Daghjem Birkehuset 

Daghjem Birkehuset

Daghjem Birkehuset har adresse på Birkehøj 80, 7500 Holstebro.

Birkehuset er et daghjemstilbud til 19 hjemmeboende middelsvært til svært demente borgere med en diagnosticeret demenssygdom.

Derudover er der 5 pladser til hjemmeboende borgere med et varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau, der medfører et stort individuelt fysisk plejebehov. 

Ansøgningsskema til visiteret dagtilbud 

Efter indsendelse af ansøgningsskemaet vil der blive tilsendt en kvitteringsmail digitalt (digital postkasse).

I Birkehuset lægges der vægt på hverdagslivets betydning, struktur, nærvær og meningsfulde aktiviteter; f.eks. hus- og havearbejde, dyrepasning, motion, spil mm. Målet er at bevare færdigheder, så den enkeltes livskvalitet, identitet og selvværd styrkes, og isolation modvirkes.

Personalet har en socialpædagogisk tilgang og er tværfagligt sammensat.

Huset er indrettet med 4 grupperum, som har tilknyttet 5-7 faste brugere dagligt.

Derudover er der et fællesrum, hvor alle kan samles til motion og fælles aktiviteter; i forbindelse med fællesrummet er der et lille anretter køkken. Et mindre rum bruges til individuelle aktiviteter, f.eks. læse- og musikgruppe.

Birkehuset har også en gårdhave med drivhus, frugttræer, dyr m.m.

Daghjem Birkehuset er åbent hverdage kl. 09.30 – 15.30.

Der er lukket i weekenden og på helligdage. 

Brugerne af Birkehuset betaler selv forplejning, evt. kørsel og et mindre beløb for en visiteret plads. Deltagelse i husets aktiviteter er gratis. Evt. materialer betales af brugerne.

Betaling foregår automatisk efter tilmelding til opkrævning via nem konto.

Visitationskriterier for

 • Daghjemstilbud for hjemmeboende demente

Målgruppe:

 • Tilbuddet er udelukkende målrettet hjemmeboende middelsvært til svært demente borgere med en diagnosticerede demenssygdom.
 • Mål/ Visitations kriterier:
 • Tilbuddet skal medvirke til, at demente borgere via en målrettet indsats opnår mulighed for at forblive længere i eget hjem
 • Tilbuddet er målrettet demente borgere med behov for struktur på hverdagen og som kan profitere af huset tilbud
 • Tilbuddet er målrettet demente borgere, hvor Holstebro Kommunes øvrige tilbud ikke dækker behovet for dagtilbud
 • Tilbuddet skal medvirke til aflastning af pårørende
 • Der kan visiteres til ophold 1- 4 hele dagen om ugen
 • Ved behov for dispensation forlægges det Sundheds- og Ældrechefen 

Visitationskriterier for

 • Daghjemstilbud med specialfunktioner for hjemmeboende med fysisk handicap.

Målgruppe:

 • Tilbuddet er målrettet hjemmeboende borgere med et varigt fysisk og/eller psykisk nedsat funktionsniveau, det medfører et stort, individuelt fysisk plejebehov.

Mål/Visitationskriterier:

 • Målet er at understøtte borgeren/ og pårørendes ønske om at kunne forblive i eget hjem trods et betydeligt individuelt plejebehov
 • Borgeren skal kunne drage fordel af de aktiviteter og samvær huset byder på
 • Borgeren med behov for hvile flere gange om dagen
 • Aflastende foranstaltning for pårørende
 • Der kan visiteres til ophold mellem 1-5 dage om uge
 • Tilbuddet henvender sig ikke til borgere, hvor indsatsen forudsætter hjælp fra personer med en videregående uddannelse eller specielviden.
 • Ved behov for dispensation forelægges det Sundheds- og Ældrechefen. 

Visitation til kørsel forudsætter at ansøgeren:

 • Ikke kan benytte offentlige transportmidler
 • Ikke kan gå, cykle, køre knallert og lignende
 • Ikke har eller kan køre bil. Hvis ansøgeren har en erhvervsaktiv ægtefælle, som benytter bilen til daglig transport, betragtes dette som ”ikke havende bil”
 • Ikke er bevilliget motoriseret køretøj efter loven om social service § 112-114 (liner, minicrosser, bil etc.). Vurdering skal ske i forhold til funktionsniveau og afstand
 • Som hovedregel skal være i stand til at benytte kørselsordning med hensyn til materiel, afhentningstidspunkt m.v.

Der tages ved daglig planlægning hensyn til rationel kørselsplanlægning. Samkørsel tilstræbes .

Social og Sundhed

Birkehuset

mail dagtilbudsundhed@holstbro.dk
phone 96114890

Birkehøj 80 a
7500 Holstebro

Åbningstid mandag til fredag kl. 09.30 - 15.30