Drikkevand

Her kan du finde oplysninger om dit vandværk og læse hvilke regler der gælder, hvis du har din egen drikkevandsboring. Find også oplysninger om tilslutning til vandværk, eller hvordan du skal læse dine vandanalyser.

Får du vand fra et vandværk?

I kommunen leveres drikkevand fra 15 vandværker, hvoraf de 5 vandværker drives af Vestforsyning Vand A/S.

Hvis du har problemer eller spørgsmål med vandforsyningen, eller hvis du bliver opmærksom på rørskader/ledningsbrud på vandrør, så kontakt dit lokale vandværk. Såfremt der er problemer med stikledning/vandinstallationer på egen grund, så er det grundejeren, der er ansvarlig for vedligeholdelsen og udgifter.

Får du drikkevand fra egen boring?

Der er ikke længere krav om kontrol af drikkevandet ved private boringer, men kommunen anbefaler, at man foretager en forenklet kontrol af private boringer hvert 5. år

Hvis du er ejere af en drikkevandsboring, der kun forsyner én husstand med vand til husholdningsbrug, så har du selv ansvar for at sikre, at drikkevandet er rent.

Hvis du forsyner mere end én husstand og levere mindre end 10 m3 vand, så skal du foretage en forenklet kontrol af drikkevandet.

Fra tidligere prøvetagninger af drikkevand fra private boringer ved vi, at flere boringer har problemer med at overholde kravene til drikkevandskvaliteten - specielt for bakterier (kim 22 og coliforme bakterier) og nitrat. Der kan ligeledes være risiko for fund af miljøfremmende stoffer og PFAS.

Vær opmærksom på, at stoffet Arsen er blevet tilføjet til den forenklet kontrol af drikkevandet. Hvis Arsen er større en grænseværdien, anbefaler Styrelsen for Patientsikkerhed, at vandet ikke benyttes til drikkevand og madlavning. 

Dit vandværk og drikkevandskvalitet

Ejsing Vandværk

Jimmy Vestergaard, tlf.: 42720472, mail: jimmyvestergaard@gmail.com
Hans Pedersen, tlf.: 40856394, mail: hp@ejsing3.dk

Herrup Vandværk

Karsten Krog, tlf.: 31494883, mail: vand@herrup.dk
Jørgen Lauritsen, tlf.: 72582885, mail: Lauritsen@Herrup.dk

Ryde Vandværk

Mads Nielsen, tlf.: 24275205, mail: formand@rydevand.dk
Torben Norup, tlf.: 24461402, mail: kasserer@rydevand.dk
Karsten Hansen (vandværkspasser), tlf.: 23445908

Sevel Vand

Poul Erik Andersen, driftsleder, tlf.: 40333750
Peder Nørgård, tlf.: 23740282, mail: Vand@Sevelvand.dk

Fjand Vandværk

Kaj Kirkegaard, tlf.: 71787591, mail: kontakt@fjandvand.dk
Jørgen Andersen, tlf.: 51587492, mail: kontakt@fjandvand.dk

Sønder Nissum Vandværk

Karsten Holm, tlf.: 61348831, mail: likaholm@mail.dk
Lars Fogh Hansen, tlf.: 21285385, mail: lars.fogh@pc.dk 

Husby Vest Vandværk

Aksel Gade, tlf.: 40167927, mail: husbyvand@gmail.com
Knud Erik Jacobsen, tlf.: 29495110, mail: Baekbyvej1@mail.dk
Jens Vang (vandværkspasser), tlf.: 40797424

Thorsminde Vandværk

Poul Erik Sig, tlf.: 23460947, mail: Sig@mail.dk
Bent Christensen, tlf.: 22466068, mail: dutballer@gmail.com

Ulfborg Vandværk

Niels Tokkesdal, tlf.: 20412399, mail: Formand@ulfborgvandvaerk.dk
John Kamp, tlf.: 40571560, mail: driftsleder@ulfborgvandvaerk.dk

Vemb Vandværk

Erik Lund, tlf.: 23452140, mail: post@vembvand.dk
Jacob Lund Jensen, tlf.: 60216504

Vestforsyning Vand A/S

Vestforsyning Vand, tlf.: 96127300, mail: Vestforsyning@Vestforsyning.dk
Jesper Madsen, tlf.: 51587393, mail: jmn@vestforsyning.dk

Hvis du ønsker at få ejendommen tilsluttet et vandværk, skal du kontakte dit lokale vandværk direkte. Du kan se listen med kontaktperson for vandværkerne her på siden.

Når ejendommen er tilsluttet et vandværk, skal brønden eller boringen sløjfes. 

I nogle tilfælde i områder uden særlige drikkevandsinteresser, uden for byzone og landsbyafgrænsning kan der, efter ansøgning og en konkret vurdering af sagen, opnås tilladelse til fortsat at anvende vand fra brønden eller boringen til havevanding, hobbybrug eller erhvervsmæssige formål.

Læs mere om boringer 

Vandets udseende og lugt 

Godt vand er klart og lugtfrit. Misfarvning af vandet skyldes som regel organisk materiale, eller et højt indhold af jern og/eller mangan. Dette er ikke sundhedsskadeligt, men kan indikere at brønden/boringen kommer i kontakt med overfladevand og rådnende plantemateriale, hvilket kan give en opblomstring af bakterier. Hvis vandet lugter grimt tyder det på en mulig forurening af vandanlægget. 

Vurderes subjektivt af prøvetager

Coliforme bakterier

Coliforme bakterier er naturligt forekommende i overfladevand og på rådnende plantedele. Coliforme bakterier er ikke sundhedsskadelige i sig selv, men forekomsten af sundhedsskadelige bakterier kan ikke udelukkes, når der er et forhøjet antal af coliforme bakterier i drikkevandet. Forurening med coliforme bakterier skyldes ofte, at brønden/boringen ikke er tæt. Coliforme bakterier er derfor en indikator på, at drikkevandskvaliteten er dårlig, og at sygdomsfremkaldende bakterier kan forekomme. 

Ved et højt indhold af coliforme bakterier (>20 pr. 100 ml) skal vandet derfor koges, inden det anvendes som drikkevand og til husholdningsbrug. 

Coliforme bakterier må ikke kunne påvises

E. coli (Escherichia coli)

Denne gruppe af bakterier lever i tarmen hos dyr og mennesker. Forurening af drikkevandet med E. coli skyldes, at drikkevandet har været i kontakt med afføring fra enten dyr eller mennesker. Det indikerer, at brønden/boringen ikke er tæt, og at der kan trænge overfladevand i blandet husdyrgødning eller sanitært spildevand ned. 

Tilstedeværelsen af E. coli betyder, at andre sygdomsfremkaldende bakterier også kan være til stede. Drikkevand, der indeholder E.coli, er sundhedsskadeligt, og vandet skal altid koges, inden det anvendes til husholdningsbrug. 

E. coli må ikke kunne påvises

Kimtal ved 22 °C

Kimtallet er et mål for vandets samlede indhold bakterier, der kan vokse ved 22 grader. Disse bakterier findes i ledningsnettet, i filtre og/eller trykbeholdere. De kommer fra jord, plantedele og/eller overfladevand, der er kommet i kontakt med drikkevandet i brønden/boringen. De er ikke sygdomsfremkaldende i sig selv, og antallet af disse bakterier skal være højt, før det bliver sundhedsskadeligt at drikke vandet. 

Et forhøjet antal af kimtal 22°C kan tyde på, at brønden/boringen ikke er tæt, og at overfladevand trænger ind. Et forhøjet kimtal er en indikator på, at anlægget skal efterses. Meget høje værdier (>2.000 pr ml) tyder på en betydelig forurening af drikkevandet, og sygdomsfremkaldende bakterier kan derfor ikke udelukkes. I disse tilfælde kan det være nødvendigt at koge vandet inden der må benyttes til husholdningsbrug.

Højst tilladte værdi: 200 pr. ml

pH-værdi

pH er et mål for vandets surhedsgrad. Normalt er vand neutralt og har en pH-værdi på 7 - 8,5. Lavt pH kan skyldes, at vandet er kalkfattigt. Lavt pH mellem 5 og 6,5 er ikke sundhedsfarligt, men surt vand øger korrosionen af ledningsnettet. Dette kan medføre øget indhold af metaller, herunder sundhedsskadelige tungmetaller i vandet.

pH bør være mellem 7 og 8,5 
Højst/lavest tilladte værdi: Ikke fastsat

Ledningsevne

Ledningsevnen er et udtryk for vandets samlede indhold af opløste salte (nitrat, chlorid, og sulfat). En lav ledningsevne kan give vandet en ufrisk (flad) smag. En høj ledningsevne kan være udtryk for at drikkevandet får tilført saltvand/havvand. Et højt saltindhold er uønsket og øger korrosionsrisikoen af vandanlægget og ledningsnettet. 

Ledningsevnen bør være mindst 30 mS/m 
Højst tilladte værdi: Ikke fastsat

Nitrat

Et forhøjet indhold af nitrat er sandsynligvis forårsaget af, at grundvandet indvindes fra et område, som er følsom overfor forurening, idet nitrat siver ned til grundvandsreservoiret. Alternativt er boringen ikke tilstrækkeligt sikret mod nedsivning af nitratholdigt overfladevand, hvorfor det bør undersøges, om der kan ske en nedsivning fra boringens omgivelser, eller om der kan ske en gennemsivning af boringen sider. 

Indtagelse af vand med et nitratindhold over 50 mg/l kan være sundhedsfarligt for spædbørn (børn under 1 år,) fordi nitrat omdannes til nitrit og dermed forhindrer de røde blodlegemers ilttransport. Tilstanden kaldes for ”blå børn”. Dit spædbarn må altså ikke drikke vandet. Heller ikke selvom du koger det.

Det kan ikke udelukkes at forhøjede koncentrationer at nitrat i drikkevandet også er sundhedsskadeligt for andre befolkningsgrupper. 

Højst tilladte værdi: 50 mg/l

Totalt fosforindhold

En forhøjet koncentration af totalfosfor er tegn på forurening af brønden/boringen med næringsrigt overfladevand (gødning el. spildevand). Indholdet af fosfor i analyserne følges, da et stigende indhold af fosfor kan være en indikator for, at der senere bliver problemer med for højt indhold af nitrat i vandet. Fosfor giver næring til bakterier i drikkevandet, så en forurening med totalfosfor kan give grundlag for øget vækst af bakterier. 

Lokale geologiske forhold kan medføre, at fosforindholdet i vandet naturligt overstiger den højst tilladelige værdi. Fosfor er ikke sundhedsskadeligt, men kan være årsag til korrosion af vandinstallationerne. 

Højst tilladte værdi: 0,15 mg/l

Teknik og Miljø

Fællessekretariat

mail Send sikker besked

phone 96117552

Kirkestræde 11
7500 Holstebro