Vand er en klimaudfordring

Håndtering af nedbør, stigende havniveauer og højt grundvand kræver integrerede løsninger i fremtiden.

Vand er en stor udfordring

Klimaforandringer forårsager kraftigere vejrhændelser med mere nedbør på kort tid, og stigende havniveauer. Holstebro Kommune grænser op til to fjorde og Vesterhavet. Det kræver at vi tilpasser vores fysiske miljøer til at håndtere de nye scenarier. 

Med klimahandlingsplanen sætter vi retningen for, hvordan vi kan håndtere vandet smart. Det kan være tiltag som skal beskytte vores fysiske miljøer mod vandmængder eller tiltag som integrerer vandet bedre i vores omgivelser

Læs mere om risikostyringsplan for Holstebro by, se vandstandsprognose for Storå og få gode råd om klimatilpasning for boligejere på holstebro.dk/klimatilpasning.

Luftfoto af kysten

Slut med vandkaos

Et stort klimatilpasningsprojekt skal beskytte Holstebro by mod oversvømmelser fra Storå.

Klimatilpasningsprojekt går ud på at skabe mulighed for at tilbageholde vand svarende til 4 gange vandmængden i Vandkraftsøen oven for byen. Herved kan vandgennemstrømningen gennem byen i situationer med store nedbørsmængede i oplandet styres, så åen ikke oversvømmer store dele af midtbyen.

Før projektet kan realiseres fuldt ud, skal der gives en række myndighedstilladelser. Projektet afventer en afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet, fordi dele af projektet er påklaget.   

Se mere på holstebro.dk/slutmedvandkaos
 

Skilt hvor der står: Stien spærret - oversvømmelse

Storå-komiteen

Storå-komiteen er et partnerskab, der med baggrund i konsensus mellem lodsejere, natur-/frilufts- interessenter og de tre kommuner Ikast-Brande, Herning og Holstebro skal udarbejde en helhedsplan for Storå-oplandet.

Formålet er at bidrage til en optimal og helhedsorienteret vandhåndtering i hele Storå-systemet gennem et formaliseret og optimeret samarbejde med udgangspunkt i et fremtidigt afbalanceret hensyn til både vandafledning, landbrugsdrift, natur og rekreativ anvendelse samt sikre fokus på at den fremtidige vandhåndtering medfører forbedringer for klimaet og miljøet i Storå-oplandet.
 

Storå ved Stoubæk Krat