Opsætning af plakater

For at sikre at færdslen ikke generes unødigt og for at beskytte beplantning og gadeudstyr, er der fastlagt regler for hvor og hvordan opsætning af plakater må ske. Det er ligeledes bestemt hvornår opsætning og nedtagning skal ske.

Valg 2021

Kort vejledning til opsætning af valgplakater

Regler i hovedtræk for valgplakater

Reglerne om ophængning af valgplakater på offentlige veje findes i vejlovens § 84 og § 85 og privatvejslovens §§ 66 a – 66 b for valgplakater på private fællesveje i byer og bymæssige områder.

Hvad er en valgplakat?

En valgplakat i vejlovgivningens forstand er en valgagitatorisk meddelelse på en vejrbestandig plade, der ikke er større end 0,8 m2.

Valgplakaten skal være forsynet med navn, adresse, telefonnummer og e-mail på den person eller det parti, der har iværksat ophængningen.

Det kræver ikke forudgående tilladelse

Reglerne betyder, at det ikke kræver en forudgående tilladelse at ophænge valgplakater. Partiet eller kandidaten skal blot overholde de nedenstående regler for ophængningen. Opsætning af valgplakater på private fællesveje på landet kræver dog altid tilladelse fra vejejer.

Hvornår må valgplakater ophænges?

Valgplakater må ophænges i forbindelse med folketingsvalg, kommunal- og regionalvalg, valg til Europaparlamentet, folkeafstemninger og andre valg, der afholdes på offentligretligt grundlag.
Valgplakater må ophænges i perioden fra kl 12.00 den fjerde lørdag inden valgdagen indtil 8 dage efter valget.

Ved folketingsvalg må valgplakaterne tidligst hænges op, når valget er udskrevet.

Hvor må valgplakater ophænges?

Valgplakater på statsveje og kommuneveje må ophænges på vejbelysningsmaster, vejtræer, hegn, elforsynings-master og på indretninger fæstnet i jorden, der har til formål at fremvise valgplakater.

Valgplakater på private fællesveje i byer og bymæssige områder må alene ophænges på master til vejbelysningen og master til brug for elforsyningen.

Hvor må valgplakater ikke ophænges?

 • på eller over motorveje, motortrafikveje og disse vejes rampeanlæg,
 • i midterrabatter, rundkørsler, midterøer og lign. på strækninger, hvor den tilladte hastighed er over 60 km/t.,
 • i midterrabatter, rundkørsler, midterøer og lign. på strækninger, hvor den tilladte hastighed midlertidigt er nedsat til 60 km/t. eller derunder,
 • på samme indretning som autoriseret afmærkning, herunder færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende vejudstyr,
 • på højspændingsmaster, transformerstationer, kabelskabe og lignende,
 • nærmere end 0,5 meter fra kørebanekant eller 0,3 m fra cykelstikant målt fra nærmeste kant af valgplakaten,
 • lavere end 2,3 m direkte over fortov eller cykelsti målt fra nederste kant af valgplakaten,
 • højere end 1,5 m under laveste strømførende ledning målt fra øverste kant af valgplakaten,
 • på en sådan måde, at valgplakaten kan medføre skader på eller ændringer af vejtræer eller master til vejbelysning, hegn og indretninger til forsyningsvirksomhed.

Endvidere fremgår det af vejlovens § 84, stk. 3 og privatvejslovens § 66 a, stk. 4, at valgplakaterne ikke må ophænges på en sådan måde, at de dækker for den autoriserede afmærkning, forstyrrer oversigtsforholdene på vejen eller i øvrigt er til fare for trafiksikkerheden.

Nedtagning af valgplakater

Valgplakater, som er ophængt i strid med reglerne, skal nedtages inden for 24 timer, efter at vejmyndigheden har udstedt påbud om nedtagning.

Vejmyndigheden kan nedtage valgplakater, som ikke er nedtaget inden for 24 timer, efter at vejmyndigheden har meddelt påbud om nedtagning eller er ophængt uden for det tilladte tidsrum.

Vejmyndigheden kan også nedtage valgplakater, som er ophængt i strid med reglerne i vejlovens § 84, stk. 2-4, og privatvejslovens § 66 a, stk. 3-5, og som ikke indeholder de krævede kontaktoplysninger på den fysiske eller juridiske person, som har iværksat ophængningen af valgplakaten.

Valgplakater, som udgør en umiddelbar og konkret fare for trafiksikkerheden, kan nedtages straks af vejmyndigheden eller politiet. Valgplakater, der er ophængt i strid med reglerne i vejlovens § 84, stk. 4, eller privatvejslovens § 66 a, stk. 3, vil som udgangspunkt udgøre en umiddelbar og konkret fare for trafiksikkerheden.

Vejmyndigheden skal herefter tage kontakt til ophængeren om at afhente den nedtagne valgplakat. Valgplakater, der ikke er afhentet senest 6 måneder efter valgdatoen, kan herefter destrueres.

Vejmyndighedens og politiets udgifter til nedtagning, opbevaring og reparation af beskadigede master, træer m.m. betales som udgangspunkt af ophængeren.

Vejledning om valgplakater 

For konkrete spørgsmål vedrørende fortolkning af loven henvises til Vejdirektoratet, Juridisk enhed, på tlf. 7244 3333.

Spørgsmål vedr. konkrete valgplakater

Kommuneveje og private fællesveje

Jeg har set en ulovlig plakat på vejarealet – send mail til Poul S. Jensen tmtppj@holstebro.dk eller tlf. 9611 7689
Min valgplakat er nedtaget, hvor er den? – send mail til Poul S. Jensen tmtppj@holstebro.dk eller tlf. 9611 7689

Statsveje (vi tager imod besked og videregiver den rette interne medarbejder)

Jeg har set en ulovlig plakat på vejarealet – send mail med oplysningerne til Poul Tradsborg, ptr@vd.dk
Min valgplakat er nedtaget, hvor er den? – send mail med oplysningerne til Poul Tradsborg, ptr@vd.dk

Det er som hovedregel ikke tilladt at anbringe plakater på offentlig grund og ejendom. Plakater kan dog anbringes på lavspændingsmaster og lygtestandere på offentligt kommunalt vejareal. 

Der skal dog være opmærksomhed på nedenstående:

 • Plakater må ikke opsættes nærmere signalregulerede kryds end 25 m, målt fra signalstanderen. Det er ikke tilladt at opsætte plakater nærmere end 10 m, fra Vigepligtstavler i øvrige kryds
 • Det er endvidere ikke tilladt at opsætte plakater nærmere end 10 meter fra sideveje.
 • Der må ikke opsættes plakater i rundkørsler eller nærmere end 25 m fra indkørsel til rundkørsel
 • Plakater må ikke opsættes steder hvor der er tilladt hastighed over 70 km/t.
 • Plakater må ikke ophænges, hvis de forringer oversigtsforholdene, og hvor de kan dække for færdselstavler, signalreguleringer og anden færdselsafmærkning.
 • Der må ikke opsættes plakater i støbejernsskulpturer placeret i Nørreportområdet.
 • Plakater aldrig må opklæbes direkte på standerne, men skal altid være monteret på en løs plade.
 • Plakater må ikke fastgøres med lim, metaltråd, ledning, søm eller skruer.
 • Det skal af plakaterne fremgå hvem der er ansvarlig for ophængningen.
 • Det er ophængerens pligt at føre tilsyn med opsatte plakater.
 • Der må ikke opsættes plakater i specialdesignet master på parkeringspladsen og arealet foran Musikteateret.
 • Der må ikke opsættes plakater på broer, tunneller, gangbroer og tilsvarende. 

Der må ikke i offentlig plantning eller træer opsættes nogen form for plakater. Ophængning og opklæbning af plakater på kabelskabe, transformatorstationer, styreskabe for signalregulering og busskure er ikke tilladt. 

Eventuelle skader som følge af ophængningen skal straks anmeldes til Holstebro Kommune (Trafik og Park) eller ejeren, og udbedring af skader vil blive udført for den ansvarliges regning.

Ved plakater der ikke er opsat efter ovenstående regler, får den ansvarlige kun besked én gang om reglerne. Herefter vil plakater blive fjernet for ophængerens regning. Plakater må tidligst opsættes 4 uger før afholdelse af arrangement og skal være fjernet senest 5 dage efter arrangementsafholdelse. 

Der kan i helt særlige tilfælde, hvor et arrangement skønnes at have væsentlig betydning for Holstebro Kommune som helhed, gives dispensation fra plakatregulativet, således at arrangementsplakater kan opsættes op til 12 mdr. før arrangementets afholdelse.

Reklameplakater skal anbringes på egen grund i overensstemmelse med de gældende regler for forretningsskiltning. I bykernen henvises til Skilte- og Facadevejledningen for Holstebro Bykerne.

Er du i tvivl om opsætning eller nedtagning er du altid velkommen til at kontakte os. 

Plakater, skilte, lysreklamer og andre indretninger med reklameformål må ikke anbringes i det åbne land. Reklamer, der anbringes nær den virksomhed, der reklameres for, er undtaget. Der kan ikke gives dispensation fra forbuddet mod reklameskilte.

Teknik og Miljø

Team Drift

mail Send sikker besked

phone 96117555