Grøn pulje

Holstebro Kommune har fået tildelt 4.360.000 kr. der skal tildeles efter grøn pulje.

Indledning og baggrund 

Folketinget har vedtaget, at kommunerne skal oprette en Grøn pulje, som opstillere af vedvarende energi skal indbetale til. Disse midler kan man søge og anvende til projekter til gavn for naboer til vedvarende energianlæg og til gavn for lokalsamfundet generelt.

Opstillere af vedvarende energianlæg indbetaler midlerne til Grøn pulje som et engangsbeløb i forbindelse med, at energianlægget bliver taget i brug.

Opstillere af et vedvarende energianlæg skal indbetale svarende til (øjeblikke satser)

125.000 kr. pr. MW ved landvindmøller
115.000 kr. pr. MW ved havvindmøller
40.000 kr. pr. MW ved solcelleanlæg
67.000 kr. pr. MW ved vandkraftværker.

Grøn pulje afløser den tidligere grøn ordning, som er nedlagt. Den tidligere grøn ordning vedrørte kun vindmøller, mens den nye grøn pulje både omfatter vindmøller, solcelleanlæg og vandkraftværker.

Hvem kan søge om midlerne? 

I bekendtgørelsen om grøn pulje, er ansøgningsberettigede (§4): 
1) Naboer inden for seks gange møllehøjde. 
2) Naboer inden for 200 meter fra et solcelleanlæg og et vandkraftværk. 
3) Lokale i øvrigt i kommunen. 

I Holstebro Kommune defineres naboer, som borgere, hvis matrikelgrænse ligger inden for seks gange mølle højde eller 200 meter fra et VE-anlæg, og som ikke allerede har solgt jord til projektet. 
Lokale i øvrigt defineres som borgere, hvis matrikelgrænse ligger mellem 200 meter og 4,5 km. fra et VE-anlæg eller borgergrupper med konkrete projekter, der udspringer af landdistriktsstrategierne. Lokale i øvrigt kan kun søge til almene formål. 

Ansøgningsberettigede til Grøn pulje er fortrinsvis foreninger og selvejende institutioner, som er beliggende i nærheden af vedvarende energianlæg, men enkeltpersoner kan også søge til almennyttige formål. Midlerne i Grøn pulje kan man som hovedregel kun anvende inden for en radius på 4,5 km fra det vedvarende energianlæg, som midlerne stammer fra. Det samme princip var gældende for den tidligere grøn ordning. 

Der kan endvidere tages særligt hensyn til, at projektet er til gavn for en bred målgruppe, ligesom grønne, klimavenlige og bæredygtige projekter fremmes. 

I VE-lovgivningen er grøn pulje (tidligere grøn ordning) skabt med formålet om at styrke lokale landskabelige og rekreative værdier. Den er oprettet for at skabe større accept af VE-anlæg ved at yde tilskud til lokale initiativer. Grænsen på de 200 meter er angivet i bekendtgørelsen for grøn pulje og i VE lovgivningen. Borgere, hvis matrikelgrænse ligger indenfor 200 meter fra VE-anlægget, er dog allerede blevet kompenseret gennem VE-loven for det værditab som VE-anlægget har måtte medføre. Da der er er tale om et mindre kompensationsbeløb, er der mulighed for, gennem grøn pulje, at søge yderligere kompensation for de borgere som ikke allerede har solgt jord til projektet. Derfor defineres naboer, hvis matrikelgrænse ligger inden for 200 meter fra et VE-anlæg, og som ikke allerede har solgt jord til projektet, som borgere der kan søge tilskud til projekter gennem grøn pulje. 
Naboer kan i princippet søge til private formål, men Holstebro Kommune ser gerne at projekterne er til gavn for en bred målgruppe.

Udvælgelse af projekter

I prioriteringen af ansøgningerne kan der tages særligt hensyn til de allernærmeste naboer til det vedvarende energianlæg. Der kan endvidere tages særligt hensyn til, at projektet er til gavn for en bred målgruppe, ligesom grønne, klimavenlige og bæredygtige projekter fremmes.

Indkomne ansøgninger

I forbindelse med ansøgningsrunden ”Sommer 2022” er der indkommet 12 projekter, som ses nedenfor.
Økonomiudvalget behandlede ansøgningerne den 30. november 2022. 

 1. Outdoor forsamlingshus (Sir, lyngbjergcenteret) -delvis tilsagn.
 2. Sir Lyngbjerg centeret (Sir, lyngbjergcenteret) – ikke truffet beslutning, undersøges nærmere.
 3. Fra brugsskov til oplevelsesskov (Plantager i Naur-Sir området) - Tilsagn
 4. Haven i Bur (Burvej 56A, Bur) – Tilsagn
 5. Nedrivning af gammel købmandshus og renovering af pladsen, Bur (Bygaden 14, Bur) -Tilsagn
 6. Legetårn (Burvej 53, Bur) – Afslag
 7. Den bæredygtige bypark (Stabyvej 36, Staby) – Tilsagn.
 8. Fart på skolegården, ny cykelbane (Skolegade 12, Vemb) – Afslag
 9. Sevel naturcenter (Matrikel 31B, Sevel) – Tilsagn
 10. Toiletter ved Sevel naturcenter (Matrikel 31B, Sevel) – Tilsagn
 11. Udvikling af fællesfaciliteter ved Sevel hallen (Halalle 9 og Djeldvej 9) – Tilsagn
 12. Klimatilpasning, nyt tag (Kærvej 15, Naur) – Afslag

Den 10. maj 2023 behandlede økonomiudvalget restpuljemidler og vedtog nedenstående ansøgninger: 

 1. Tillægsbevilling til Sir Lyngbjerg Outdoor (projekt 1), byggematerialer. - Tilsagn
 2. Legetårn ved krudttønden, Bur (projekt 5), indsatser til lovliggørelse af legeplads. - Tilsagn
 3. Etape 2 og 3 af Haven i Bur (projekt 4), nye tiltag og momsberegning. - Tilsagn
 4. Folkeuniversitetet Skærum mølle, grøn energiløsning for Per Kirkeby huset. - Tilsagn
 5. Vi har fået tildelt midler fra Region Midt til helhedsplan Sevel og bæredygtig boliger i Staby, i den forbindelse skal kommunen medfinanisere. - Tilsagn

Den 15. november 2023 behandlede Økonomiudvalget puljemidler og gav tilsagn til nedenstående projekt.

 1. Grønne tiltag til Per Kirkeby Huset, Skærum Mølle Folkeuniversitet.

Politisk behandling

Læs mere om den politiske behandling her

Politisk behandling af restpuljemidlerne findes her

Se politisk behandling fra den 15. november 2023 her

Teknik og Miljø

Team Plan

mail Send sikker besked

phone 96117558

Kirkestræde 11
7500 Holstebro