Byggesag

I Holstebro Kommune er vi optaget af både at kunne levere effektiv sagsbehandling til glæde for alle, der søger, og af at kunne svare den enkelte præcist og ift. den enkeltes behov, der hvor de er i ansøgningsprocessen.

Vi tilbyder nedenstående muligheder for kontakt om byggesager. Inden du henvender dig anbefaler vi, at du orienterer dig på denne hjemmeside, om hvad det kræver at søge om og gennemføre et byggeri uanset hvilken slags eller størrelse du ønsker at opføre. Ved at orientere dig på siden er du bedst klædt på til at finde de oplysninger som vi vil efterspørge for at betjene dig:

Ny digitale forespørgselskanal er på vej

Har du et konkret projekt eller en konkret forespørgsel, som du ønsker en forhåndsafklaring på ift. mulighederne for at få tilladelse eller dispensation til, så skal du anvende Holstebro Kommunes digitale forespørgselskanal (pt. under opbygning). Du skal anvende denne kanal, så vi får de tilstrækkelige oplysninger til at kunne vurdere sagen og give dig et korrekt svar, og således at sagsbehandlersystemerne kan oprette sagerne med de nødvendige oplysninger.

Bemærk, at Holstebro Kommunes digitale forespørgselskanal er under opbygning og vil være klar til brug torsdag den 1. juni 2023. På grund af et stort antal ansøgninger og forespørgsler er der lukket for forespørgsler, ind til den nye forespørgselsløsning er klar, og det er i overgangsperioden derfor ikke muligt at indsende forespørgsler.

Der er fortsat åbent for generel vejledning om regler og proces i ovenstående telefon- og fremmødetider, og det er fortsat muligt at indsende en færdig byggeansøgning i Byg og Miljø, som det fremgår herunder.

Er du klar til at indsende en fuld ansøgning?

Har du en sag, hvor du er afklaret og klar til at indsende en fuld ansøgning, så skal du anvende den lovpligtige ansøgningsportal ”Byg og Miljø, som du finder via linket. Bemærk, at hvis du indsender en utilstrækkeligt oplyst sag, så returneres den for yderligere oplysning. Er sagen meget mangelfuld, så vi ikke har et grundlag for at igangsætte en egentlig byggesagsbehandling, så afvises den, og du vil blive anvist til forespørgselskanalen og eventuel forhåndsdialog.

Kontakt byggesag

Har du behov for generel vejledning om regler og proces for byggesagsbehandling, eller oplysning om hvor du finder plangrundlaget for en given ejendom, så kan du kontakte os på telefonnummer 9611 7550 eller ved personligt fremmøde på Holstebro Rådhus, Teknik og Miljø på anden sal, i følgende tidsrum: Mandag til fredag kl. 8-9 og torsdag kl. 15-17.

Ønsker du en forhåndsdialog om et konkret projekt/byggeri, så er det også via Holstebro Kommunes digitale forespørgselskanal, at du kan bede om at få et møde/telefonmøde med en sagsbehandler, hvorefter du vil blive kontaktet for aftale om nærmere tidspunkt.

Hvor svært kan det være? Ret svært!

I 2018 kom der et nyt bygningsreglement, der skulle gøre det hurtigere at få en byggetilladelse. Det gjorde man ved at øge bygherrens ansvar for at dokumentere og reducere kommunernes opgave med at kontrollere dokumentationen, inden tilladelsen udstedes.

Det har ført til at rigtig mange synes det er svært at komme igennem en ansøgningsproces. Og mange bliver også overraskede over hvad man skal levere af dokumentation, efter man har bygget færdig.

Hvis du ikke selv har den store byggetekniske indsigt og kendskab til bygningsreglementets mange bestemmelser, så anbefaler vi at du finder en professionel rådgiver som kan hjælpe dig med at lave tegninger og dokumentation. 

Kort sagt, så er det dit ansvar at byggeriet overholder alle relevante krav i både bygningsreglementet, samt anden relevant lovgivning. Dette ansvar følger med, uanset om ansøger er privat eller professionel rådgiver.

Det sikrer dig den hurtigste vej til din byggetilladelse at alt er på plads når du sender ansøgning, og du undgår både at betale for unødvendig sagsbehandlingstid og besvær med at få ansøgningen tilbage, med krav om levering af oplysninger, som du kunne have sendt med første gang du indsendte ansøgningen.

Her kan du læse mere om hvad der er din opgave og dit ansvar som ansøger, hvis du selv laver din ansøgning, eller hvad du skal aftale med din rådgiver at denne skal levere, hvis du vælger en rådgiver!

Når du har læst og fulgt vejledningen, så skal du indsende din ansøgning via Byg og Miljø.

Vi laver straks behandling på de sager, hvor alle oplysninger og tegninger er med fra starten, så jo bedre din ansøgning er – jo hurtigere får du en tilladelse. 

Det betyder også at du kan spare penge. Prisen for en byggetilladelse udregnes efter hvor lang tid, sagsbehandlingen af den enkelte sag tager. 

Hver gang din sagsbehandler skal kontakte dig for eksempelvis at få målsat tegning, udregnet bebyggelsesprocent, efterspørge nødvendigt materiale eller bevare spørgsmål om din byggesag, så går der tid. Tid som registreres på din byggesag.

Jo mindre tid sagsbehandleren skal bruge på din sag – både før og efter tilladelsen – jo billigere bliver din byggesag. 

Husk at selvom du modtager din byggetilladelse og du nu kan gå i gang med byggeriet, så er din byggesag ikke afsluttet – og dermed er din faktura heller ikke afsluttet.

Du modtager først en den endelig regning for byggesagen, når den er endeligt afsluttet, og du har indsendt alt den dokumentation, der er krævet i byggetilladelsen.

”Når jeg har fået en byggetilladelse, så må jeg bygge” 

Det er fuldstændig rigtigt, men en byggetilladelse er fyldt med betingelser – og dem skal du for din egen skyld sikre er overholdt.

Det kan nemlig blive rigtigt dyrt for dig, hvis ikke du er på forkant med at betingelserne er overholdt.

Vi oplever at mange bliver overraskede, når byggeriet er færdig, og de skal indsende dokumentation for at afslutte deres byggesag.

Mange er ikke opmærksom på, at deres byggeri er omfattet af en lang række krav jf. bygningsreglementet.

Derfor er det vigtigt, at du læser din byggetilladelse igennem inden du begynder at bygge, så du kan se hvilke krav du skal overholde både undervejs i byggeriet, og ved færdigmeldingen når du skal dokumentere hvordan kravene er overholdt. 

Hvis ikke du eller din rådgiver har styr på det, oplever vi især 2 situationer, som begge er uheldige og som kan ende med at være ret dyre for dig.

Den typiske situation, er at banken ikke vil afslutte et lån, hvis ikke der foreligger en ibrugtagningstilladelse, men det kan også være forsikringsselskabet ikke vil forsikre bygningen.

Vi ser desværre også enkelte sager, hvor et byggeteknisk krav ikke er overholdt, og byggeriet derfor ikke er lovligt opført.

Her kan det blive ret dyrt at få lovliggjort byggeriet, da dette kan betyde en ombygning – selvom byggeriet er helt nyt. 

Et byggearbejde varierer meget i kompleksitet, og derfor varierer det også hvor meget en byggeansøgning skal indeholde. Dog er det altid relevant at indsende tegningsmateriale, der viser: 

 • Hvad der skal bygges
 • Hvor det skal bygges
 • Hvordan det skal bygges

Derudover er det også altid relevant at indsende oplysning om valg af brand- og konstruktionsklasse, oplysninger om BBR og en fuldmagt, hvis ikke du selv er ejer af ejendommen. 

Som udgangspunkt skal din ansøgning indeholde følgende tegninger og materiale:

Situationsplan med angivelse af: 

 • Indtegning af alle grundens bygninger med angivelse af afstand til skel
 • Placering, udformning og antal af parkeringspladser
 • Placering og udformning af fri- og opholdsarealer
 • Placering og udformning af legeområder
 • Oplysning om type af affaldshåndtering
 • Oplysning om befæstelse, håndtering af regn- og overfladevand
 • Oplysning om afledning af spildevand

Plantegning der viser:

 • Bygningens indretning
 • Oplysning om brandforhold
 • Arealer, fordelt på enhedsniveau

Snittegning der viser:

 • Bygnings- og rumhøjde
 • Konstruktionernes opbygning og materialevalg

Facadetegning der viser

 • Bygningens højde(r)
 • Redningsåbninger
 • Materialevalg
 • Terrænforhold m.v.

Ikke alle punkter vil være relevante på alle sager, men det skal du som ansøger selv undersøge. Hvis der er punkter du ikke vurderer er relevant ved din ansøgning, så beskriv gerne hvorfor det ikke er relevant.

Du kan se eksempler på tegninger her.

Derudover skal du lave en beskrivelse af byggeriet, der indeholder følgende.

 • Hvordan overholder byggeriet BR 18 kap. 8 – byggeret? (kan også vises på tegninger)
 • Hvordan overholder byggeriet BR 18 kap. 20 – ubebyggede arealer? (kan også vises på tegninger) 
 • Hvilken brandklasse er byggeriet indplaceret i og hvorfor? (BR 18 §§490+§§506)
 • Hvilken konstruktionsklasse er byggeriet indplaceret i og hvorfor? (BR 18 §§485+§§494)
 • Oplysninger til BBR om arealer, anvendelse, materialer, varmeinstallation, vandforsyning mv.
 • Erklæring om hvilke tekniske forhold i bygningsreglementet byggearbejdet er omfattet af. (BR 18 § 10)

Der er også en række dokumenter hvis du bygger eksempelvis en ny bolig, hvor det er et krav at der indsendes et tilbud om byggeskadeforsikring, men dette vil kunne afklares i en forhåndsdialog med sagsbehandleren.

Du kan finde nærmere oplysninger på bygningsreglementet.dk og bygogmiljø.dk.

Top 5 - Mangler ved byggeansøgning 

I 2018 var det kun ca. 10 procent af alle byggeansøgninger, der var helt klar til sagsbehandling ved modtagelsen. 
Men hvad er det for nogle ting vi oftest mangler ved de byggeansøgninger vi modtager?

Tegninger er nødvendige til alle ansøgninger. Uanset hvad der skal bygges, så er det nødvendigt at vise byggeriets omfang med tegninger. Vi modtager også ansøgninger uden tegninger, men det kan vi ikke sagsbehandle.

På de tegninger vi modtager, mangler der dog også ofte oplysninger.

Det kan f.eks. være målsætning eller oplysning om bebyggelsesprocent – begge disse er nødvendigt uanset hvad der skal bygges.

Til et mindre kompliceret byggeri, som f.eks. carporte og udhuse, er det ikke nødvendigt at indsende professionelle computer tegninger – mange kan selv tegne gode tegninger.

Men det er ikke muligt at sagsbehandle, hvis ikke vi kender de præcise størrelser, afstande og højder på byggeriet.

Der skal, enten på tegninger eller i en beskrivelse, redegøres for hvordan et byggeri overholder de brand- og konstruktionskrav, der stilles til det enkelte byggeri.

Der kan også være brandkrav til et ukompliceret byggeri af en garage, skur eller lignende i en parcelhushave. Og du skal som ansøger redegøre for hvordan du overholder disse krav.

Alt byggeri over 50 kvm har krav om redegørelse for konstruktioner – dette kan f.eks. udføres ved hjælp af beskrivelser og beregninger.

Det er vigtigt for sagsbehandlingen at vi har de korrekte fakta. Og det er desuden altid ejers ansvar at Bygnings- og Boligregistret er opdateret, og stemmer overens med din ejendom. 

Vi anbefaler derfor at man altid kontroller sin BBR-meddelelse inden ansøgning.

Du kan finde din BBR-meddelelse på www.ois.dk. På den sidste side finder du et luftfoto, som kan hjælpe dig med et overblik.

Passer antallet af bygninger? Arealet på bygningerne? Anvendelsen af bygningerne? Antal badeværelse? Antal toiletter? Forsyningsoplysninger?

OBS. Hvis der er uoverensstemmelser, kan det være en god ide at kontakte kommunen, for at afklare om forholdet skal tages med i ansøgningen for at blive lovliggjort.

Ejer af ejendommen skal altid skrive under på at der må ansøges om det pågældende byggeri på den pågældende adresse/matrikel. 

Hvis du, som ejer ikke selv indsender ansøgningen, så skal du underskrive en fuldmagt, til den, der søger for dig.

Vær opmærksom på at byggeri ved andelsboligforeninger, kræver underskrift fra både foreningen, og den enkelte anpartshaver.

Der er i mange byggesager også anden lovgivning end bare byggeloven, der skal påses.

Det kan f.eks. være planloven - enten i form af landzonetilladelser, eller dispensation fra en lokalplan. Eller naturbeskyttelsesloven, vejloven, jordforureningsloven osv.  

Der må først meddeles byggetilladelse, når AL ANDEN RELEVANT lovgivning er overholdt.

Sådan færdigmelder du din byggesag

Spar penge og undgå problemer!

I forbindelse med færdigmelding af dit byggearbejde, skal der fremsendes relevant dokumentation for byggearbejdet.

I din byggetilladelse under punktet ”Inden der kan meddeles ibrugtagningstilladelse” er det oplistet hvilke krav dit byggeri er vurderet at være omfattet af.

Inden der kan meddeles ibrugtagningstilladelse, skal du indsende dokumentation for hvordan kravene er overholdt. 

Nedenfor har vi oplistet eksempler på hvad en dokumentation kunne bestå af, inden for de enkelte områder.

Når du har samlet alt dokumentationen, sender du via din byggesag på bygogmiljø.dk, og du vil herefter modtage en ibrugtagningstilladelse, en opdatering af din BBR-meddelelse samt en afsluttende faktura for sagsbehandlingen. 

Jo mindre tid din sagsbehandler skal bruge på at gennemgå det indsendte – det mindre bliver din afsluttende faktura.

Eksempler på dokumentation til færdigmelding

Tegninger, der viser niveaufri adgang

Tegninger, der viser gangbredder, dørbredder, trapper, værn, håndlister, indvendige-/udvendige ramper. 

Situationsplan, der viser udendørs adgangsforhold

Situationsplan, der viser placering af renovation og tilgang for renovationsbil.

Tegninger, der viser niveaufri adgang. 

Redegørelse for ventilation i renovationsrum.

Kloaktegning for spildevand og regnvand, herunder evt. omfangsdræn

Drift og vedligeholdelsesmanual for afløb.

Tegninger, som udført

Drift, kontrol og vedligeholdelsesplan

Funktionsafprøvning og systemkontrol

Redegørelse for tilgængelighed

Situationsplan med byggepladsindretning

Tegninger, som udført

Tegningerne skal være målsat, så de redegør for: 

 • indretning af boliger jf. §§ 199 - 213
 • indretning af offentlig tilgængelige bygninger jf. §§ 214 - 220
 • indretning af arbejdspladser jf. §§ 221 - 227
 • indretning af normalklasserum jf. §§ 228 -231
 • indretning af hoteller jf. §§ 222 - 237

Funktionsafprøvning af elevators energiforbrug

Certifikat på elevatoren.

Trykprøvning eller tilsvarende dokumentation for tæthed. 

Energiberegning.

Drift og vedligeholdelse på anlæg

Redegørelse for radonsikring

Redegørelse for ventilation og vådrumssikring i toilet og baderum.

Statisk rapport / statiske beregninger / spærberegning

Datablade legeredskaber iht. Danske Standarder for området.

Godkendelse fra legepladsinspektør

Redegørelse for lydforhold iht. DS 490 for boliger.

Lydmåling for undervisnings- og daginstitutionsbygninger.

Redegørelse for glasareal ift. gulvareal

Funktionsafprøvning af belysningsanlæg

Drift og vedligeholdelsesmanual for:

 • Energiforsyning
 • Varme- og køleanlæg
 • Funktionsafprøvning for varme- og køleanlæg

Drift og vedligeholdelsesmanual for vandinstallationer.

Drift og vedligeholdelsesmanual for ventilationsanlæg.

Funktionsafprøvning for ventilationsanlæg

Redegørelse for ventilationsbehov, herunder angivelse af volumenmængder og strømme, samt eventuel brandsikring iht. DS 428

Læs mere om reglerne om byggeri

Her kan du læse mere om reglerne for byggeri - hvad der kræver byggetilladelse og hvad der ikke gør.

Du kan også finde mere information omkring bl.a. vores sagsbehandlingstider, anden lovgivning f.eks. om dit byggeri kræver landzonetilladelse.

Læs mere om byggeri her