Facilitetsstrategi på fritidsområdet

Bevæg dig for livet

Med Holstebro Kommunes Vækst- og Udviklingspolitik ønsker Byrådet et øget fokus på, at borgerne i vores kommune oplever, at Holstebro Kommune er et godt sted at leve, bo, arbejde, uddanne sig, drive virksomhed og besøge.

Holstebro Kommunes rige kultur- og fritidsliv spiller en central rolle i arbejdet med Vækst- og udviklingspolitikken, fordi området berører og beriger det liv, der leves på tværs af kommunen gennem oplevelser og fællesskaber.

Holstebro Kommune har gennem mange år prioriteret at have gode idrætsfaciliteter, der kan understøtte kommunens borgere i et aktivt fritidsliv. Der er således over mange år investeret i at sikre en god dækning af faciliteter på tværs af kommunen, så der sjældent er langt fra borgeren til det nærmeste sted at dyrke idrætten og dets fællesskaber.

Med facilitetsstrategien ønsker vi at sikre, at vi i har de rette rammer for et aktivt liv, og det er tanken, at strategien skal bruges som værktøj – både når vi udvikler vores eksisterende faciliteter, og når vi planlægger at anlægge nye faciliteter.

Forud for strategien er der udarbejdet en facilitetsanalyse, der samler den viden, vi har om området. Den indeholder de hårde fakta om idræts- og befolkningsudvikling i vores kommune, men vi har også talt med idrættens aktører, og lyttet til deres drømme, bekymringer og udfordringer for, hvordan idrætten kan udvikle sig i årene frem. Se facilitetsanalysen her

Analysen er grundlaget, og strategien er en fokusering på de væsentligste områder for udviklingen af vores idræts- og fritidsfaciliteter.

Strategien udmøntes i en række handlingsplaner, som er besluttet i Kultur og Fritidsudvalget for at sikre, at strategiens fokusområder bliver omsat til konkrete handlinger; handlinger der hver for sig og sammen skal sikre, at Holstebro Kommune fortsat vil være et godt sted at leve et aktivt fritidsliv.

Principper for facilitetsstrategien

Hensigten med Holstebro Kommunes facilitetsstrategi er at sikre den bedst mulige udvikling af idræts- og fritidsfaciliteterne i kommunen, og derfor etableres der i strategien en række principper for facilitetsudvikling. Principperne kan ses som værktøjer og fokusområder, der inddrages i vurderingen både af anlægsønsker og behov. Se principperne her

Hvorfor?

  • Gennem en årrække har der været en markant ændring i ønsker og behov for idrætsfaciliteter.
  • Individuelle, selvorganiserede idrætter vinder frem især i natur, byrum og på gader og veje.

Hvordan påvirker det brugen af de eksisterende faciliteter og hvilke krav stiller det til eventuelle nye faciliteter - nu og i fremtiden?

Disse spørgsmål – og en lang række andre – har vi brug for at finde svaret på. Derfor har Kultur og Fritidsudvalget udarbejdet en strategi for kommunens idrætsfaciliteter. Med den strategi i hånden kan vi i fællesskab fokusere på de elementer, der sikre, at vi i fremtiden har attraktive faciliteter, der kan danne grundlag for bevægelse og idræt.

Hvordan:

  • Vi vil i arbejdet på strategien fokusere på eksisterende faciliteter, men et vigtigt fokus i strategien vil være på nye arenaer (naturen, byrum m.m.) som er populære hos nutidens idrætsudøvere og som rummer et potentiale for at blive gjort mere bevægelsesparate.
  • Vi kan ikke lave en strategi uden aktørernes stemme, så derfor inviterer vi en bred kreds af idrættens aktører - foreninger, faciliteter og andre, til et opstartsmøde, hvor vi kan få en god dialog og forhåbentlig en masse gode input til strategien.

Opstartsmødet fandt sted mandag den 28. oktober 2019 i Mejrup Kultur- og Fritidscenter.