Planstrategi 2023

Planstrategi 2023 sætter retningen for en grøn og bæredygtig fremtid med kulturen til forskel.

Planstrategien og kommuneplanens revision

Med Planstrategi 2023 beslutter byrådet strategisk, hvilke ændringer de har til hensigt at foretage i den kommende kommuneplanrevision. Byrådet vurderer, at den overordnede struktur, der er fastlagt i Kommuneplan 2021 – 2033, har vist sig holdbar og stadig skal være retningsgivende for kommunens udvikling. Selvom den overordnede struktur således ligger fast, finder byrådet det vigtigt at ændre planlægningen på enkelte geografisk eller emnemæssigt afgrænsede områder.

Byrådet beslutter derfor, at den kommende ordinære revision af kommuneplanen, der forventes at ske med vedtagelse af ny kommuneplan primo 2025, skal have karakter af mindre ajourføringer og tilpasninger til ændrede forudsætninger.

Det er herudover byrådets hensigt i løbet af næste planperiode gennem kommuneplantillæg, strukturplaner og strategier, at tilpasse rammerne for kommunens fremtidige udvikling på de nærmere afgrænsede områder, der beskrives under hovedtemaerne i planstrategien.

Læs om Kommuneplan 2021-2033

Planstrategien viser retningen

Holstebro Kommune er et godt sted at leve, bo, arbejde, uddanne sig, drive virksomhed og besøge. Vækst- og udviklingspolitikken har fokus på sammenhængen mellem bosætning, vækst og bæredygtighed. Det samme har Planstrategi 2023, når byrådet udpeger særlige fokusområder for de kommende års plan- og udviklingsarbejde i Holstebro Kommune og sætter retningen mod en endnu mere grøn og bæredygtig fremtid.

Planstrategi 2023 har et særligt fokus på klimahandlingsplanen og kulturen til forskel. Det ligger i vores kultur at skabe bæredygtige sammenhænge og se muligheder fremfor begrænsninger.  Vi har taget springet og indarbejdet målene fra klimahandlingsplanen direkte i planstrategien.

Den lokale Agenda 21, som udgøres af FN’s Verdensmål, DK 2020 og anbefalingerne fra Bæredygtighedsudvalget er indarbejdet i strategien. Planstrategien giver ikke svarene, men sætter retningen, når den efterfølgende omsættes i nye retningslinjer, rammer og hovedstruktur i Kommuneplan 2025.

Planstrategien bygger bro

Planstrategien bygger bro mellem kommuneplan og klimahandlingsplan. De to planer kan ikke eksistere uden tæt koordinering. Kommuneplanen sætter rammerne for, hvordan vi benytter og beskytter arealer i kommunen. Klimahandlingsplanen adresserer, at der er kamp om arealerne, når vi klimaforebygger og klimatilpasser og samtidig skal have plads til både by, landbrug, infrastruktur, energianlæg og natur.

Mål og delmål i klimahandlingsplanen er vigtige input til planstrategien og flere af disse er konkret indarbejdet i planstrategiens ”Byrådet vil”. Med planstrategiens kobling til klimahandlingsplanen bliver det tydeligt hvordan klimatiltag er en faktor i den fysiske planlægning og i Holstebro Kommunes udvikling som helhed.

Planstrategien peger udviklingen i Holstebro Kommune i en bæredygtig retning med værdifulde fysiske rammer for det gode liv samtidigt med, at der arbejdes på at opfylde klimamålene i 2030.
Læs om klimaagenda og klimahandlingsplan

Planstrategien har kulturen til forskel

Kulturen til forskel danner en naturlig baggrund for udarbejdelsen af Planstrategi 2023. Kulturen til forskel er meget mere end et slogan i brandingen af Holstebro Kommune. Det er den røde tråd i kommunens vision for udvikling og handler både om kulturlivet og om den måde vi gør tingene på i Holstebro Kommune. Begge dele er med til at tiltrække tilflyttere, virksomheder og besøgende til kommunen.

At bygge bro og skabe synergi er en del af vores kultur i Holstebro Kommune og det er der brug for i den fremtidige udvikling, når der skal skabes fysiske rammer og planlægning for såvel byliv som landsbyliv, bæredygtig og klimaorienteret bosætning, uddannelse, grøn udvikling, energiløsninger, infrastruktur, erhverv, handel, turisme og kulturliv. I Planstrategi 2023 bygger vi bro og skaber synergi mellem de mange input  i strategiens tre hovedtemaer: Bosætning, Erhverv og Natur. 

Kulturen gør en forskel. Den bevæger os. Helt bogstaveligt. Til hverdag betyder det, at vi sjældent ser tingene, som de er. Vi ser hellere, hvad de kan blive til.  

Læs om Kulturen til forskel

3 hovedtemaer i Planstrategien 2023

Teknik og Miljø

Team Plan

mail Send sikker besked

phone 96117558

Kirkestræde 11
7500 Holstebro