Halgård øst

Lokalplan nr. 1203 omfatter et areal mellem Halgårdvej, jernbanen og Halgård bæk og hertil et område nord for banen og vest for Halgårdvej. 

Udbygning af Halgård øst

Kommuneplan 21 blev vedtaget i oktober 2021, udlægger rammer for boligudbygning, rammeområde 02.B.35, samt mulighed for udvidelse af Halgård Skole og andre institutioner, rammeområde 02.O.40.

I den forbindelse er der udarbejdet en helhedsplan for fordelingsvejen i området, vandhåndtering og en etapeopdeling af udbygningen af boligområderne.

Der er ligeledes igangsat udarbejdelse af lokalplaner for etape 1 og 2.

Lokalplan nr. 1203 - etape 1

Området for lokalplan nr. 1203 er beliggende i den sydøstlige del at Holstebro og omfatter et areal mellem Halgårdvej, jernbanen og Halgård bæk og hertil et område nord for banen og vest for Halgårdvej. 

Lokalplanen omfatter et areal på ca. 11,5 ha. Lokalplanen muliggør, der kan opføres et nyt boligområde på ca. 90 boliger i form af tæt-lav bebyggelser og et fælleshus. I den nordlige del af lokalplanområdet muliggøres et rekreativt område med offentlig adgang. 

Med planlægningen af området, er der særligt fokus på at skabe et grønt boligområde, hvor de omkringliggende grønne forbindelser flettes sammen med bebyggelsesstrukturen.

Proces

Holstebro Byråd har den 21. juni 2022 vedtaget lokalplanen for et nyt boligområde ved Halgård Øst.

Forslag til lokalplanen har været i 8 ugers offentlighed høring fra d. 17. marts til d. 12. maj 2022.  

Under offentlighedsfasen er der indsendt 13 høringssvar, bl.a. fra grundejerforeninger, boligejere i området mv. dette har medført at der tilføjes en præcisering vedr. vandløb i lokalplanens redegørelsesdel, men at bemærkningerne derudover ikke medfører ændringer i lokalplanen.

Hvis du har spørgsmål, kan du sende dem via e-mail til tm@holstebro.dk, eller som digitalpost til Holstebro Kommune + Teknik og Miljø, alternativt som papirpost til:

Holstebro Kommune
Teknik og Miljø - Team Plan
Kirkestræde 11
7500 Holstebro

Læs mere om den politiske behandling

Tekst 2

Baggrundsmateriale

Her finder du baggrundsmaterialet, der er indgået i behandlingen af lokalplanforslaget.

Baggrundsanalyser