Miljøgodkendelse

Her kan du lave din digitale ansøgning om miljøgodkendelse, spildevandstilladelse og VVM-anmeldelsen.

Billedet viser en to tilsynspersoner på en produktionsvirksomhed

Ansøg om miljøgodkendelse

Du skal søge digitalt via Byg og Miljø. Her bliver du guidet igennem forløbet og kan tilvælge de aktiviteter, der er relevante for dig. Du bliver bedt om at indsende de relevante dokumenter for din ansøgning. Hvis du har spørgsmål til din miljøansøgning, kan du kontakte Teknik og Miljø, på tlf. 96 11 75 67.
 

Start din ansøgning her!

Mere om...

Starter du en større virksomhed, som kan forurene omgivelserne, skal du sandsynligvis have en miljøgodkendelse. I daglig tale betegnes sådanne virksomheder som listevirksomheder eller kapitel 5-virksomheder. Virksomhederne er reguleret efter kapitel 5 i miljøbeskyttelsesloven og bekendtgørelsen om godkendelse af listevirksomhed.

I godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 og 2 kan du se lister over de virksomhedstyper, som er godkendelsespligtige. En godkendelsespligtig virksomhed må ikke starte produktion, før der er meddelt en miljøgodkendelse.

Hvis du allerede har en miljøgodkendt virksomhed, men  ændrer produktionen væsentligt eller udvider produktionsarealet, skal du søge om et tillæg til virksomhedens  miljøgodkendelse.

For en del virksomhedstyper er der udarbejdet standard vilkår, der skal sikre  en forenklet miljøgodkendelse og ensartede vilkår. Listen med de virksomhedstyper, hvor der er udarbejdet branchebilag og standardvilkår, fremgår af Standardvilkårsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse 2021-11-15 nr. 2079 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed).

Hvis din virksomhed er omfattet af branchebilag, kan du se spørgsmålene til ansøgningen og de konkrete vilkår på Miljøstyrelsens hjemmeside eller www.retsinfo.dk.

For at fremme sagsbehandlingen anbefaler vi, at I kontakter Teknik og Miljø, Virksomhedsgruppen så tidligt i planlægningsforløbet som muligt. Vi kan orientere om relevante love og regler, og vejlede og svare på konkrete spørgsmål i forbindelse med ansøgningen.

Du kan kontakte Teknik og Miljø, Virksomhedsgruppen på tlf. 96 11 75 67 eller vores hovednummer 96 11 75 51 , hvis du har spørgsmål til miljøgodkendelse.

Vi udarbejder din miljøgodkendelse så hurtigt som muligt, men der kan gå op til tre måneder fra, at vi har modtaget alle oplysninger i sagen, hvis der er tale om en almindelig miljøgodkendelse. Derfor er det vigtigt, at jeres ansøgningsmateriale er gennemarbejdet.

Hvis der er tale om en mere kompliceret miljøgodkendelse, hvor der fx skal foretages VVM eller I er omfattet af risikobekendtgørelsen, er sagsbehandlingstiden op til et år, fra vi har modtaget alle oplysninger i sagen.

Efter vi har modtaget jeres ansøgning, vil I inden for 10 hverdage få en kvittering for modtagelsen. Når vi har gennemgået jeres ansøgning, og eventuelt fået supplerende oplysninger, meddeler vi, hvornår I kan forvente at få udkast til jeres miljøgodkendelse i høring.

Ansøgningen til Natur og Miljø skal indeholde oplysninger om blandt andet:

  • Virksomhedens placering, indretning og produktion.
  • Affaldsproduktion, -typer og –mængde.
  • Brugen af renere teknologi.
  • Spildevand, indhold af stoffer og mængde.
  • Forurening til luften fra for eksempel ventilationsanlæg og afkast.
  • Forventet støj fra virksomheden.

Oplysningerne skal indgå i din ansøgning som du udfylder elektronisk i Byg og Miljø.

Du kan få mere hjælp til din ansøgning på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Udarbejdelse af miljøgodkendelser og efterfølgende miljøtilsyn er for de fleste virksomheder omfattet af bekendtgørelsen om brugerbetaling.

Holstebro Kommune skal derfor opkræve betaling for den tid der bruges på udarbejdelse af miljøgodkendelser og miljøtilsyn. Timeprisen takstreguleres af Miljø- og Fødevareministeriet. 

Holstebro kommune skal på forhånd fastsætte og offentliggøre sine tidsfrister for behandling af ansøgninger om miljøgodkendelse af de virksomheder, som er omfattet af listepunkterne 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 6.5, C 201, D 201, E 203, H 201, J 201 - J 206, J 209, K 201 -206 og K 209 - K 218, og som udfører en tjenesteydelse*.

Sagsbehandlingstiden gælder fra det tidspunkt, hvor kommunen har modtaget alle nødvendige oplysninger fra virksomheden. Sagsbehandlingstiden kan være noget længere, hvis der skal udarbejdes en VVM-redegørelse eller en konsekvensvurdering efter habitatreglerne.

Sagsbehandlingstiden kan forlænges én gang, hvis sagen er meget kompleks. Hvis sagsbehandlingstiden forlænges, skal kommunen oplyse ansøgeren om varigheden på den nye tidsfrist inden udløbet af den oprindelige frist, samtidig med at der gives en begrundelse for forlængelse af fristen.

Listepunkterne 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 6.5: 200 dage

Listepunkterne C 201, D 201, E 203 , H 201, J 201 - J 206, K 201-206, K 209 - K 217: 130 dage

* Tjenesteydelse: Der vil altid være tale om en konkret vurdering, om der er tale om en tjenesteydelse eller ej. I almindelighed defineres tjenesteydelse som selvstændig erhvervsvirksomhed, som udføres mod en økonomisk modydelse. Produktionsvirksomheder vil som hovedregel ikke være omfattet af begrebet "tjenesteydelse". Normalt opfattes tjenesteydelse som virksomhed af industriel, handelsmæssige eller håndværksmæssige karakter. En virksomhed kan være omfattet af begrebet, hvis den er omfattet af et listepunkt, som nævnt ovenfor og hvis den udfører en tjenesteydelse.

Som eksempel kan en knallertbane være omfattet af bestemmelsen, hvis virksomheden tager betaling for, at andre kan benytte sig af banen. Derimod er det ikke en tjenesteydelse at producere noget, som kan sælges. Kommunen skal derfor konkret vurdere, om virksomheden udfører en tjenesteydelse, altså om virksomheden udfører et arbejde for andre mod betaling.

Teknik og Miljø

Miljø

mail Send sikker besked

phone 96117567

Kirkestræde 11
7500 Holstebro