Erhverv

Mange nye energilandskaber og grønne industrianlæg giver nye udviklingsmuligheder.

Indledning

Vi vil fremme vilkårene for både byerhverv og landbrug og med partnerskaber understøtte bæredygtig erhvervsudvikling og erhvervslivets rolle i den grønne omstilling.

Vi vil ajourføre planlægningen for detailhandelsområderne for at sikre et velfungerende handelsliv. Vi vil løbende vurdere behovet for at ajourføre erhvervsområderne.

Turismen er fortsat i udvikling, både byturisme, fjordturismen ved Handbjerg Marina og Thorsminde som turistdestination ved Vestkysten. Vi vil understøtte en bæredygtig vækst i turismeerhvervet og samtidigt værne om og danne samspil med de lokale kulturværdier, natur og værdifulde landskaber, som trækker turisterne til.

Landsplandirektivet med udviklingsmuligheder i kystnærhedszone, herunder omplacering af sommerhusgrunde i Sønder Fjand behandles i denne strategi, så plangrundlaget er fyldestgørende.

Byrådet vil understøtte rammerne for et velfungerende erhvervsliv.

Holstebro Kommune har et stort potentiale for at blive særdeles attraktiv som grøn erhvervskommune. Dette potentiale vil vi udvikle, så produktionsvirksomhedernes rammevilkår forbedres. Samtidigt vil vi understøtte, at eksisterende produktionsvirksomheder også får mulighed for adgang til grøn strøm og brint med mere og sikres arealer for en mulig ekspansion. 

Vi tror på, at investeringen i de grønne energikilder i tæt samarbejde med produktionsvirksomhederne vil bidrage positivt til at gøre Holstebro Kommune attraktiv i tiltrækningen af virksomheder til inspiration for andre.

Byrådet vil

 • Skabe attraktive erhvervsområder, der giver produktionsvirksomheder adgang til grøn energi, samt mulighed for ekspansion.
 • Markere Holstebro Kommune som et grønt erhvervsknudepunkt.
 • Proaktivt tiltrække potentielle produktionsvirksomheder.
 • Betragte uddannelse som en væsentlig faktor for fremtidens erhvervsliv i forhold til at levere de kompetencer, der kræves fremover.

Holstebro Kommune har en attraktiv placering tæt ved havet og er med store flade arealer velegnet til alle former for energianlæg og en udbygget el-infrastruktur.

Produktionen af grøn strøm er et vigtigt led i kommunens erhvervsudvikling. Kommunen er allerede ca. 140% selvforsynende med grøn strøm og én af de kommuner i landet, der producerer allermest grøn strøm. Vi vil samtidig sikre, at udbygningen sker med respekt for landskabet og naturen, og at udbygningen også vil komme lokalbefolkningen til gavn. 

Vi oplever en stigende interesse for at etablere større vedvarende energianlæg som solceller, vindmøller og Power-to-X (PtX), i det åbne land. Udbygningen af vindmøller på havet medfører behov for en udbygning af el-infrastrukturen, som gør det endnu mere attraktivt at opføre vedvarende energianlæg i kommunen, eksempelvis ved Idomlund Transformerstation.

En yderligere udbygning af vedvarende energianlæg vil være med til at sikre, at Holstebro Kommune på sigt kan blive stedet for produktion af brint. En stor brintproduktion kan fremme mulighederne for grøn omstilling af tung transport.

Byrådet vil

 • Arbejde for at Holstebro Kommune fortsat skal være en af de kommuner i landet, der producerer mest grøn strøm.
 • Sikre, at udbygningen af vedvarende energianlæg sker i respekt for landskabet og naturen, og at udbygningen på sigt vil komme lokalbefolkningen til gavn.
 • Arbejde for, at arealer til vedvarende energianlæg har en flersidig anvendelse, og at den producerede strøm anvendes i kommunen.
 • Arbejde for udbygningen af VE-anlæg og PtX.

Ændringer i detailhandelsmønstre stiller krav til ændringer i byudviklingen. 

Vi vil fastholde og understøtte bymidterne i vores centerbyer. Vi vil muliggøre andre funktioner i de områder, der ikke længere er attraktive for butikker. Her kan fortætningen af bymidterne være med til at trække flere mennesker ind til byerne og understøtte levende handelsbyer. Kultur kan også være med til at understøtte handlen og give en varieret byoplevelse.

Udvidelse af aflastningsområdet Nyholm og Måbjerg Centerpark skal give plads til flere større butikker, der ikke kan indpasses i Holstebro bymidte. Det har byrådet besluttet med baggrund i en detailhandelsanalyse, som blev udarbejdet i 2022. Med baggrund i analysen vil der også kunne ske en ajourføring af planlægningen for øvrige detailhandelsområder i kommunen. Her er tale om områder, hvis afgrænsning bør justeres, eller hvor forventningerne til nyt butiksetageareal bør justeres.

Med sigte på forventningerne til de kommende 10-20 års byvækst bør der også ses overordnet på, hvorledes byvæksten kan ske i takt med dannelsen af en robust centerstruktur, som også for flere cyklende og gående giver god adgang til et varieret butiksudbud.

Byrådet vil

 • Arbejde for attraktive og mangfoldige bymidter for at sikre et velfungerende handelsliv.
 • Målrette afgrænsningen og disponeringen af bymidter og bydels- og lokalcentre og aflastningsområder, så butiksliv og offentlige og private servicefunktioner spiller positivt sammen.

Byrådet vil bevare og udvikle et sundt og bæredygtigt landbrugserhverv i Holstebro Kommune.

Landbruget er et væsentligt erhverv i Holstebro Kommune. Landbrugsarealer udgør ca. 60 % af kommunens areal. Strukturudviklingen i dansk landbrug går fortsat imod færre og større enheder. 

Landbrugserhvervet har en væsentlig klimapåvirkning. En reduktion af udledninger fra landbruget er derfor centralt på vejen mod at nå målet om en 70% reduktion i 2030 og nettonul-emission i 2050. 

Hele tilgangen til planlægningen for klimaneutralitet i Holstebro Kommune er at løsningerne ikke ligger i afvikling, men i udvikling. Vi ser derfor også et stærkt landbrug i fremtiden i Holstebro Kommune, men med et væsentligt mindre CO2 -aftryk. Landbruget skal således omstilles til at være mere klima- og miljøvenligt samtidig med, at det er økonomisk bæredygtigt.

Blandt de væsentligste indsatser er en ændret arealanvendelse, hvor lavbundsarealer ikke dyrkes, men omlægges til vådområder, hvor der bliver rejst mere skov, hvor mulighederne for mere planteavl til konsum øges, og hvor væksthuse og nye teknologier understøttes. Andre indsatser vil være øget biogasproduktionen samt en udnyttelse af potentialerne for binding af CO2 i jorden ved pyrolyse.  

Byrådet vil

 • Sikre, at der i Holstebro Kommune også i fremtiden produceres fødevarer, men med et væsentligt mindre klimaaftryk.
 • Arbejde for gode rammer for landbrugets grønne omstilling i samarbejde med landbrugsaktører.
 • Arbejde for at fremme cirkulær bioøkonomi.
 • Arbejde for at fremme klimarelevant innovation og teknologiudvikling.

Ambitionen er at realisere en bæredygtig turismeudvikling, hvor en markant vækst i omsætning, overnatninger, døgnforbrug og gæstetilfredshed sker til gavn for lokalbefolkning, beskæftigelse og økonomi og i pagt med lokal natur og kultur. Vi samarbejder tæt med Visit Nordvestkysten, som varetager en stor del af kommunens turismeopgaver. Vi indgår ligeledes i samarbejdet om Udviklingsplan for Vestkysten.

Turismen er vigtig for vores erhverv, og derfor skal der skabes muligheder for, at faciliteter og lokaliteter for turister kan udvikle sig med de kommende turismetendenser. Blandt turisterne er der efterspørgsel på klimavenlige destinationer og transportmuligheder, og derfor er det vigtigt, at vi omstiller os, så efterspørgslen imødekommes.

De stigende overnatningstal har betydning for sommerhuskapaciteten, campingpladser, hoteller og autocamperpladser. Derfor er det nødvendigt at skabe rammer, der gør det muligt for kommunen at udvikle sig med efterspørgslen samt tillader etablering af autocamperpladser og nye sommerhusgrunde.

Sommerhusområderne i Holstebro Kommune ligger oftest i nær tilknytning til smukke landskaber med værdifuld natur ved Limfjorden eller ved vestkysten. Der skal værnes om og dannes samspil med naturen og de værdifulde landskaber, når der udlægges nye områder til sommerhusformål.

Med ’landsplandirektiv 2021 for udlæg og omplacering af sommerhusområder i kystnær­hedszonen’ udlægges nye områder til sommerhusformål ved Ejsingholm og Sdr. Fjand mod, at en del af et andet uudnyttet areal til sommerhusformål ved Ejsingholm reduceres. Informationer om områderne og deres afgrænsning offentliggøres med denne planstrategi, hvorefter de kan indarbejdes i kommuneplanen. Læs om områderne her.

Staten har i begyndelsen af 2023 inviteret landets kystkommuner til endnu en ansøgningsrunde om udlæg og omplacering af kystnære sommerhusgrunde. Holstebro Byråd har besluttet, at endnu et areal i nær tilknytning til sommerhusområdet ved Sdr. Fjand skal ansøges udlagt til nye sommerhusgrunde mod, at et areal mere ved Ejsingholm udgår. Læs mere her.

Byrådet vil

 • Udvikle turismeområdet i tråd med aktuelle og kommende turismetendenser i samarbejde med Visit Nordvestkysten, herunder klimavenlige turisme-destinationer.
 • Skabe rammer for, at kommunen har kapacitet til det stigende antal overnattende gæster, der besøger kommunen.
 • Gøre det nemt og attraktivt for turister at benytte klimavenlige transportmuligheder.
 • Imødekomme naturturister ved at sætte fokus på vandre- og cykelruter, gode overnatningsmuligheder i naturen samt adgang til offentlige toiletter
 • Prioritere turismeerhvervet, herunder shopping, kultur, overnatning, restauration m.m.
 • Udlægge nye rammer for sommerhusområder ved Sdr. Fjand og Ejsingholm.

 

Teknik og Miljø

Team Plan

mail Send sikker besked

phone 96117558

Kirkestræde 11
7500 Holstebro