Pårørendesamarbejde i Socialafdelingen

Når en borger modtager støtte i Socialafdelingen i Holstebro Kommune, skal indsatsen tage udgangspunkt i borgerens ønsker, håb og drømme for livet. 

Hos mange sårbare borgere er pårørende vigtige støttepersoner i processen mod så høj en grad af livskvalitet som muligt.

Pårørende er de personer, som en borger - om muligt - selv udpeger som vigtige i sit liv. De pårørende kan være borgerens familie, venner eller andre i borgerens netværk.

I Socialafdelingen ser vi pårørende som vigtige aktører i borgernes liv. De pårørende har en stor viden om borgerens livshistorie og er derfor vigtige ressourcer. I det omfang, som borgeren ønsker det, arbejder vi derfor for at inddrage pårørende i borgerens indsats og dagligdag.

Det konkrete pårørendesamarbejde udmøntes forskelligt i de enkelte tilbud afhængig af målgruppe og typen af indsats. Kontakt lederen af det enkelte tilbud, hvis du ønsker at høre mere om dine muligheder som pårørende.

I Den sociale vejviser kan du desuden læse mere om åbne tilbud for pårørende i Holstebro Kommune: www.holstebro.dk/socialvejviser-paaroerende

Bruger- og pårørenderåd

I Socialafdelingen findes følgende typer af Råd til at sikre borgeres og pårørendes indflydelse og inddragelse: 

1. Brugerråd

I tilbud, hvor borgerne har forudsætninger for selv at gøre deres indflydelse gældende, skal der være et brugerråd, som selv afklarer, hvor meget pårørende skal inddrages. Brugerrådet kan også etableres som fællesmøder, hvor alle borgere i tilbuddet har mulighed for at deltage. 

2. Bruger- og pårørenderåd

I tilbud, hvor en del af borgerne ikke er i stand til at varetage egne interesser og træffe beslutninger om fælles anliggender, etableres et bruger- og pårørenderåd. 

3. Pårørenderåd 

I tilbud, hvor borgerne ikke er i stand til at varetage egne interesser og træffe beslutninger om fælles anliggender, etableres et pårørenderåd. 

4. Støtteforeninger mv. 

Pårørende, ildsjæle, tidligere medarbejdere og brugerorganisationer kan også overveje etablering af en støtteforening eller et netværk, der i dialog med borgerne kan medvirke til at arrangere sociale arrangementer, udflugter og lignende.

Der er udarbejdet overordnede vedtægter for bruger- og pårørenderåd for plejeboliger og botilbud i Holstebro Kommune. Det er det enkelte tilbuds opgave at sikre den lokale udmøntning af vedtægterne. 

Kodeks for pårørendesamarbejde

Socialafdelingens fælles retningslinjer for pårørendesamarbejde er beskrevet i vores Kodeks for pårørendesamarbejde:

  • I Socialafdelingen tager vi godt imod alle nye borgere og pårørende i vores tilbud.  
  • I Socialafdelingen foregår samarbejdet med pårørende altid med respekt for borgeren og ud fra borgerens udpegning af, hvem de pårørende er (”de vigtige andre”).
  • I Socialafdelingen sikrer vi, at alle pårørende modtager information om borgerens udvikling, trivsel mv. i det omfang, som borgeren ønsker det. 
  • I Socialafdelingen sørger vi for, at alle pårørende modtager løbende information om dagligdagen på tilbuddet.
  • I Socialafdelingen er vi åbne og informerer pårørende om rammer og vilkår for indsatsen i det omfang, det giver mening.
  • I Socialafdelingen ønsker vi at give pårørende et tydeligt indblik i tilbuddets faglige linje.  
  • I Socialafdelingen deler vi fortællinger om hverdagen og fællesskabet på tilbuddet, så de pårørende får et indblik i det liv, som leves. 
  • I Socialafdelingen tager vi konstruktivt imod de pårørendes bidrag og viden, fordi pårørende er værdifulde medspillere i borgerens indsats.
  • I Socialafdelingen har vi fokus på borgerens hele liv og er åbne over for de pårørendes viden og erfaringer om borgerens livshistorie og -situation.
  • I Socialafdelingen ønsker vi en positiv inddragelse af pårørende, som ønsker det – f.eks. i arrangementer, som frivillige initiativtagere mv.