Vandløbsprojekter

Vi gennemfører hvert år en række vandløbsprojekter i samarbejde med borgere og foreninger til gavn for fisk, vandløbsplanter og smådyr.

Illustration af vandløb med forskerlige personer ved brinken

Hvad er du i gang med?

Hvis du skal ændre i eller omkring et vandløb, skal du først have en tilladelse fra Holstebro Kommune.

Holstebro Kommune skal både sikre, at den eksisterende afvanding opretholdes, og at der er gode forhold for planter, dyr og fisk i vandløbene. Derfor skal du søge om tilladelse, hvis du vil igangsætte aktiviteter, der kan påvirke vandløbene. Det kan fx være:

  • Restaurering af vandløb.
  • Reguleringer og ændring af vandløbets forløb eller tværsnit.
  • Genåbning af rørlagte vandløb.
  • Anlæg af nye vandløb.
  • Etablering af broer og overkørsler.
  • Krydsning af vandløbet med rørledninger, kabler og lignende.
  • Terrænændringer, byggeri og lignende tættere end 8 meter på vandløbets øverste kant.
  • Etablering af vandingssteder til kreaturer.

Listen er ikke udtømmende, så hvis du er i tvivl om dit projekt kræver tilladelse efter vandløbsloven kan du kontakte vandløbsmedarbejderne i Teknik og Miljø.

Har du en ide til et godt naturprojekt på din ejendom – så kontakt Team Vand og Ressourcer, Teknik og Miljø.

Seneste vandløbsprojekt udført af kommunen

Den lille Bur Møllebæk øst for Bur med udløb i Storå har i de senere år haft en for ringe bestand af ørreder. Årsagen vurderes at være for dårlige gydemuligheder. Det er der nu rettet op på.

Holstebro Kommune har i slutningen af oktober 2023 gennemført et stats- og EU-finansieret projekt under vandområdeplan 2016-2021. Projektet er realiseret ved udlægning af grus og sten i en samlet mængde på 130 kubikmeter.

Der er etableret 16 stryg, hver med en længde på ca. 15 m, hvor bæk- og havørreder fremover i perioden november-december kan gyde deres æg. Andre steder i vandløbet er der udlagt grus for at øge den fysiske variation af vandløbsbunden også til gavn for vandløbets smådyr.

Holstebro kommune har i 2020 genslynget ca. 700 meter af Felding Bæk syd for Nr. Felding Kirkevej ved Nr. Felding og der er også etableret en sø.

Projektet er gennemført i tæt dialog med 3 lodsejere. Nu er der skabt grundlag for at der også her kan blive en fin ørredbestand og en større artsrigdom af fisk og vandløbsinsekter, som det er sket længere nedstrøms. Langs bækken kan der fremover blive afgræsning med heste.

Projektet har fået tilskud fra Holstebro og Omegns Fiskeriforening og er det tredje samarbejdsprojekt i vandløbet, der nu er færdigrestaureret.


At regulere vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger dræn samt søer, damme og lignende indvande kræver at du har fået godkendelse fra Teknik og Miljø.

Godkendelsen skal sikre, at du tager hensyn til vandløbets vandafledning og miljøet, samt at alle parter bliver hørt.

Regulering af vandløb betyder, at du ændrer på vandløbets forløb, bredde, bundkote eller skråningsanlæg. For rørlagte vandløb skal du behandle alle ændringer af rørledningers placering (trace) og/eller dimensioner som regulering.

Hvis du skal krydse vandløb med rørledninger, kabler, broer, spang, overkørsler, bygningsværker eller lignende, skal du søge om tilladelse til det hos Teknik og Miljø.

Der er flere grunde til, at vi kræver en tilladelse til at krydse et vandløb. Vandløbet skal fx kunne vedligeholdes uden gener fra krydsningen, og krydsningen må ikke påvirke vandløbets afvanding eller miljø negativt.

Hvis du ønsker at koble et nyt dræn på din nabos dræn eller på rørlagte vandløb, skal du søge om tilladelse til medbenyttelse hos Teknik og Miljø.

Før du sender ansøgningen, skal du kontakte ejerne af de dræn, du vil koble dig på. Sammen skal I blive enige om eventuelle vilkår for tilkoblingen, og om fordelingen af de fremtidige udgifter til anlæg og vedligehold af systemet.

Sammen med ansøgningen skal du sende en naboerklæring, og en teknisk redegørelse for tilkoblingen.

Når vi har modtaget en ansøgning til at regulere, krydse eller bruge medbenytterretten, vil vi evt. besigtige det relevante sted – ofte sammen med dig som ansøger.

Hvis vi giver tilladelse til det, du har søgt om, vil tilladelsen indeholde vilkår, som du skal opfylde, hvis du vil udnytte tilladelsen/godkendelsen.

Du kan forvente at få afgørelsen senest otte uger efter, at vi har modtaget alle relevante oplysninger.

Teknik og Miljø

Vandløb

mail Send sikker besked

phone 96117564

Kirkestræde 11
7500 Holstebro