Databeskyttelse Kørselskontor

Dataansvarlig

Holstebro Kommune er overordnet dataansvarlig for kommunens oplysninger. Kommunen repræsenteres af de enkelte forvaltninger og Kørselskontoret er ansvarlig for oplysningerne om dig, når vi behandler din sag.

Håndtering af data

Vi behandler dine personoplysninger for at kunne give dig den bedst mulige indsats efter Folkeskoleloven §26, Serviceloven §1 og §86, Sundhedsloven §60, §64 og §140, Barnets lov §86 stk. 2, STU-loven §10 (Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov). Det kan f.eks. dreje sig om et eller flere af følgende indsatser:

  • Kørsel til læge og speciallæge
  • Kørsel til beskyttet beskæftigelse
  • Kørsel til øvrige specialtilbud

Vi behandler dine oplysninger jævnfør Databeskyttelsesforordningen (Forordning 2016/679 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger) og dansk lov på området. Vores lovhjemmel er Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1. litra a og e for så vidt angår almindelige oplysninger. For så vidt angår følsomme oplysninger primært i form af helbredsoplysninger, sker behandlingen efter artikel 9 stk. 2, litra a eller f.

Vi behandler almindelse personoplysninger om dig, dvs. navn, adresse, cpr.nr. mv. Afhængig af de konkrete forhold behandler vi også følsomme oplysninger om dig, f.eks helbredsmæssige oplysninger. Behandling af oplysninger om cpr.nr. sker med henblik på entydig identifikation, jævnfør Databeskyttelsesloven §11 stk. 1.

Oplysninger stammer fra dig selv, dine pårørende, skoler, og andre offentlige myndigheder og samarbejdspartnere.

Vi opbevarer dine oplysninger, så længe vi behandler din sag og du er bevilget en indsats. Når opbevaringspligten udløber, og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt, vil dine oplysninger blive slettet, hvorefter kommunen ikke længere har adgang til dem.

Dine oplysninger indgår i systemet SBSYS, Fleetsched og videregives til de vognmænd der kører turene for kommunen. 

Mere om databehandling

holstebro.dk/databeskyttelse kan du se de forskellige områder og læse mere om dine rettigheder og vores håndtering af dine oplysninger.

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver

Holstebro Kommune

Kørselskontor

lock Send Digital Post (borger)
mail koersel@holstebro.dk
phone 96117570

Kirkestræde 11
7500 Holstebro