Natur

Naturen og biodiversiteten er under pres. Derfor har vi et særligt fokus på bynatur og biodiversitet.

Billede

Den fysiske planlægning spiller en stor rolle i arbejdet med at opnå en bæredygtig fremtid. Derfor er der et særligt fokus på bynatur og biodiversitet, som kan være med til at sikre klimarobuste byer.

Naturen er en vigtig medspiller i forhold til at klimatilpasse. Bynatur kan være med til at sikre klimarobuste byer for eksempel ved at reducere oversvømmelser.

Ved at styrke fokus på vildere byer og udvikle bynaturen kan der opnås mange gevinster. Ud over øget biodiversitet, robusthed og mangfoldighed er vilde, grønne arealer og grønne elementer i byen med til at gøre byen til et rart sted at bo og leve. De grønne elementer øger kvaliteten af byens rum, forbedrer luftkvaliteten og dæmper i visse tilfælde oplevelsen af støj. En kort afstand til naturen gør det lettere at vælge en mere aktiv livsstil og mindsker stress. Grønne områder i byerne fungerer ligeledes som spredningskorridorer mellem by og land og kan derved være med til at sikre en større mangfoldighed i såvel flora som fauna.

Samtidig kan bynatur sænke temperaturen og mindske tørke i byerne, ligesom natur med fordel kan tænkes ind i designet af klimatilpasningsløsninger.

Byrådet vil

  • Sikre plads til grønne arealer og biodiversitet i nye udstykninger og i byudviklingen generelt
  • Sikre områder i byerne, som kan understøtte spredning af arter, f.eks. ved at udlægge ekstensive arealer eller biodiversitets zoner.
  • Plante flere træer og sikre bevaringsværdige træer i byerne.

Naturen og biodiversiteten er under pres - både globalt og lokalt. Dette pres kommer blandt andet af et kraftigt stigende behov for mere plads og flere arealer til byudvikling, infrastruktur, erhverv, landbrug og tekniske anlæg til at understøtte den grønne omstilling. 

Samtidig er naturen en vigtig medspiller ift. både at klimatilpasse og reducere emissionen af drivhusgasser. Naturen kan optage drivhusgasser, f.eks. når landbrug omlægges til natur, skov eller vådområder. Prioriteres de rigtige områder kan der opnås mange synergieffekter.

Vi er allerede i gang. Gennem arbejdet med Grønt Danmarkskort og Strategi for Natur og Biodiversitet er tiltag som målrettet naturpleje af de bedste naturlokaliteter og skabelse af mere natur samt bedre sammenhæng imellem naturområderne allerede igangsat.

Vi vil sætte rammen for, at vi kan planlægge for mere skov samt udtage flere lavbundsarealer. Planlægning skal sikre, at flest mulige merværdier følger med mere skov og udtagning af lavbund, herunder grundvandsbeskyttelse, reduktion af drivhusgasemission, øget biodiversitet og mange flere.

Byrådet vil

  • Fremme skovrejsning gennem ny planlægning med fokus på merværdiskabelse. 
  • Fremme udtagning af lavbundsarealer med fokus på lodsejerinvolvering og prioritering af arealer, der har potentiale for merværdiskabelse.
  • Fortsætte arbejdet med at bevare, beskytte, genoprette og reetablere naturen efter principper og retningslinjer i henholdsvis Strategi for Natur og Biodiversitet samt Grønt Danmarkskort.

Teknik og Miljø

Team Plan

mail Send sikker besked

phone 96117558

Kirkestræde 11
7500 Holstebro