Byggeri

Der findes meget lovgivning omkring byggeri, og det kan være vanskeligt at få overblik over det hele, men det er dit ansvar som boligejer at sikre at lovgivningen er overholdt.

Regler om byggeri

Uanset om du skal bygge et nyt hus, ændre anvendelsen af din bebyggelse eller gerne vil have bygget en ny carport, så skal du sikre dig at du overholder f.eks. lokalplan, tinglyste servitutter og lign. Byggeriet kan også kræve andre tilladelser f.eks. landzonetilladelse. 

Derfor har vi her på hjemmesiden, forsøgt at hjælpe dig til et overblik over hvilken lovgivning, der kan være relevant for netop dit byggeri, og om det kræver en tilladelse fra Holstebro Kommune, eller det blot skal meldes til Bygnings- og Boligregistret.

Da det er dit ansvar som bygningsejer, at lovgivningen er overholdt, anbefaler vi at man søger hjælp fra en byggeteknisk rådgiver, hvis man ikke selv kan sikre at byggeriet overholder lovgivningen.

Byggesagsgebyr

2023

Byggesagsgebyr efter medgået tid er 680 kr./time.

2024

Byggesagsgebyr efter medgået tid er 681 kr./time.

 

Er du klar til ansøge?

Har du en sag, hvor du er afklaret og klar til at indsende en fuld ansøgning, skal du anvende den lovpligtige ansøgningsportal Byg og Miljø.
 

Ansøg via Byg og Miljø

 


Ifølge Bygningsreglement 2018 §2 kræver det byggetilladelse at:

 • bygge nyt
 • bygge til/om
 • ændre anvendelse af en eksisterende bygning
 • nedrive
 • ombygge og vedligeholde, hvis det medfører ændringer i energiforbruget

Udover bygninger, kræver det også tilladelse jf. Byggelovens § 2 stk. 2 at opføre faste konstruktioner og anlæg, som f.eks.:

 • fritstående skilte
 • fritstående solcelleanlæg
 • legepladsredskaber (med mindre de opføres på privat grund)
 • telemaster og antenner
 • telte (over 50 m² - også selvom de kun står kortvarigt)

Vi gør opmærksom på, at det ifølge Byggeloven § 17 er den til enhver tid værende ejer, der er ansvarlig for at et byggeri er lovligt.

Hvis byggearbejdet ikke overholder lokalplan, de byggetekniske krav eller anden lovgivning, er det således dit ansvar, som ejer, at søge og opnå en dispensation herfor.

Ved indførelsen af Bygningsreglement 2018, som trådte i kraft pr. 1. januar 2018, har Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen besluttet, at kommunen ikke længere skal foretage sagsbehandling af en række byggetekniske krav. 

Overholdelse af disse krav er dit ansvar, som ejer, og de vil ikke blive gennemgået ved byggesagsbehandlingen. Ved byggearbejdets afslutning skal du derfor nu dokumentere hvordan kravene er overholdt. Se mere under punktet færdigmelding

Ifølge Bygningsreglementet 2018 §5 stk. 1 kan følgende udføres uden ansøgning om byggetilladelse:

 • Opførelse af og tilbygninger til garager og carporte, der ikke er integrerede i den primære bebyggelse, samt udhuse, hønsehuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende, når bygningerne tilsammen har et areal på højst 50 m².
  Det er her vigtigt at være opmærksom på, at det er det samlede areal af den sekundære bebyggelse på grunden, der er afgørende for, om bygningen kan opføres uden ansøgning om byggetilladelse til kommunen.
  Det er derfor ikke den enkelte bygning, der højst må have et samlet areal på 50 m2, men derimod det samlede areal af den sekundære bebyggelse, der er opført på grunden.
 • Ombygning og forandringer i enfamilieshuse, dobbelthuse, rækkehuse, sommerhuse samt garager, carporte, udhuse, overdækkede terrasser og lignende.
  Det er her vigtigt at ombygning eller forandring ikke udvider arealet, eller ændrer anvendelsen væsentligt.
  F.eks. vil ændringen fra udhus/stald til beboelse kræve byggetilladelse.
 • Ombygning og andre forandringer i et eksisterende byggeri.
  Det er her vigtigt at ombygningen eller forandringen ikke ændrer eller påvirker de bærende konstruktioner, forudsætningerne for bygningens brandstrategi samt bygningens fælles installationer.
  Ombygning må ikke udvide arealet eller ændre anvendelsen væsentligt.
 • Nedrivning af garage, carport, udhuse, overdækkede terrasser og lignende under 50 m²
  Såfremt bygningen/bygningerne er større end 50 m² skal der søges om nedrivningstilladelse.

​Hvis byggeriet kan opføres uden byggetilladelse, skal du huske at byggeriet stadig skal overholde byggelovgivninger. Vi anbefaler at især være opmærksom på følgende:

 • Byggeretten (kan læses i §166-186 på www.bygningsreglementet.dk.)
 • Eventuelle servitutter (kan læses på www.tinglysning.dk. Her skal man logge ind med sit MitID og søge adresse under ”Fast ejendom”)
 • Eventuel lokalplan/byplansvedtægt (kan læses under adressen på www.ois.dk)

Overholder byggeriet ikke dette, skal der søges om byggetilladelse og evt. dispensation via bygogmiljø.dk.

Færdigmelding


Når arbejdet er fuldført, skal du kontakte BBR-myndigheden, med oplysning om bygningens anvendelse, opførelses år, størrelse, tag- og ydervægsmaterialer, så den nye bygning kan påføres, eller fjernes hvis det er nedrivning. 

Oplysningerne kan sendes på mail: bbr@holstebro.dk.
 

Når du bygger i det åbne land, kræver det som udgangspunkt landzonetilladelse at:

 • Opføre nyt byggeri
 • Ændre i anvendelsen af eksisterende byggeri og ubebyggede arealer

Dog findes en række undtagelser fra kravet om landzonetilladelse, som f.eks.: 

 • Byggeri, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for driften (landbrugsbyggeri)
 • Til- og ombygning af helårshus, hvor boligarealer ikke overstiger 500 m²
 • Garage, carport, udhuse, drivhuse og lignende mindre bygninger på højst 50 m², når de opføres i tilknytning til enfamiliehuse.

Du kan læse mere om planlovens bestemmelser her.

Ansøgning om byggetilladelser m.v. skal søges via ansøgningsportalen: www.bygogmiljoe.dk
 
Du skal logge ind med dit MitID, og starte et nyt projekt under den pågældende adresse. Herefter vælger du den aktivitet som du vil udføre på adressen, og udfylder ansøgningen. 

Den valgte aktivitet viser hvilke punkter der skal udfyldes. Når du har udfyldt ansøgningen, og der er et grønt ”flueben” ved alle punkter, kan du indsende ansøgningen. 

Herefter modtager du kvittering for indsendelsen, og skal ikke foretage dig mere før du får erindring herom via mail og telefonnummer som er tilknyttet sagen. Mangler der oplysninger til din ansøgning, vil du blive kontaktet af kommunen. 

En ansøgning skal indeholde:

 • Fuldmagt
 • Kort beskrivelse af det planlagte arbejde
 • Situationsplan med alle bygninger på grunden og afstand til skel 
 • Plantegning med indretning, anvendelse og arealer
 • Facadetegning med højder og udformning
 • Tilbud på byggeskadeforsikring (kun ved ny beboelse)
 • Energirammeberegning (ved opvarmede arealer)

Alle tegningerne skal være målsat.

 

Når du indsender en ansøgning igennem Byg og Miljø, vil du med det samme kunne læse en kvittering på, at sagen nu er indsendt.  Status vil under ”Mine projekter” i Byg og Miljø være ”ansøgningen er indsendt”

I komplekse byggesager anbefaler vi en forhåndsdialog, for at gennemgå projektet og aftale nærmere for sagens videre forløb.

Vi oplever i øjeblikket en stigning af antallet af byggeansøgninger. Der må derfor påregnes længere sagsbehandlingstid end normalt.

Vores forventede sagsbehandlingstid er i øjeblikket:

 • Enfamiliehuse, småhuse mv. 10 -16 uger
 • Erhverv, landbrug mv. 10 - 16 uger
 • Skal sagen i nabohøring:  + 14 dage

Tiderne gælder fra vi har modtaget alle de nødvendige oplysninger i sagen, til din sag er færdigbehandlet.

Vi gør opmærksom på at hvis sagen er fuldt oplyst ved ansøgningen, laver vi en afgørelse i forbindelse med screening. I disse sager kan sagsbehandlingstiden derfor forventes kortere end de ovennævnte tider.

Når du er færdig med at bygge, skal du give besked herom. Dette kan gøres via dit byggeprojekt på bygogmiljø.dk.

Sammen med færdigmeldingen, skal der indsendes:

 • Dokumentation for overholdelse af bygningsreglementets krav
 • Funktionsafprøvninger af varme- og køleanlægs indregulering og styring 
 • Funktionsafprøvning af ventilationsanlæggets elforbrug til lufttransport af luftmængder, samt evt. behovsstyring 
 • Byggeskadeforsikring, police og kvittering for betaling (ved ny beboelse)
 • Energimærke (ved opvarmede arealer)
 • Kloaktegning som udført

Byggearbejdet forudsætter ikke godkendelse fra bygningsmyndigheden.

Dog bør du altid undersøge, om området er reguleret af en byplanvedtægt, lokalplan, eller der er tinglyst privatretlig servitut eller andet, som kan få indflydelse på opførelsen af det ønskede byggeri.

Opførelse af sådanne byggearbejder skal meddeles til Bygnings- og Boligregistret. Det er dit ansvar, at registerets oplysninger er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Se mere om BBR registeret her.

Ønsker du at opsætte solceller på din bygning eller ejendom kan der være forhold, der skal tages stilling til inden arbejdet igangsættes og bestilles ved installatøren.

 Der er nogle ting du skal tagestilling til:

 • Hvor placeres anlægget: på taget eller fritstående anlæg ?
 • Hvilke love og regler er gældende?

Svarene kommer nedenunder:

Opsætning af solceller på tagflade:

Et solcelleanlæg i sig selv kræver som udgangspunkt ikke tilladelse fra Kommunen. Ejer har ansvaret for, at lovgivningen er overholdt. 

Der kan dog være forhold du skal være opmærksom på inden arbejdet igangsættes:
Er huset fredet eller bevaringsværdigt. Du kan selv undersøge dette på: www.kulturarv.dk Fredede og bevaringsværdige bygninger.

Der kan være andre fredninger. Kirkezone, kystbeskyttelseslinjer, beskyttet naturområder, skove, vandløb. Der kan søges på: www.miljoeportal.dk.

Er din ejendom omfattet af en lokalplan eller byplanvedtægt. Se Plandata.dk. 

I forhold til bygningsreglementet (BR10) skal du være opmærksom på bestemmelserne om højdeforhold ved skel, hvis anlægget placeres ovenpå garagens tagkonstruktion,  som en selvstændig del og ikke følger tagfladen.

Placeres solceller på bygninger tættere på skel end 2,5 m, må ingen højde inkl. solceller overstige 2,5 m – sker dette skal der søges byggetilladelse og søges dispensation for højden i skel. Der gives ikke tilladelse til alt.

Er du i tvivl, skal du fremsende en ansøgning til kommunen. Ansøgningen skal indeholde ansøgningsskema og tegningsmateriale, der beskriver anlæggets størrelse og beliggenhed.

Anlæg i det åbne land:

På eksisterende tage: Ønsker du at placere solcelleanlægget på taget af en landejendom, skal der ikke søges byggetilladelse.

Fritstående anlæg på jorden: For placering af anlæg på jord gælder de samme afstandskrav som for bygninger, hvilket vil sige, at anlægget skal placeres tæt på bestående bygninger.

Der skal søges landzonetilladelse og byggetilladelse.

Der skal indsendes ansøgning med situationsplan med placering og mål, data på anlæg med størrelse (Længde og bredde af solceller og bærende konstruktion).

Pas på genskin: Ligesom med glaserede teglstenstage kan der ved etablering af solceller på tagflader være risiko for, at naboer vil kunne blive generet ved at solen reflekteres fra blanke overflader.

Det anbefales, at lade leverandøren af anlægget vurdere risikoen herfor.

Tilslutning til EL-nettet:

Spørg din leverandør af solcelleanlægget og dit EL-forsyningsselskab.

Er du i tvivl – så spørg os i Teknik og Miljø

Hvis du er i tvivl om hvorvidt et anlæg kan etableres eller ej, kan du til enhver tid henvende dig til os.