Tilsynspolitik i hjemmeplejen

Tilsynspolitik i hjemmeplejen

Ifølge lov om social service §115c skal kommunalbestyrelsen udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for alle sine tilbud efter Servicelovens §83, som er omfattet af reglerne om frit valg af leverandører efter §91.

Tilsynspolitikken skal indeholde kommunens procedurer for udførelse af tilsyn med disse tilbud og for opfølgning på tilsynet.

Med borgerens retssikkerhed i centrum er formålet med tilsyn og opfølgning - en løbende vurdering, kontrol og kvalitetssikring med henblik på læring og udvikling.

Politikken har derfor gennem fokus på dialog, systematik og kvalitet til formål at sikre,

 • at alle borgere, der er visiteret til hjælp efter servicelovens §83, modtager den rette hjælp
 • at indsatsen, som leveres af leverandøren, er i overensstemmelse med den tildelte hjælp og kommunens kvalitetsstandard.
 • at forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer
 • at der følges op på de indsamlede information i forhold til opgaver, formål og gældende lov.

Holstebro Kommune fører det lovpligtige tilsyn i hjemmeplejen og ved private leverandører gennem fokus på dialog, systematik, kvalitet og borgertilfredshed. Tilsynet sker med baggrund i Love om social service §151c:

 • § 151c. Kommunalbestyrelsen skal udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for tilbud efter § 83, som er omfattet af reglerne om frit valg af leverandør efter § 91.
 • Stk. 2. Tilsynspolitikken skal indeholde kommunens procedurer for udførelse af tilsyn med disse tilbud og for opfølgning på tilsynet.
 • Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal i tilslutning til beslutninger om serviceniveauet for tilbud efter § 83 og om udarbejdelse af kvalitetsstandarder efter § 139 mindst én gang årligt følge op på tilsynspolitikken, herunder foretage de nødvendige justeringer.

For at sikre, at borger modtager præcis det, de har behov for arbejder Myndighed, Hjemmehjælp og Boliger med følgende konkrete indsatser:

 • Borgertilfredshedsmåling i forhold til tilfredshed med det visiterede i form af borgerinterview ved visitationsbesøg i borgers hjem.
 • En løbende opfølgning gennem leverandørerne, når der sker ændringer i behovet hos borger. Er der behov for at ændre i støtten hos borger vil der blive foretaget en revurdering ud fra borgers samlede behov for hjælp.
 • Årligt afholdes leverandørmøde med deltagelse af både kommunale og private leverandører. Mødet har fokus på dialog omkring forhold inden for det kontraktlige område.
 • Opfølgning på klager, lokalt eller på forvaltningsniveau.
 • Intern audit på sagsbehandling med fokus på ensretning og kvalitetssikring.

Tilsynspolitikken revideres årligt og fremsendes til politisk godkendelse sammen med en orientering om resultatet af det foregående års integrerede tilsyn.

Sundheds- og ældrechefen eller Direktør for Social og Sundhed kan anmode om ekstra tilsyn, eventuelt med fokus på specifikke områder.

Politikken offentliggøres på kommunens hjemmeside og er godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 20. februar 2024. Tilsynspolitikken er gældende for 2024.

Social og Sundhed

Myndighed Hjemmehjælp og boliger

mail visitation@holstebro.dk
phone 96114950

Thorsvej 63
7500 Holstebro

Telefontid mandag til fredag:

Visitator kan træffes fra kl. 08.30 - 09.30 og administration fra kl. 09.30 til 11.30.