Træning efter midlertidig svækkelse

 Formålet med træning er, at støtte dig i at øge dit funktionsniveau med en målrettet træningsindsats. 

Hvem kan få træning?

  • Genoptræning er for dig, der er udsat for en midlertidig fysisk funktionsnedsættelse som følge af en midlertidig svækkelse, der ikke er behandlet i tilknytning til en sygehusindlæggelse. Det kan fx være, at du har mistet nogle kræfter på grund af almen sygdom, influenza, lungebetændelse eller er faldet.
  • Tilbuddet om genoptræning er primært til den ældre borger. For at komme i betragtning til et genoptræningsforløb, skal der være potentiale for generhvervelse af tabt funktionsevne, samt motivation for at indgå aktivt i genoptræningen.
  • Vedligeholdende træning er for dig, der har brug for at vedligeholde dit nuværende funktionsniveau, for at klare dig bedst muligt. Forudsætningen er, at du har brug for en individuel træningsindsats, og at funktionsevne er væsentligt nedsat.
  • For at kunne modtage et træningstilbud skal du være lægeligt udredt med hensyn til diagnose og prognose, ligesom det fagligt skal vurderes, at du vil kunne få udbytte af træningen.

Hvor og hvordan får du træning?

Træningen kan finde sted på Center for Sundhed, i dit hjem og/eller i andre træningsfaciliteter. Vi anvender også naturen som træningslokale.

Træningen varetages af ergoterapeuter og fysioterapeuter fra Center for Træning.

Hvor det er relevant, vil indsatsen blive ydet i samarbejde med andre kommunale tilbud om rehabilitering, for at sikre, at du får et optimalt og sammenhængende forløb. Afhængig af din situation kan det kan fx være i samarbejde med hjemmeplejen, sundhedscentret, Jobcenteret mm.

Træningen vil være tidsafgrænset og stile mod, at du efter endt træning, kan vedligeholde dit opnåede aktivitetsniveau.

Visitation og afgørelse

Det er Center for Træning, der bevilger træning.

Genoptræning tilbydes jf. Servicelovens §86.1 og vedligeholdende træning jf. Servicelovens §86.2.

Alle kan henvende sig til Center for Træning for at søge om træning.

Udfyld henvendelsesformular her:

Henvendelsesformular for borgere (MitID)  

Henvendelsesformular for fagperson

Kvalitetsstandard

Se beskrivelse af indsats ift. indhold, ventetid mm. i kvalitetsstandard:

 

Social og Sundhed

Center for Træning

mail rehabilitering@holstebro.dk
phone 96114800

Center for Sundhed, Stationsvej 35, 1
7500 Holstebro