Databeskyttelse

Når vi behandler dine oplysninger har vi stort fokus på, at oplysningerne behandles sikkert, og ikke kommer til uvedkommendes kendskab.

Vi har brug for informationer

For at vi som kommune kan levere vores kommunale services og ydelser har vi brug for informationer. Det gælder informationer om både borgere, foreninger, virksomheder, ansatte og samarbejdspartnere.

Hvis du har spørgsmål til vores håndtering af dine persondata, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Du kan også kontakte databeskyttelsesrådgiveren, hvis du har en mistanke om, at kommunen har lækket persondata eller på anden måde krænket fortroligheden i håndteringen af dine eller andre personers data.

Generelt om håndtering af data

Ret til oplysning

Du har ret til at blive oplyst, når vi indsamler personoplysninger om dig eller snarest muligt derefter. Retten gælder uanset om oplysningerne kommer direkte fra dig eller en anden. Du har ret til at få oplyst formålet med behandlingen samt andre informationer, der kan give dig et overblik over, hvad kommunen anvender dine personoplysninger til.

Registerindsigt (Indsigtsret)

Indsigtsretten giver dig ret til at få indsigt i de personoplysninger, vi har registeret om dig. Hvis du ønsker at få indsigt i dine personoplysninger, kan du bl.a. bruge linket herunder. Vær opmærksom på, at hvis du ønsker at få et eller flere dokumenter fra en sag udleveret, skal du ikke bede om indsigt efter databeskyttelsesforordningen. Her skal du i stedet bede om aktindsigt.

Ret til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige eller vildledende oplysninger om dig selv rettet. 
Vi er imidlertid underlagt en notatpligt for at dokumentere det grundlag, som en afgørelse er blevet truffet på. Det betyder, at vi som udgangspunkt ikke må fjerne oplysninger, når de først er indgået i en sag. Derfor skal vi beholde de oprindelige, men måske forkerte, personoplysninger. Vi vil dog altid tilføje et notat med de rigtige oplysninger til sagen.

Ret til sletning

Retten til sletning af personoplysninger hos offentlige myndigheder er begrænset på grund af regler om journalisering og arkivering mv. Derfor har du som udgangspunkt ikke ret til at få slettet oplysninger fra din sag. Vi har dog mulighed for at slette dine oplysninger, hvis de ikke indgår i en sag – eksempelvis hvis du anmoder om at blive frameldt en service.

Sådan udnytter du dine rettigheder

Hvis du ønsker at udnytte dine rettigheder, skal du rette henvendelse til den afdeling, der behandler din sag. 

I forbindelse med behandlingen af din sag vil det i mange tilfælde være nødvendigt, at indhente oplysninger om dig. Ved disse behandlinger bestræber vi os på, ikke at indhente flere oplysninger end de der er nødvendige for at kunne behandle din sag.

Nogle informationer kan vi selv hente fra andre offentlige myndigheder eller fælles registre, så som indkomstoplysninger, SKAT, BBR mv. Andre informationer beder vi dig om at oplyse, når du eksempelvis ansøger om en ydelse eller service. 

Du har altid ret til at få at vide, hvorfra vi henter oplysninger om dig i forbindelse med dine services og ydelser i kommunen. Det enkelte fagområde skal oplyse det til dig i forbindelse med eksempelvis en ansøgning om en service eller ydelse. 

Når vi behandler personoplysninger om dig og gemmer dem i forbindelse med vores arbejde, følger vi de gældende retningslinjer for, hvor længe vi må opbevare dine oplysninger. Det afhænger af det enkelte sagsområde, hvor længe oplysningerne vil blive gemt.

I nogle tilfælde er vi forpligtet til at bevare dine oplysninger for eftertiden. I disse tilfælde overføres oplysningerne til et arkiv.

Det enkelte fagområde skal oplyse det til dig i forbindelse med sagsbehandlingen. 

Som udgangspunkt anvender vi den fælles-offentlige login-løsning NemLogin, hvor du bruger dit MitID som nøgle til at logge dig ind på selvbetjeningsløsninger og blanketter. 

Du kan dog også støde på formularer eller selvbetjeningsløsninger, som ikke kræver så høj sikkerhed. Her kan du typisk oprette dig med et selvvalgt brugernavn og password. Det sker eksempelvis på bibliotekernes selvbetjeningsløsning.

Det er databeskyttelsesrådgiverens opgave at tilse, at kommunen lever op til persondataforordningen. Databeskyttelsesrådgiveren er i sin funktion en uvildig instans, der ikke refererer til administrationen. Rådgiveren bistår i samarbejde med kommunens jurister med råd og vejledning til fagområderne om lovlig, god og sikker håndtering af persondata. 

Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren, hvis du er i tvivl om, om kommunen håndterer dine persondata korrekt. 

Du kan læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle på Datatilsynets hjemmeside.

Databeskyttelsesrådgiveren kan ikke hjælpe dig med den faglige sagsbehandling eller de afgørelser, som fagområderne træffer. 

  • Databeskyttelsesrådgiveren kan ikke vejlede om regler eller praksis på fagområde. 
  • Databeskyttelsesrådgiveren kan ikke tage stilling til, om der er begået fejl i forbindelse med sagsbehandlingen, udførelsen af praktisk hjælp m.v. 
  • Databeskyttelsesrådgiveren kan ikke ændre en afgørelse, som kommunen har truffet. 
  • Databeskyttelsesrådgiveren kan ikke bistå med at formulere klager over kommunen til relevante klageorganer.

Kommunens databeskyttelsesrådgiver (DPO) er ikke klageinstans i forhold til eventuelle klager over kommunens håndtering af personoplysninger, det skyldes, at databeskyttelsesrådgiveren ikke kan træffe afgørelser.

Men databeskyttelsesrådgiveren (DPO'en) kan hjælpe dig, hvis:

  • du er i tvivl om, hvorvidt kommunen håndterer dine personoplysninger korrekt
  • du har mistanke om, at kommunen har lækket personoplysninger
  • kommunen på anden måde har krænket fortroligheden i håndtering af dine eller andre personers data

Databeskyttelsesrådgiveren vil i disse tilfælde undersøge din henvendelse nærmere og kontakte den respektive afdeling.

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren finder du øverst og nederst på denne side.

Ønsker du at klage over kommunens behandling af dine personoplysninger, kan du til enhver tid klage til Datatilsynet.

Læs mere om klageadgang på Datatilsynets hjemmeside

Databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Kirkestræde 11
7500 Holstebro