grundejers ansvar at holde vejen i en god og forsvarlig stand til den trafik der er på vejen. Undtaget er dog ejere, der kan dokumentere, at de ikke har vejret til vejen.

Det vil sige hver grundejer skal vedligeholde det areal der er fra vedkommendes ejendom til vejmidten.

Grundejeren er forpligtiget til at vedligeholde og renovere alt vej, fortov, sti, rabat osv. fra grundejerens ejendom til vejmidte.

Arealet skal vedligeholdes, renholdes og ryddes for sne. Se evt. Holstebro Kommunes Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje på kommunens hjemmeside.

Nedklassificering af grusveje

I henhold til privatvejslovens § 13 (Lov om private fællesveje, nr. 422 af 25. april 2023) er det hver enkelt grundejers ansvar at holde vejen i en god og forsvarlig stand til den trafik der er på vejen.

Foreløbig tilstandsrapporter

Endelige tilstandsrapporter

Yderligere information

Loven kræver, at vejen holdes i god og forsvarlig stand set i forhold til færdslens art og størrelse.

Herudover er det udtrykkeligt fastslået, at pligten også omfatter en pligt til at forsyne vejen med forsvarligt afløb.

Det er vejmyndigheden (kommunen), der bestemmer, hvor meget og hvordan en privat fællesvej skal vedligeholdes.

Hvis det er nødvendigt for at opnå, at en vej er i god og forsvarlig stand, kan vejmyndigheden bestemme, at en vej skal istandsættes, så der sker en forbedring af den.

Ifølge privatvejslovens § 27 skal kommunen godkende anlæg og omlægning af en privat fællesvej.

Kommunen skal sammen med politiet give samtykke til afspærring af vej, forandring af vejens indretning, f.eks. bump eller chikaner. Jf. § 57.

Ifølge privatvejslovens § 61 kan kommunen stille krav til grundejeren om at beskære beplantning på og over en vej. Hvis kravene ikke efterkommes kan kommunen gøre det på grundejerens regning.

Kommunen skal give samtykke til placering af midlertidige eller varige anbringelser af genstande på vejen, eksempelvis skilte. Jf. § 66.

Kommunen giver ledningsejere tilladelse til gravearbejde ved private fællesveje i byer. Jf. § 68. Opdager I fejl og mangler vedr. retablering efter gravearbejde kontakt da venligst ledningsejeren eller Trafik og Park.

Holstebro Kommune opfordrer grundejere til en privat fællesvej at oprette et vejlaug eller en grundejerforening. Hvorvidt det er et vejlaug eller en grundejerforening er underordnet. I de nyere lokalplaner i Holstebro Kommune er der pligt til, at grundejerne er medlem af en grundejerforening. Dette er blandt andet for, at overdrage vedligeholdelsesansvaret fra den enkelte grundejer til en grundejerforening.

I vejlauget vælges nogle personer, som skal varetage opgaverne eller som skal hyre en entreprenør til at varetage opgaverne. Vejlauget sørger blandt andet for renholdelse, glatførebekæmpelse, snerydning og vedligeholdelse af vejarealet og tilhørende afvanding (rendestensbrønde og stikledninger).

I forbindelse med et vejlaug betales der en årlig ydelse til vedligehold af vejarealet, der er samtidig mulighed for, at lave en opsparing til en gennemgribende renovering af vejarealet og den tilhørende afvanding.

Ved oprettelse af vejlaug eller grundejerforeninger hvor der ikke er pligt til det i forhold til f.eks. en lokalplan, vælger mange at få det tinglyst på ejendommen. Således er kommende ejere også pligtige til, at være medlem af vejlauget.

Vejsyn

Såfremt der er uenighed om vedligeholdelse af en privat fællesvej kan kommunen anmodes om at afholde et vejsyn. Kommunen kan afholde vejsynet såfremt vejen ikke er i en god og forsvarlig stand, i forhold til den trafik der er på den.

Uddrag af vejlovens kap. 11, jf. lovbekendtgørelse nr. 1520 af 27. december 2014.

§ 124

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til arealets fremtidige status, når den efter § 15 har bestemt, at en kommunevej skal nedlægges. 

Stk. 2.

Vejen skal opretholdes helt eller delvis som vej, hvis den efter matrikelkort er eneste adgangsvej til en ejendom eller nogen af ejendommens lodder og der ikke samtidig etableres anden vejadgang. Vejen skal endvidere helt eller delvis opretholdes som vej, hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at vejen er vigtig for en ejendom. 

Stk. 3.

Kommunalbestyrelsen kan tidligst træffe endelig beslutning om, hvorvidt en vej skal overgå til privat fællesvej eller privat vej i forbindelse med vejens nedlæggelse som kommunevej, 4 år efter at kommunalbestyrelsen har offentliggjort sin plan herom. Beslutningen skal træffes senest 6 år efter offentliggørelsen. 

Stk. 4.

Opretholdes vejen som privat vej for en enkelt ejendom, pålægger kommunalbestyrelsen ejeren af ejendommen at overtage vejarealet.

Stk. 5.

Opretholdes vejen som privat fællesvej, skal kommunalbestyrelsen træffe beslutning om, hvem der fremover skal være ejer af vejarealet, og hvilke ejendomme der skal have vejret til vejen. Kommunalbestyrelsen skal sørge for tinglysning af bestemmelser om vejret og adkomst til vejarealet. 

Stk. 6.

Kommunalbestyrelsens planlagte beslutninger efter stk. 1 og 5 skal offentliggøres. Ejere af ejendomme, der forventes at blive berørt af beslutningen, skal samtidig høres herom. Meddelelsen og offentliggørelsen skal indeholde oplysning om indholdet af bestemmelserne i stk. 2 og 7. 

Stk. 7.

Planlægges vejen eller dele af denne ikke opretholdt som privat fællesvej eller privat vej for en enkelt ejendom, skal der gives en frist på mindst 8 uger til over for kommunalbestyrelsen at fremsætte krav om, at vejen opretholdes i medfør af stk. 2. Afviser kommunalbestyrelsen kravet, kan grundejeren kræve, at vejmyndigheden indbringer afgørelsen for de taksationsmyndigheder, der er nævnt i §§ 105 og 106, inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt den pågældende.

§ 125

 Før en endelig beslutning om, at en kommunevej skal nedlægges og overgå til privat fællesvej eller privat vej, kan træffes, skal kommunalbestyrelsen ved udfærdigelse af en tilstandsrapport dokumentere, at vejen med udstyr er i god og forsvarlig stand i forhold til den fremtidige trafik på vejen, jf. dog § 126.

Stk. 2.

I forbindelse med høringen efter § 124, stk. 6, 2. pkt., sender kommunalbestyrelsen sin tilstandsrapport, jf. stk. 1, til de ejere af ejendomme, der bliver berørt af beslutningen, med en frist på mindst 8 uger til at fremkomme med indsigelser m.v. mod rapporten. Kommunalbestyrelsen offentliggør samtidig tilstandsrapporten med en tilsvarende frist. 

Stk. 3.

Fastholder kommunalbestyrelsen efter behandling af de indkomne bemærkninger og ændringsforslag, jf. § 124, at vejen skal nedlægges som kommunevej og overgå til privat fællesvej eller privat vej, udfærdiger den en endelig tilstandsrapport. Kommunalbestyrelsen meddeler sin afgørelse og den endelige tilstandsrapport til parterne i sagen. Kommunalbestyrelsen offentliggør sin afgørelse og den endelige tilstandsrapport. 

Stk. 4.

Transportministeren fastsætter nærmere regler om tilstandsrapporters udformning og indhold m.v. 

§ 126

§ 124, stk. 3, og § 125, stk. 1, kan fraviges ved aftale, når kommunalbestyrelsen og samtlige berørte grundejere er enige herom.

§ 127

Kommunalbestyrelsen råder frit over det nedlagte areal, hvis vejen ikke skal opretholdes som privat fællesvej eller privat vej. 

Stk. 2.

Kommunalbestyrelsen har ansvaret for matrikulær berigtigelse af de ændrede ejendomsretlige forhold, i forbindelse med at vejen nedlægges som offentlig vej.

Stk. 3.

Ledningsejere kan ved nedlæggelse af vejarealer kræve, at kommunalbestyrelsen lader en ledningsdeklaration tinglyse på arealet. Ledningsejeren afholder udgifterne forbundet hermed.

§ 128

Foretages der ekspropriation til en vejflytning eller vejomlægning, kan vejmyndigheden i forbindelse med ekspropriationen bestemme, hvad der skal ske med nedlagte vejarealer. 

Teknik og Miljø

Team Trafik og Myndighed

mail Send sikker besked

phone 96117560

Kirkestræde 11
7500 Holstebro