Indkøbs- og udbudspolitikker

 • Print
 • Forstør tekst

Holstebro Kommunes indkøbspolitik

Dette er Holstebro Kommunes indkøbspolitik, som blev vedtaget af Sammenlægningsudvalget den 15. juni 2006.

Overordnet skal indkøbspolitikken sikre, at Holstebro Kommune køber varer og tjenesteydelser på de mest fordelagtige betingelser, og at der altid sikres miljøbevidsthed og overholdelse af gældende lovgivning på indkøbsområdet *.

Holstebro Kommune skal ses som én stor kunde. Et nyt element i indkøbspolitikken er ehandel som betyder, at hele indkøbsprocessen bliver gjort elektronisk - fra bestilling til betaling af ydelsen.

1. Indkøbspolitikkens overordnede formål

Det overordnede formål med Holstebro Kommunes indkøbspolitik er at skabe rammer for, at Holstebro Kommune som helhed kan købe alle nødvendige varer og tjenesteydelser på de mest fordelagtige betingelser.

Samordning og koordinering af kommunens indkøb skal sikre, at kommunen - for at udnytte indkøbsressourcerne optimalt - optræder som en kunde over for leverandørerne og herigennem at opnå forretningsmæssige og administrative fordele. Kommunens indkøb skal afspejle ressource- og miljøbevidsthed.

Alle indkøb af varer og tjenesteydelser skal ske i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s indkøbsdirektiver*. Sociale klausuler anvendes, hvor det er relevant, i henhold til Holstebro Kommunes udbudspolitik.

2. Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning

Indkøbspolitikken omfatter samtlige indkøb af varer og tjenesteydelser, der foretages i kommunen. Alle kommunens forvaltninger, afdelinger og institutioner er dermed forpligtet til at leve op til indkøbspolitikken.

Indkøbspolitikken omfatter ud over kommunens egne institutioner som udgangspunkt også selvejende institutioner med hvem kommunen har driftsoverenskomst. Indkøbsdisponering foretages som hovedregel decentralt. Det er således de enkelte forvaltninger og institutioner, der er ansvarlige for, at indkøb sker i overensstemmelse med kommunens indkøbspolitik.

Indkøbsområder, der hører under tilbudslovens bestemmelser og/eller reglerne om EU-udbud, foretages i henhold til regelsættet for disse områder *. Den ansvarlige udbyder er bemyndiget til at indgå bindende aftaler med leverandører, når der er tale om aftaleområder, som tidligere har været i udbud, og aftalen mængdemæssigt (serviceniveauet) svarer til tidligere udbud, og der er budgetmæssig dækning for aftalen. Valg af leverandører foretages som udgangspunkt af indkøbschefen i samarbejde med ledelsen (brugergrupper) af de respektive områder.

3. Indkøbspolitikkens indhold

Til opfyldelse af indkøbspolitikkens formål vedrørende indkøb på de økonomisk mest fordelagtige betingelser, skal der i forbindelse med udbud skabes de bedst mulige betingelser for optimal konkurrence mellem potentielle leverandører. Der søges indgået aftaler med leverandører med henblik på:

 • at opnå de bedst mulige priser for den rette kvalitet
 • at opnå leveringssikkerhed og bedst mulige leveringsbetingelser
 • at opnå bedst mulig service
 • at opnå bedst mulige betalingsbetingelser
 • at opnå mindst mulig miljøbelastning
 • at sikre udbredelsen af e-handel

I bestræbelserne på at indgå de bedst mulige indkøbsaftaler og dermed reducere udgifterne til indkøb mest muligt skal det sikres, at:

 • Kommunen optræder som en kunde, og at der indgås indkøbsaftaler gældende for hele kommunen med henblik på at opnå storkunde-fordele
 • De indgåede indkøbsaftaler er obligatoriske - det vil sige, at de skal anvendes af alle decentrale indkøbere
 • Antallet af leverandører inden for de enkelte indkøbsaftaler skal reduceres, ligesom der inden for de enkelte varegrupper skal ske en standardisering

Herudover skal det tilsikres, at de enkelte decentrale indkøbere kun køber produkter af en tilstrækkelig kvalitet.

Indkøbschefen kan etablere eksternt samarbejde om indkøbsaftaler, hvor det skønnes fordelagtigt for Holstebro Kommune, f.eks. gennem 12-by gruppens indkøbscentral eller andre offentlige myndigheder.

4. Anvendelse af de fælles indkøbsaftaler

4.1. Indkøbsaftaler

Alle indkøb af varer og tjenesteydelser i Holstebro Kommune skal som udgangspunkt være omfattet af fælles indkøbsaftaler. Fælles indkøbsaftaler indgås som rammeaftaler for en given periode (oftest 2- 4 år) med en eller flere leverandører på hvert vareområde.

Aftaleperioder afhænger af udbudsform, varetype og økonomiske og servicemæssige betingelser.
Forslag til etablering af fælles indkøbsaftaler kan komme fra driftsområder eller institutioner. Indkøbskontoret kan/skal også selv tage initiativ til etablering af indkøbsaftaler på områder, hvor det skønnes hensigtsmæssigt.

Der skal ved indgåelse af aftaler tages vidtgående hensyn til størrelsen af institutionerne, lagermuligheder, indkøbsvolumen, leveringsfrekvens m.v. Der kan blive tale om forskellige aftaler med samme leverandør, hvis det er hensigtsmæssigt at dele de forbrugende institutioner op i små og store forbrugere. I enkelte tilfælde kan aftaler begrænses til at omfatte de største forbrugere.

4.2. Brugergrupper

I forbindelse med udbud og indgåelse af indkøbsaftaler inddrager Indkøbskontoret i størst muligt omfang decentrale indkøbere ved nedsættelse af brugergrupper som er udpeget af ledelsen*. Brugergrupper sammensættes så bredt som muligt for at sikre, at der opnås faglig ekspertise og suppleres med repræsentanter for miljø- og sikkerhedsområderne, hvor det er relevant.
Brugergruppen deltager i udarbejdelse af kravspecifikationer, produktudvælgelse, afprøvning, formidling samt løbende evaluering af aftalerne.

4.3. Anvendelse af de fælles indkøbsaftaler

Af hensyn til effekten af de indgåede fælles aftaler, f.eks. forbedringsmuligheder, service, reklamationer m.v., skal aftalerne anvendes af alle decentrale indkøbere i kommunen.

Såfremt en decentral indkøbende enhed får tilbudt et vareområde, som er omfattet af fælles indkøbsaftaler, på mere fordelagtige betingelser end den gældende indkøbsaftale, berettiger dette ikke til indkøb udenom Holstebro Kommunes indkøbsaftaler. Dette vil dels være aftalebrud – som kan medføre erstatning m.v. for den enkelte institution - og dels give et mindre indkøbsvolumen ved senere udbud og dermed forringe mulighedenfor at indgå attraktive aftaler fremover. I sådanne tilfælde skal indkøbskontoret underrettes med henblik på afklaring.

De decentrale indkøbere forestår selv deres egne indkøb på gældende indkøbsaftaler, herunder bestilling, varemodtagelse, priskontrol, betaling og bogføring. Aftalerabatter og/eller opnåede nettopriser tilgår den decentrale indkøbende institution ved direkte fakturering fra leverandøren.

Selvejende institutioner med hvem kommunen har driftsoverenskomst, er som udgangspunkt også er omfattet af indkøbspolitikken. Kommunale selskaber kan benytte sig af indkøbsaftalerne, hvis der indgås aftale herom.

Privat handel på indkøbsaftaler må ikke finde sted.

4.4. Undtagelser fra brug af obligatoriske indkøbsaftaler

Ved gennemførelsen af udbud i forbindelse med etablering af fælles obligatoriske rammeaftaler tages der i hvert enkelt tilfælde stilling til behovet for eventuelle undtagelser fra brug af aftalen.

Der skal f.eks. være mulighed for suppleringskøb og/eller opfyldelse af enkelte institutioners helt specielle behov. Undtagelser må dog kun forekomme i helt specielle tilfælde og må ikke have nævneværdige økonomiske konsekvenser for Holstebro Kommune som helhed. Eventuelle undtagelser skal godkendes af Indkøbschefen.

4.5. Engangskøb og køb uden for aftaledækkede områder

Valg af produkt og leverandør i forbindelse med engangskøb, typisk større anskaffelser samt indkøb på vareområder, der ikke er dækket af rammeaftaler, skal ligeledes foretages i henhold til indkøbspolitikken.

Decentrale indkøbere skal sikre at indkøbspolitikken overholdes, herunder principperne om økonomisk mest fordelagtige indkøb, tilstrækkelighedsprincippet og relevante miljøforhold.

Med henblik på at øge antallet af fælles rammeaftaler i Holstebro Kommune skal de decentrale indkøbere i samarbejde med indkøbskontoret løbende følge op på omfanget af disse former for indkøb.

4.6. Elektronisk handel

I henhold til Lov om offentlige betalinger stiller Holstebro Kommune krav til leverandørerne om, at de kan leve op til de krav, der er indeholdt i loven. Derudover prioriterer Holstebro Kommune de leverandører, der kan tilbyde ehandelsløsninger.

Anvendelse af Holstebro Kommunes til enhver tid gældende e-handelsløsning er obligatorisk for de kommunale indkøbere ved bestilling af aftalebelagte varer. Manglende brug af e-handelsløsningen kan derfor kun accepteres ved bestilling af varer, der ikke er omfattet af e-handelsløsningen og som heller ikke kan erstattes af varer herfra. Et eksempel herpå kunne være meget specifikke anskaffelser som større tekniske maskiner.

5. Miljøvurdering af leverandører og produkter

Holstebro Kommune vil fortsat arbejde med forbedring af miljø- og energivenlige indkøb. For at mindske miljøbelastningen arbejdes målrettet på at øge antallet af indkøbsaftaler med dokumenterede miljøhensyn.

Ved indkøb stilles miljøspørgsmål til leverandører og deres produkter i nødvendigt og relevant omfang.

De indkomne oplysninger indgår i en helhedsvurdering af de indkomne tilbud i det omfang, det ikke strider mod gældende ret, herunder EU- direktiverne.

5.1. Leverandører

Ved vurdering af leverandører kan der indgå oplysninger om:

 • Virksomheden er miljøcertificeret (EMAS, ISO 14001)

Hvis virksomheden ikke er miljøcertificeret kan indhentes oplysninger om:

 • Virksomheden har en miljøpolitik
 • Virksomheden har en miljøhandlingsplan (med datoer)
 • Virksomheden har aflagt grønt regnskab
 • Virksomheden overholder miljømyndighedernes lovkrav i henhold til miljøbeskyttelsesloven (f.eks. miljøgodkendelser, påbud m.m.)

5.2. Produkter

Ved vurdering af produkter bør tages hensyn til det/de produkter, der er mindst miljøbelastende og ressourceforbrugende ved produktion, levering, anvendelse, bortskaffelse og eventuel genanvendelse.

Ved vurdering af produkter kan der indgå oplysninger om:

 • Hvorvidt produktet er mærket med et anerkendt miljømærke
 • Produktets indhold af miljømæssige uønskede stoffer
 • Emballering, herunder genanvendelse af emballagen
 • Omfanget af forureningen ved produktion og anvendelse af produktet
 • Levetiden af produktet
 • Bortskaffelsen af produktet

Miljøbelastende produkter erstattes i størst muligt omfang af mindre miljøbelastende produkter (substitution).

I vurderingen af produkter og ydelser indgår såvel det ydre miljø som arbejdsmiljøet. Der skal tages hensyn til personer (brugere, personale) og til materialer (inventar, overflader, beklædning, apparatur m.v.). De ergonomiske konsekvenser indgår i denne sammenhæng.

I vurderingen af økologiske varer indgår kvalitet, troværdig mærkning, leveringssikkerhed, distribution, herunder leveringsafstand, lagerforhold, bearbejdning på forbrugs- eller produktionssted, økonomi m.v.

Ved indkøb af el-forbrugende produkter tages hensyn til produkternes energiforbrug. Som hovedregel sker dette ved at følge relevante energimærker og indkøbsvejledninger.

6. Information og opfølgning

Indkøbskontoret er ansvarlig for opdateringen af den elektroniske indkøbsdatabase, der indeholder alle gældende indkøbsaftaler og informationer om systemets anvendelse. Databasen indeholder desuden generelle oplysninger om indkøb, nyheder fra indkøbskontoret, markering af miljøvenlige indkøbsaftaler og aftaler med mulighed for elektronisk ordreafgivelse, samt oplysninger om miljøforhold og gældende lovregler.

Databasen revideres og udbygges løbende. I den forbindelse skal det understreges, at Holstebro Kommunes indkøbsaftaler ikke må videregives til uvedkommende. Anmodning om aktindsigt skal videresendes til indkøbskontoret til videre foranstaltning.

Efter behov udsendes nyheder omhandlende indkøbsspørgsmål. Af emner kan f.eks. tænkes sikkerhedsmæssige spørgsmål, ergonomi, advarsler mod farlige/uhensigtsmæssige produkter, oplysninger om udstillinger, nye aftaler på vej, en byttebørs for brugte effekter osv. Formålet er at motivere til en større bevidsthed om rationelle indkøb og virke som en inspirationskilde for kommunens ansatte.

Denne bevidsthed og inspiration søges udbygget gennem fællesmøder med decentrale indkøbere. Der åbnes for kontakter udadtil, således at der fra kommunal side, via kommunens hjemmeside, informeres til erhvervslivet om indkøbsorganisationen i Holstebro Kommune og åbnes for udveksling af synspunkter om produkter og deres anvendelighed på det kommunale indkøbsområde.

7. Forhold til leverandører

Der anvendes en saglig, åben og hæderlig holdning til leverandørside, således at der samarbejdes om løsning af de indkøbsmæssige spørgsmål, og således at samarbejdet indebærer en gensidig udveksling af information.

Indkøbskontoret følger løbende leverandørmarkedet for at kunne vurdere miljøforhold, produktsammensætning, leveringsmuligheder, leveringssikkerhed, ændring af teknologi m.v.

8. Uddannelse af indkøbere samt erfaringsudveksling

Med henblik på en effektivisering af indkøbsarbejdet i Holstebro Kommune søges udbygget og fastholdt en optimal uddannelse af de kommunale indkøbere. Uddannelsen, der omfatter alle dele af indkøbsspektret, kan etableres i eget regi ved samarbejde med andre kommuner specielt igennem de nedsatte brugergrupper.

Indkøbskontoret deltager endvidere i eksterne Erfa-grupper i relevant omfang.

9. Samarbejde med andre offentlige instanser og med erhvervslivet

Et samarbejde med andre offentlige og private instanser forventes at indebære mulighed for bedre økonomiske vilkår og bedre leveringsbetingelser i øvrigt. Der kan desuden opnås betydelige fordele på områder som uddannelse af indkøbere og erfaringsudveksling i bred forstand.

Et indkøbsteknisk samarbejde kan etableres med hel- eller halvprivate virksomheder og selskaber. Samarbejdet kan bestå i information om brugen af forskellige produkter og deres udvikling (f.eks. teknologi), uddannelse af indkøbere og udveksling af erfaringer på forskellige områder.

10. Politik på lagerområdet

Da der normalt er forbundet store omkostninger ved at opretholde lagre (finansiering, rentetab, driftsudgifter, distribution o.l.), indskrænkes lagerføring til det allermest nødvendige. Lagerføringen søges i stedet placeret hos leverandører, hvor en kort leveringstid kan være et væsentligt indkøbsparameter.

11. Ikrafttræden

Nærværende indkøbspolitik træder i kraft den 1. januar 2007
Godkendt af Sammenlægningsudvalget for Holstebro Kommune den 15. juni 2006.

*)
 > Tilbudsloven er den lov som regulerer bygge og anlægsopgaver

 > I forbindelse med EU-udbud arbejdes primært med ”Bekendtgørelse om fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter” som dækker øvrige områder over tærskelværdierne.

 > Aftaler under tærskelværdierne er dækkes af de almindelige lighedsgrundsætninger.

 >I samtlige udbudsforretninger arbejdes med fortolkningsbidrag til ovenstående regelsæt, f.eks. fra klagenævnet for udbud.

 >Brugergrupper nedsættes af indkøbschefen i samarbejder med ledelsen for de respektive områder.

keyboard_arrow_up Sidst opdateret 05. januar 2023 af