Klimaregnskab

I Holstebro Kommune kommer drivhusgasudledning primært fra transport og landbrug.

Graf A

Drivhusgasudledning fra 1990 til 2018

I Holstebro Kommune kommer drivhusgasudledning primært fra transport og landbrug. Graf A viser, at vores samlede drivhusgasudledning er faldet 41 % siden 1990, primært på grund af produktion af grøn strøm.

Graf B

Fordeling af drivhusgasudledning

Graf B viser, at udledningen i 2018 var 736.886 CO2e ton, fordelt på fire overordnede kategorier. 

Kategorien ’Energi’ (gul) dækker over individuel opvarmning, kollektiv el- og varmeforsyning, el-import og industriens energiforbrug. Udledningen kommer f.eks. fra olie- eller gasfyr, kraftvarmeanlæg eller afbrænding af affald til fjernvarme. I 2018 udgjorde denne kategori 163.951 ton CO2e.

Kategorien ’Affald, spildevand og industrielle processer’ (blå) omfatter f.eks. lattergasudledning fra spildevandsanlæg og gasser fra køleanlæg. I 2018 udgjorde denne kategori 21.495 ton CO2e.

Kategorien ’Transport’ (rød) dækker over udledninger fra alle de transportmidler, såsom personbiler, lastbiler, og busser, der er registreret hos indbyggere og virksomheder. I kategorien indgår også en mindre andel af den nationale flytransport. I 2018 udgjorde denne kategori 192.079 ton CO2e.

Kategorien ’Landbrug og arealanvendelse’ (grøn) dækker over planteavl, som f.eks. udleder lattergas via gødning. Dyrehold, som indebærer metan udledning fra drøvtyggere og andre udledninger fra staldsystemer. Arealanvendelsens betydning for regnskabet er bl.a. kulstoflagring, -optag og -frigivelse i skove og på marker. I 2018 udgjorde denne kategori 349.365 ton CO2e.

Se et mere detaljeret regnskab her.