Gratis fiskeri

I dele af kommunens fiskevand ved Storå, Vegen Å, Råsted Lilleå og Vandkraftsøen kan du fiske gratis. Det kræver, at du har fast bopæl i kommunen eller ejer et sommerhus her.

Havørred og fiskestang

Bestil gratis fiskekort 2024

Her kan du bestille fiskekort for 2024 (du skal bruge MitID og du skal være tilmeldt digital post).

Bestil fiskekort 2024

Er du fyldt 18 år og vil du fiske i Storå vest for Ringvejen ved vandkraftsværket, skal du fra i år have indløst et særligt STORÅKORT

Køb Storåkortet her

Hvis du ikke har en Digital Postkasse, men er bosiddende i kommunen skal du henvende dig Borgerservice på Rådhuset (tidsbestilling) medbringende legitimation og fisketegnsnummer (18 år og endnu ikke folkepensionist).

Kort med strækninger

Borgerkort – Storåkort - Fisketegn

Er du fyldt 18 år og vil du fiske i Storå vest for Ringvejen ved vandkraftsværket, skal du fra i år have indløst et særligt STORÅKORT til 166 kr. der gælder hele 2024.

Indtægter fra Storåkortet går til Sammenslutningen ved Storå og er øremærket til brug ved deres arbejde med vandløbsforbedringer, hvor mange udføres i samarbejde med kommunen.

Ud over Storåkortet skal du stadig her på siden indløse kommunens gratis Borgerfiskekort og statens fisketegn hvis du er mellem 18 år og endnu ikke folkepensionist.

  • Her kan du købe Statens fisketegn. Statens fisketegn fås både som årskort, ugekort og dagkort.

Reglerne for gratis fiskeri

Herunder kan du se reglerne for gratis fiskeri samt laksekvoter, fredning, mindstemål, krogregler og strækninger. Husk, du skal læse og forstå reglerne, inden du bestiller fiskekortet!

Det er gratis at fiske langs to strækninger af Storå i Holstebro fra Østerbrogade til Birn og endvidere langs stræk ved Vemb (i alt 5,4 km). Man må kun fiske på de to strækninger i perioden den 16. april til den 15. oktober og kun fra den side af åen der er angivet på oversigtskort. Er du fyldt 18 år skal du købe et Storåkort og have statens Fisketegn.

I Vegen Å kan fiskes på kommunale strækninger indenfor Ringvejen og i Råsted Lilleå på en kort strækning ved Skærum Mølle. Her må fiskes fra den 1. april til den 31. oktober.

Langs Vandkraftsøen må der fiskes på de kommunale strækninger året rundt. 

Fisker du kun i Råsted Lilleå, Vegen Å eller Vandkraftsøen er Storåkort ikke obligatorisk, men det er Statens fisketegn.

Oversigtskort, der opdateres løbende og viser, hvor man må fiske:

Kort med strækninger

På de nævnte strækninger kan der fanges laks, gedder, havørreder, bækørreder og ål.

Stallingen er totalfredet. Gedder er fredet fra 15. marts - 30. april.

Havørred og laks er fredet i Storå fra 16. oktober – 15. april. I denne periode må der ikke fiskes i Storå.

I Vegen Å og Råsted Lilleå må der fiskes fra 1. april – 31. oktober, men først fra 16. april må der fanges laks.

Mindstemål for laks er 40 cm, bæk- og havørred 40 cm, ål 45 cm og gedder 60 cm.

Særligt om laks

Storålaksen er fredet, men kommunen får i 2024 lov til, at fange 36 laks på de kommunale strækninger af Storå. Hver fisker må årligt hjemtage 1 laks indtil laksekvoten er opbrugt.

Laksekvoten er opdelt i laks henholdsvis større (155 stk) og mindre end 73 cm (200 stk). 

De store laks over 73 cm er fordelt så 78 må hjemtages fra 16. april til 15. juni mens de sidste 77 store må hjemtages fra 16. juni indtil kvoten er opfisket.

Før fisketuren skal du tjekke om kvoten er opbrugt på www.svstoraa.dk. Se også her vedrørende særlig kvote på 5 laks, der kan fanges i bl.a. Råsted Lilleå og Vegen Å efter 16. april.

Har du fanget/genudsat 2 laks samme dag skal fiskeriet indstilles indtil næste dag.

Vær opmærksom på at laks, der skal genudsættes skal holdes i vandet – også under foto. Det er et vilkår fastsat af Fiskeristyrelsen.

Særligt om havørred

Er du så heldig at fange en havørred, så bør du overveje om den skal med hjem, da bestanden er svag i øjeblikket. Den kan genudsættes hvis den ikke har taget skade.

Kun 1 krog på linen af gangen og der må ved alt fiskeri i vandløb (åer) kun benyttes kroge uden modhager.

Dvs. denne krog er ulovlig med mindre modhagen ved krogspidsen, klemmes helt ned med en tang. (hook with Barb not allowed).

Rejer og rogn er forbudt som agn.

Kommunen anbefaler:

  • Brug af enkeltkrog på alle agn, hvis fisken skal genudsættes.
  • At fisk der skal genudsætte så vidt muligt ikke løftes ud af vandet.
  • At der ikke fiskes med traditionel kondomspinner og orm, når der skal genudsættes laks, da overlevelsen vurderes mindre end ellers.

Eksempel på modhagere

DTU Aqua fastsætter hvert år en kvote for hvor mange store og små laks, der må hjemtages fra Storå (i 2024 er det 360 laks, der må hjemtages mellem fjord og vandkraftværk). Sammenslutningen ved Storå (SVS) fordeler kvoten til foreninger og bredejere efter hvor mange km bred ved Storå de enkelte har fiskeret til.

På visse kommunale strækninger har HOF fiskeretten alene. Det gælder eksempelvis strækningen af Storå øst for bro ved Tvis Møllevej (3 km bred) samt Vegen Å syd for Ringvejen.

På kommunens strækninger fisker HOF gratis, strækning indgår i foreningens dagkort- og medlemsvand. På et par mindre kommunale strækninger i Storå ved Vemb (nordsiden) har Vemb Lystfiskerforening medfiskeret og kontrolret.

Lystfiskere i alderen 18 år til man erhverver folkepension skal have det statslige fisketegn for at fiske. Det gælder også for gratis fiskeri på de nævnte strækninger i kommunen. Fisketegnet kan kun købes på www.fisketegn.dk

Først når statens fisketegn er indløst kan man bestille sit gratis kommunefiskekort.

Kontrollører udpeget af Holstebro og Omegns Fiskeriforening (HOF) har beføjelse til at kontrollere om lystfiskerne har indløst statsligt fisketegn, Storåkort, fiskekort fra HOF eller fiskekort fra Holstebro Kommune. Desuden kontrolleres evt. fangst.

Overtrædes fiskereglerne kan det medføre bortvisning og bødestraf (normalt 2.500 kr. pr. overtrædelse).

Fanger man en laks skal oplysninger om fisken og fangeren samme dag indberettes på www.svstoraa.dk. Her går du til Fangstrapport og indberetter din fangst. Følg vejledningen på hjemmesiden og indberet fisken under ” Holstebro Kommune”. Send gerne et billede til Jakob.Larsen@holstebro.dk, hvis laksen hjemtages.

Når laksen indberettes skal det oplyses om laksen er mærket (fedtfinnen mangler). Det betyder at laksen som lille er sat ud i en af naboåerne (Skjern Å, Varde Å eller Ribe Å).

Havørred skal indberettes senest 4 dage efter fangst.

Holstebro og Omegns Fiskeriforening (HOF) har et særligt tilbud til unge under 18 år.

Unge kan nu blive gratis medlem af foreningen og fiske på alt foreningens fiskevand i Storå, Råsted Lilleå, Vandkraftsøen samt Vegen Å og også deltage i foreningsaktiviteter.

Er du medlem af HOF må du også automatisk fiske på kommunens fiskevand.

Tilmelding på http://www.hof-storaa.dk/

For at alle kan få en god oplevelse ved Storå skal man tage hensyn til andre fiskere.

Det betyder:

  • At man starter fiskeriet opstrøms og i god afstand til andre fiskere – også dem på den anden side af åen.
  • At man fisker med strømmen, dvs. flytter sig i retning mod fjorden efter hvert kast, dog ikke ved handicapfiskeplatform ved Vemb.
  • At alt affald tages med hjem.