Gratis fiskeri

I dele af kommunens fiskevand ved Storå, Vegen Å, Råsted Lilleå og Vandkraftsøen kan du fiske gratis. 

Bestil gratis fiskekort 2022

Her kan du bestille fiskekort for 2022 (du skal bruge NemID/MitID og du skal være tilmeldt digital post).
 

Bestil fiskekort 2022

Hvis du ikke har en Digital Postkasse, men er bosiddende i kommunen skal du henvende dig Borgerservice på Rådhuset (tidsbestilling) medbringende legitimation og fisketegnsnummer (18-65 år).

Lystfisker med kæmpe laks

Hvem kan fiske gratis?

Det gælder for personer med folkeregisteradresse eller eget sommerhus i kommunen. Den eneste forudsætning er, at man på forhånd har betalt for det statslige fisketegn, hvis man er i aldersgruppen 18-65 år.

Kommunale institutioner kan få en særskilt tilladelse ved henvendelse til Teknik og Miljø.

Reglerne for gratis fiskeri

Herunder kan du se reglerne for gratis fiskeri samt laksekvoter, fredning, mindstemål, krogregler og strækninger. Husk, du skal læse og forstå reglerne, inden du bestiller fiskekortet!

Det er gratis at fiske langs to strækninger af Storå i Holstebro fra Østerbrogade til Birn og endvidere langs stræk ved Vemb (i alt 5,4 km). Man må kun fiske på de to strækninger i perioden den 16. april til den 15. oktober og kun fra den side af åen der er angivet på oversigtskort.

I Vegen Å kan fiskes på kommunale strækninger indenfor Ringvejen og i Råsted Lilleå på en kort strækning ved Skærum Mølle. Her må fiskes fra den 1. april til den 31. oktober.

Langs Vandkraftsøen må der fiskes på de kommunale strækninger året rundt. 

Oversigtskort, der opdateres løbende og viser, hvor man må fiske:

Kort med strækninger

 

Kun 1 krog på linen af gangen og der må ved alt fiskeri i vandløb (åer) kun benyttes kroge uden modhager.

Dvs. denne krog er ulovlig med mindre modhagen ved krogspidsen, klemmes helt ned med en tang. (hook with Barb not allowed).

Ved fiskeri med agn (fx orm) i vandløb må der kun bruges særlige såkaldte ”cirkelkroge” (hook allowed) (rejer og rogn er forbudt som agn).

Kommunen anbefaler:

  • Brug af enkeltkrog på alle agn, hvis fisken skal genudsættes.
  • At fisk der skal genudsætte så vidt muligt ikke løftes ud af vandet.
Eksempel på modhagere

DTU Aqua fastsætter hvert år en kvote for hvor mange store og små laks, der må hjemtages fra Storå (i 2022 er det 400 laks, der må hjemtages mellem fjord og vandkraftværk). Sammenslutningen ved Storå (SVS) fordeler kvoten til foreninger og bredejere efter hvor mange km bred ved Storå de enkelte har fiskeret til.

På den strækning hvor der er gratis kommunalt fiskeri er kvoten 32 laks i 2022.

På visse kommunale strækninger har HOF fiskeretten alene. Det gælder eksempelvis strækningen af Storå øst for bro ved Tvis Møllevej (3 km bred) samt Vegen Å syd for Ringvejen.

På kommunens strækninger fisker HOF gratis, strækning indgår i foreningens dagkort- og medlemsvand. På et par mindre kommunale strækninger i Storå ved Vemb (nordsiden) har Vemb Lystfiskerforening medfiskeret og kontrolret.

Lystfiskere i aldersgruppen 18-65 år skal have det statslige fisketegn for at fiske. Det gælder også for gratis fiskeri på de nævnte strækninger i kommunen. Fisketegnet kan kun købes på www.fisketegn.dk

Først når statens fisketegn er indløst kan man bestille sit gratis kommunefiskekort.

Kontrollører udpeget af Holstebro og Omegns Fiskeriforening (HOF) har beføjelse til at kontrollere om lystfiskerne har indløst statsligt fisketegn, fiskekort fra HOF eller fiskekort fra Holstebro Kommune. Desuden kontrolleres evt. fangst.

Overtrædes fiskereglerne kan det medføre bortvisning og bødestraf (normalt 2.500 kr. pr. overtrædelse).

På de nævnte strækninger kan der fanges laks, gedder, havørreder, bækørreder og ål.

Stallingen er totalfredet. Gedder er fredet fra 15. marts - 30. april.

Havørred og laks er fredet i Storå fra 16. oktober – 15. april. I denne periode må der ikke fiskes i Storå.

I Vegen Å og Råsted Lilleå må der fiskes fra 1. april – 31. oktober, men først fra 16. april må der fanges laks.

Mindstemål for laks er 40 cm, bæk- og havørred 40 cm, ål 45 cm og gedder 60 cm.

Særligt om laks

Storålaksen er fredet, men kommunen får i 2022 lov til, at fange 32 laks på de kommunale strækninger af Storå. Hver fisker må årligt hjemtage 1 laks indtil laksekvoten er opbrugt.

Laksekvoten er opdelt i laks henholdsvis større (175 stk) og mindre end 73 cm (220 stk). 

Før fisketuren skal du tjekke om kvoten er opbrugt på www.svstoraa.dk. Se også her vedrørende særlig kvote på 5 laks, der kan fanges i bl.a. Råsted Lilleå og Vegen Å efter 16. april.

Har du fanget/genudsat 2 laks samme dag skal fiskeriet indstilles indtil næste dag.

Særligt om havørred

Er du så heldig at fange en havørred, så bør du overveje om den skal med hjem, da bestanden ikke er så stor i øjeblikket. Den kan genudsættes hvis den ikke har taget skade.

Fanger man en laks skal oplysninger om fisken og fangeren samme dag indberettes på www.svstoraa.dk. Her går du til Fangstrapport og indberetter din fangst. Følg vejledningen på hjemmesiden og indberet fisken under ” Holstebro Kommune”. Send gerne et billede til Jakob.Larsen@holstebro.dk, hvis laksen hjemtages.

Fanger du laks så sent på aftenen og ikke kan nå at indberette samme dag, må der sendes en besked til SVS om fangsten, så hurtigt det i praksis kan lade sig gøre.  Meldingen skal beskrive fangst af laks (længde, hjemtaget eller genudsat). Næste dag må fangst så føres ind på SVS-hjemmesiden af fangeren.

Når laksen indberettes skal det oplyses om laksen er mærket (fedtfinnen mangler). Det betyder at laksen som lille er sat ud i en af naboåerne (Skjern Å, Varde Å eller Ribe Å).

Havørred skal indberettes senest 4 dage efter fangst.

Holstebro og Omegns Fiskeriforening (HOF) har et særligt tilbud til unge under 18 år.

Unge kan nu blive gratis medlem af foreningen og fiske på alt foreningens fiskevand i Storå, Råsted Lilleå, Vandkraftsøen samt Vegen Å og også deltage i foreningsaktiviteter.

Er du medlem af HOF må du også automatisk fiske på kommunens fiskevand.

Tilmelding på http://www.hof-storaa.dk/

For at alle kan få en god oplevelse ved Storå skal man tage hensyn til andre fiskere.

Det betyder:

  • At man starter fiskeriet opstrøms og i god afstand til andre fiskere – også dem på den anden side af åen.
  • At man fisker med strømmen, dvs. flytter sig i retning mod fjorden efter hvert kast, dog ikke ved handicapfiskeplatform ved Vemb.
  • At alt affald tages med hjem.