Bestyrelser på kommunens plejecentre 

Der er oprettet bestyrelser på alle kommunens otte plejecentre. I bestyrelserne samarbejder beboere, pårørende, lokalsamfund og medarbejdere om udviklingen af plejecentrene

Bestyrelsens formål

 • At skabe trivsel og tryghed for beboere, pårørende og personale.
 • At støtte og styrke ledelsen på plejecentrene.
 • At skabe samhørighed og samarbejde med lokalområderne.
 • At skabe kvalitet, omsorg og nærvær på plejecentrene.
 • At skabe attraktive arbejdspladser.
 • At bidrage til værdier, som skaber trivsel for beboerne, et godt arbejdsmiljø for de ansatte og et inkluderende miljø for pårørende og frivillige.
 • At bidrage til plejecentrenes udvikling, så de svarer til beboernes behov.
 • At fremme det gode samarbejde med beboere, pårørende og lokalsamfundet.
 • At tage medansvar for, at beboere, pårørende og andre tilknyttede har viden om rammerne og hverdagen på plejecentret.
 • At tage medansvar for et årligt dialogmøde med beboere og pårørende.
 • At udarbejde høringssvar til de to årlige kommunale tilsyn og det årlige embedslægetilsyn samt medvirke til opfølgning på disse.
 • At deltage i ansættelsesudvalget, når der skal ansættes en ny centerleder.
 • At bidrage til f.eks. fonds- og puljeansøgninger og lignende ad hoc-opgaver.
 • Bestyrelserne består af 7 medlemmer, fordelt på:
  - 3 repræsentanter, der vælges blandt beboere samt nuværende og tidligere pårørende.
  - 1 repræsentant fra ældrerådet.
  - 1 repræsentant fra lokalområdet.
  - 1 repræsentant fra plejecentrets vennekreds.
  - 1 repræsentant fra plejecentrets personale.
 • Plejecentrets leder deltager på bestyrelsesmøderne og er sekretær for bestyrelsen.
 • Ved konstituering af bestyrelsen udpeges en formand.
 • Når bestyrelserne tiltræder, nedlægges de hidtidige bruger- og pårørenderåd.
 • Bestyrelsen vælges/udpeges for en 2-årig periode.
 • Ældrerådet i Holstebro Kommune udpeger en repræsentant til hver bestyrelse.
 • Plejecentrets vennekreds udpeger en repræsentant fra vennekredsens bestyrelse.
 • Plejecentrets medarbejdere udpeger et medlem.
 • De tre beboer- og pårørenderepræsentanter vælges. Valghandlingen er beskrevet i dokumentet ”Valg og udpegning til bestyrelser på plejecentre”. (link)
 • Sundheds- og ældrechefen indstiller en repræsentant fra lokalsamfundet, og Social- og Sundhedsudvalget foretager den endelige udpegning. Processen er kort beskrevet i dokumentet ”Valg og udpegning til bestyrelser på plejecentre”

 

 • ​Bestyrelsen mødes mindst 4 gange årligt (en gang pr. kvartalet) og efter behov. Der udarbejdes referater fra hvert møde.
 • En gang årligt inviteres en repræsentant fra hver bestyrelse til dialogmøde med politikere fra Social- og Sundhedsudvalget.
 • Når bestyrelsen tiltræder, er den første opgave at lave egen forretningsorden i forhold til mødehyppighed, referater mv.
 • Dette sker ud fra en fælles overordnet skabelon for Holstebro Kommune.

Social og Sundhed

Center for Plejecentre og Dagtilbud

mail sundhed@holstebro.dk
phone 96114129

Stationsvej 35
7500 Holstebro