Bestyrelser og kommissioner

Ifølge kontrakt af 12. september 2019 mellem Balletskolen, Holstebro Kommune og Det Kongelige Teater, udpeger Byrådet et medlem til samrådet for Det Kongelige Teaters Balletskole i Holstebro.

 • Medlem: Lone Kjær Hein (B)

Byrådet har i samarbejde med Lemvig, Skive og Struer kommuner indgået et fælles kommunalt beredskab (Nordvestjyllands Brandvæsen I/S). Det fælles kommunale selskab er indgået med hjemmel i Beredskabslovens § 10.

Nordvestjyllands Brandvæsen ledes af den fælles beredskabskommission, der består af de respektive kommuners borgmestre samt politidirektøren eller dennes repræsentant. Herforuden udpeger hver kommune 1 medlem blandt sine kommunalbestyrelsesmedlemmer. For dette medlem skal tillige vælges 1 suppleant.

 • Medlem1/formand: H.C. Østerby (A)
 • Medlem2: Jens Kristian Hedegaard (V)
 • Suppleant1: Torben Gudiksen (B)
 • Suppleant2: Finn Orvad (V)

I medfør af Restaurationslovens § 10, stk. 3 kan kommunen nedsætte et bevillingsnævn. Bevillingsnævnet består af en repræsentant for politiet valgt af politidirektøren, et sagkyndigt medlem og indtil 6 andre medlemmer. Det sagkyndig medlem skal så vidt muligt have kvalifikationer i form af relevant viden om virksomhedsøkonomi

Bevillingsnævnet i Holstebro Kommune består af 7 personer jf. praksis.

 • Formand og sagkyndigt medlem: Finn Orvad (V)
 • Medlem1: Søren Frøstrup-Agger (A)
 • Medlem2: Claus Opstrup Olesen (I)
 • Medlem3: Liv Kühnel (B)
 • Medlem4: Thorkild Fleng (D)
 • Medlem5: Torben Sandholm (V)

Jf. vedtægter af 31. oktober 2017 består Business Region midt Vest af Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Skive og Struer Kommuner.

Bestyrelsen består af borgmestrene for de deltagende kommuner.

 • Medlem1: H.C. Østerby (A)

I medfør af Retssikkerhedslovens § 18 nedsætter Byrådet et Børn og Unge-udvalg. Udvalget består af 5 medlemmer, hvor Byrådet udpeger 2 medlemmer. De øvrige medlemmer er 1 byretsdommer, der udpeges af retspræsidenten i retskredsen og 2 pædagogisk-psykologisk sagkyndige, der udpeges af statsforvaltningen.

Der udpeges tillige en personlig stedfortræder for hvert enkelt medlem.

Formand og næstformand for udvalget, vælges blandt medlemmerne udpeget af Byrådet.

 • Medlem1: Jytte Dideriksen (A), Formand
 • Medlem2: Finn Thøgersen (V), Næstformand
 • Suppleant1: Dorthe Pia Hansen (A)
 • Suppleant2: Jens Kristian Hedegaard (V)


Ifølge vedtægter godkendt af Holstebro Byråd den 21. november 2023 mellem Thisted, Skive, Lemvig og Struer Kommuner, udpeger Byrådet et Byrådsmedlem, samt en stedfortræder til bestyrelsen.  
Holstebro Byråd har godkendt, at formanden for Børne- og Familieudvalget vælges som medlem af bestyrelsen og næstformanden for Børne- og Familieudvalget vælges som suppleant herfor.

 • Medlem1: Klaus Flæng (A)
 • Suppleant1: Bibi Mundbjerg (V)

Ifølge vedtægter af den 4. december 2020 udpeger Byrådet formanden samt 1 medlem til bestyrelsen fra Kultur- og Fritidsudvalget. Herudover udpeger Byrådet - udenfor sin midte - 3 medlemmer som samlet set har relevante kompetencer indenfor kunst og kultur, talentudvikling, uddannelse, markedsføring, jura, administration og/eller økonomi, således at de understøtter og supplerer formandens kompetencer.

 • Formand: Ivar Brændgaard
 • Medlem1: Lene Dybdal (A)
 • Medlem2: Brian Bech Nielsen
 • Medlem3: Christian Have
 • Medlem4: Per Bech Nielsen

Ifølge vedtægter af 18. juni 2018 skal Byrådet udpege 2 medlemmer til repræsentantskabet. Medarbejdere ansat hos Danske Diakonhjem kan ikke vælges til Danske Diakonhjems repræsentantskab.

 • Medlem1: Gerthie Betak Rasmussen (B)
 • Medlem2: Mette Marie Thomsen (V)

Ifølge vedtægter af den 7. december 2020 udpeger Byrådet 4 medlemmer, heraf 2 blandt Byrådets midte. Byrådet udpeger samtidig 2 personlige suppleanter for byrådsmedlemmerne.

 • Medlem1 (byrådsmedlem): Henrik Pagh Mortensen (A)
 • Medlem2 (byrådsmedlem): Bibi Mundbjerg (V)
 • Medlem3: Henrik Tvarnø
 • Medlem4: Holger Hedegaard
 • Suppleant1: Jytte Dideriksen (A)
 • Suppleant2: Karsten E. Olesen (C)

Ifølge vedtægter af 3. marts 2020 udpeges 2 medlemmer til bestyrelsen samt suppleanter herfor.

 • Medlem1: H.C. Østerby (A)
 • Medlem2: Lisette Sønderby
 • Suppleant: Torben Gudiksen (B)

I medfør af ekspropriationsproceslovens § 6, jf. lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008 udpeger Byrådet 1 medlem til Ekspropriationskommissionen. Medlemmet bør have indsigt i vurdering af ejendomme.

 • Medlem1: René Galsgaard (D)

Ifølge vedtægter af 20. april 2023 udpeger Holstebro Kommune et medlem af bestyrelsen, som ikke må bestride formandsposten

 • Medlem1 Mette Højborg

Ifølge vedtægter af 20. maj 2020 for Energnist I/S, skal Byrådet udpege et kommunalbestyrelsesmedlem til repræsentantskabet samt et kommunalbestyrelsesmedlem som personlig suppleant.

 • Medlem: Finn Thøgersen (V)
 • Suppleant: Karsten Filsø (F)

Ifølge vedtægter af 1. januar 2021 skal Byrådet udpege 1 medlem samt 1 suppleant til bestyrelsen. Udpegningen sker for 4 år ad gangen og følger Byrådets valgperiode. 

 • Medlem1: Søren Olesen (O)
 • Suppleant: Bibi Mundbjerg (V)

Ifølge vedtægter af 8. august 2019 udpeger Byrådet i Holstebro Kommune 1 medlem.

 • Medlem1: Dorthe Pia Hansen (A)

Ifølge vedtægter af 15/2 2018 udpeger Holstebro Kommune 1 medlem til bestyrelsen.

Medlem1: Lene Dybdal (A)

Ifølge vedtægter af 16. marts 2017, ledes fonden af en bestyrelse bestående af 3 medlemmer der udpeges af Holstebro Kommune. Holstebro Kommune udpeger formanden blandt bestyrelsesmedlemmerne.

 • Medlem1/Formand: Lene Skovsgaard Sørensen
 • Medlem2: Michael Christiansen
 • ​Medlem3: Arne Lægaard (V)

Ifølge vedtægter af 8. december 2006 er Borgmesteren og formanden for Kultur og Fritidsudvalget fødte medlemmer af bestyrelsen.

 • Medlem1: H.C. Østerby (A)
 • Medlem2: Lene Dybdal (A)

Fredningsnævnene behandler fredningssager og dispensation fra fredning.

Ifølge Naturbeskyttelseslovens § 35 udpeger Byrådet 1 medlem og 1 suppleant.

 • Medlem1: Askov Grud (B)
 • Suppleant1: Claus Opstrup Olesen (I)

Ifølge vedtægter af 28. januar 2020 udpeger kommunalbestyrelserne i de tre aftalekommuner hver et kommunalbestyrelsesmedlem til bestyrelsen.

 • Medlem: Karsten Filsø (F)

Ifølge Retsplejelovens § 72 udpeger Byrådet mindst 5 medlemmer til Grundlisteudvalget.

 • Medlem1: Mathias Morgen (V)
 • Medlem2: Iman Hamze (B)
 • Medlem3: Vagn Stranddorf (A)
 • Medlem4: Jess Pilgaard (Ø)
 • Medlem5: Tom Bach Nielsen (V)

Hegnssynet tager ved hegnssynsforretninger bl.a. stilling til tvister i forbindelse med rejsning af nye hegn, ombytning, ændring og sløjfning af hegn, samt hegnenes vedligeholdelse.

Ifølge hegnslovens § 27 udpeger Byrådet 3 medlemmer og 3 personlige suppleanter. Mindst 1 skal være plantningskyndig og mindst 1 skal være bygningskyndig. Byrådet skal på sit konstituerende møde udpege formanden. Hegnssynets medlemmer kan alene vælges blandt kommunens egne borgere.

Personer, der er fyldt 60 år, har ikke pligt til at lade sig beskikke.

 • Medlem1/Formand: Martin Jansen (B)
 • Medlem2/Plantningskyndig: Thorkild Fleng (D)
 • Medlem3/Bygningskyndig: Per Albertsen (A)
 • Suppleant1: Simon Tang (A)
 • Suppleant2: Leif Strandby (V)
 • Suppleant3: Ole Andersen (A)

Hjemmeværnslovens §§ 7 og 9, jf. lovbekendtgørelse nr. 198 af 9. februar 2007.

Udvalgene træffer afgørelser om optagelse af frivillige i hjemmeværnet.

Distriktsudvalgene består af en formand og 4 til 10 medlemmer, der udpeges for 4 år ad gangen. Formanden udpeges af forsvarsministeren, der også udpeger de øvrige medlemmer efter indstilling fra hver af landets kommunalbestyrelser.

Der indstilles 1 medlem pr. kommune til distriktsudvalget, dog således, at der indstilles mindst 4 medlemmer pr. distriktsudvalg.

 • Medlem1: Jesper Jensen (C)

Ifølge fundats af 21. december 2005 skal Byrådet udpege 1 medlem til bestyrelsen.

 • Medlem1: Klaus Flæng (A)

Ifølge vedtægter af 27. marts 2009 udpeger Byrådet 2 medlemmer til bestyrelsen.

 • Medlem1: Annette Dietz (F)
 • Medlem2: Lise Østermark (V)

Jf. vedtægter af 6. februar 2007 udpeger Byrådet blandt sine medlemmer 4 medlemmer og 2 suppleanter til Holstebro Frivillighedsråd. De 4 medlemmer skal så vidt muligt repræsentere flere stående udvalg.

Valgperioden følger den kommunale valgperiode.

 • Medlem1: Dennis Thiesen (A)
 • Medlem2: Bibi Mundbjerg (V)
 • Medlem3: Annette Dietz (F)
 • Medlem4: Finn Thøgersen (V)
 • Suppleant1: Jytte Dideriksen (A)
 • Suppleant2: Erling M. Pedersen (V)

Ifølge vedtægter af 20. marts 2014, udpeger kommunalbestyrelserne i regionen i forening 1 medlem til bestyrelsen. KKR (Kommunernes Kontaktråd) har godkendt at Holstebro Byråd forestår udpegningen.

 • Medlem1: Karsten Filsø (F)

Efter retssikkerhedslovens § 37 a skal Byrådet nedsætte et handicapråd.

Iflg. vedtægter af 24/4 2018 udpeger byrådet følgende medlemmer samt en personlig stedfortræder for hver:

5 medlemmer fra handicaporganisationerne i kommunen – udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer, Holstebro,

1 medlem af Social- og Sundhedsudvalget,

1 medlem af Arbejdsmarkedsudvalget,

1 medlem af Børne- og Familie udvalget.

 • Medlem1/Social og Sundhedsudvalget: Jens Kristian Hedegaard (V)
 • Medlem2/Arbejdsmarkedsudvalget: Simon Tang (A)
 • Medlem3/Børne- og Familieudvalget: Per Albertsen (A)
 • Suppleant1: Finn Thøgersen (V)
 • Suppleant2: Jytte Dideriksen (A)
 • Suppleant3: Lone Kjær Hein (B)

Jf. vedtægter for Holstebro Ungdomsskole pr. 1. januar 2018 består bestyrelsen af 9 medlemmer. Byrådet udpeger 2 medlemmer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet til bestyrelsen. Der udpeges tillige en personlig stedfortræder for hvert medlem.

 • Medlem1: Per Albertsen (A)
 • Medlem2: Gitte Bach Andersen (C)
 • Suppleant1: Liv Kühnel (B)
 • Suppleant2: Anita Hjortborg (V)

Iflg. vedtægter af 8. juni 2021, udpeger Holstebro Byråd 3 medlemmer, hvoraf 2 medlemmer er fra byrådets midte, herunder mindst 1 medlem af Kultur- og Fritidsudvalget samt 1 medlem udenfor Byrådet og Holstebro Kommunes organisation, der kan understøtte bestyrelsesarbejdet med en strategisk, uddannelsesmæssig eller anden relevant baggrund.

 • Medlem1: Joan F. Maarup (C)
 • Medlem2: Bibi Mundbjerg (V)
 • Medlem3: Rasmus Beltofte (B)

Ifølge vedtægter af 14. juni 2021 udpeger Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Familieudvalget hver 1 medlem af og blandt sin midte. Desuden skal Byrådet udpege formanden efter indstilling fra Holstebro Musikskoles bestyrelse. Formanden skal have ledelsesmæssig erfaring, gerne fra undervisningssektoren, en offentlig administration eller institution.

 • Medlem1: Bibi Mundbjerg (V)
 • Medlem2: Lone Kjær Hein (B)

I henhold til vedtægter godkendt den 20. januar 2021, udpeges 3 medlemmer af Holstebro Byråd. Det ene medlem skal have scenekunstnerisk forståelse.

 • Medlem1: Lene Dybdal (A)
 • Medlem2: Per N. Mortensen (V)
 • Medlem3: Kim Harris

Iflg. vedtægter af 27. juni 2018 udpeger Byrådet 2 medlemmer til bestyrelsen.

 • Medlem1: H.C. Østerby (A)
 • Medlem2: Kenneth Tønning (V)

Ifølge vedtægter af 17. januar 2018 jf. Integrationslovens § 42, skal Byrådet udpege 8 medlemmer. De 6 medlemmer udpeges efter indstilling fra lokale flygtninge- og indvandrerforeninger, skolebestyrelser og jobcenter, mens 2 politisk udpegede medlemmer og 2 suppleanter udpeges af Byrådet.

 • Medlem1: Tiaheswery Thiaharaja (A)
 • Medlem2: Karsten E. Olesen (C)
 • Suppleant1: Annette Dietz (F)
 • Suppleant2: Udpeges af V, C, O

Ifølge forretningsorden for KIMO Danmark af 16. januar 2015 er kommunen repræsenteret ved 1 politisk repræsentant i KIMO Danmarks repræsentantskab.

Der kan tillige udpeges 1 embedsmand uden stemmeret, jf. forretningsordenens pkt. 9.

 • Medlem1: Karsten Filsø (F)

Jf. KL’s love § 12 virker KL's repræsentantskab som rådgivende organ for bestyrelsen og har i øvrigt til formål at fremme forbindelsen mellem KL og medlemskommunerne. Jf. KL’s love § 13 er Borgmesteren er født medlem af repræsentantskabet. Der udpeges 1 suppleant for Borgmesteren.

 • Medlem1: H.C. Østerby (A)
 • Suppleant1 for Borgmesteren: Torben Gudiksen (B)

Af retsplejelovens §§ 111-113, jf. lovbekendtgørelse nr. 1445 af 29. september 2020 oprettes et kredsråd vedr. politiets virksomhed. Kredsrådet består af politidirektøren og Borgmestrene i de kommuner, som politikredsen omfatter. Der vælges 1 stedfortræder for Borgmesteren blandt Byrådets midte.

 • Medlem1: H.C. Østerby (A)
 • Stedfortræder for Borgmesteren: Torben Gudiksen (B)

Ifølge vedtægter fra 1. januar 2010, revideret 28. marts 2017 består bestyrelsen af 11 medlemmer, hvoraf 1 medlem udpeges af Holstebro Byråd. Udpegningen følger Holstebro Byråds valgperiode. Det pågældende medlem kan ikke vælges til formand eller næstformand.

 • Medlem1: Eva Hallgren (Ø)

Kulturregionen er organiseret med en politisk styregruppe bestående af kulturudvalgsformændene i de deltagende kommuner.

 • Medlem: Lene Dybdal (A)

Ifølge vedtægt af 1. maj 2013 består bestyrelsen af 13 medlemmer. 7 medlemmer udpeges af kommunerne. Hver af de 7 kommuner er repræsenteret ved kulturudvalgsformændene.

 • Medlem: Lene Dybdal (A)

Ifølge vedtægter af 11. april 2018 kan Holstebro Kommune udpege 1 medlem og 1 suppleant.

 • Medlem1: Bibi Mundbjerg (V)
 • Suppleant1: Udpeges af V, C, O

Af vedtægter revideret 29. november 2013 fremgår, at:

Det Politiske Forum udgør Limfjordsrådets styregruppe. Det Politiske Forum sammensættes af 1 -2 politiske repræsentanter fra de enkelte medlemskommuner. Én repræsentant udpeges blandt Byrådets midte fortrinsvis blandt medlemskommunernes Teknik- og Miljøudvalg (eller det udvalg hvorunder vandplanarbejdet sorterer). Den anden repræsentant kan udpeges udenfor Byrådets midte.

1 suppleant vælges af og blandt Byrådene for hvert af de kommunalt udpegede medlemmer.

 • Medlem1: Karsten Filsø (F)
 • Medlem2: Finn Thøgersen (V)
 • Suppleant1: Rasmus Beltofte (B)
 • Suppleant2: Karsten E. Olesen (C)

Ifølge Andelsselskabskontrakt fra 2007 skal Byrådet udpege 2 medlemmer, hvoraf den ene skal være en repræsentant for erhvervslivet/organisationerne.

 • Medlem1: H.C. Østerby (A)
 • Medlem2: Tom Bach Nielsen (V)

Ifølge aktionæroverenskomst af 1/9 2009 skal Byrådet udpege 1 medlem til bestyrelsen.

 • Medlem1: Jens Kristian Hedegaard (V)

Ifølge vedtægter af 5. januar 2017 udpeges 1 medlem til repræsentantskabet, af og blandt kommunalbestyrelsen i de deltagende kommuner.

 • Medlem1: Kenneth Tønning (V)

Ifølge samarbejdsaftale af 1. januar 2014 (revideret april 2020) udpeger Byrådet fra sin midte 2 medlemmer til bestyrelsen samt 2 personlige suppleanter.

 • Medlem1: Karsten Filsø (F)
 • Medlem2: Finn Thøgersen (V)
 • Suppleant1: Kasper B. G. Lauritsen (A)
 • Suppleant2: Karsten E. Olesen (C)

Ifølge vedtægter af 16. november 2020 skal Byrådet udpege 2 medlemmer til bestyrelsen blandt kommunalbestyrelsens medlemmer. Holstebro Kommune udpeger bestyrelsens formand som ikke må være medlem af nogen kommunalbestyrelse.

 • Medlem1/formand: Jesper Larsen
 • Medlem2: H.C. Østerby (A)
 • Medlem3: Kenneth Tønning (V)

Ifølge vedtægter for Operaen i Midten af 12. september 2018 skal Holstebro Kommune udpege 1 medlem til bestyrelsen af og blandt medlemmerne i kommunens kulturudvalg. Udpegningen følger den kommunale valgperiode.

 • Medlem1: Søren Olesen (O)

Overtaksationskommissionen efterprøver de afgørelser, der er truffet af Taksationskommissionen jf. § 106, stk. 1, i Lov om offentlige veje, lov nr. 1520 af 27. december 2014.

I henhold til § 106 stk. 3, skal Byrådet udpege 1 medlem til Overtaksationskommissionen. Medlemmet skal have indsigt i vurdering af ejendomme jf. lovens § 108. Overtaksationskommissionerne er uafhængige instanser, hvis medlemmer ikke er undergivet instruktioner om den enkelte sags afgørelse, jf. lovens § 107.

 • Medlem1: Anni Sørensen (B)

Efter Skatteforvaltningsloven, lov nr. 635 af 13. maj 2020, § 8, stk. 1 fastsætter Skatteministeren landets inddeling i skatteankenævnskredse, samt hvilke kommuner der har indstillingsret efter lovens § 8, stk. 3 til pladserne i skatteankenævnet. Ifølge Skatteforvaltningslovens § 8, stk. 3 indstiller kommunalbestyrelsen én person til hver af kommunens pladser i nævnet og én person som suppleant for denne. Holstebro Kommune har ifølge bek. nr. 1361 af 4. december 2019 2 pladser i skatteankenævnet. Kun personer, der er valgbare til en kommunalbestyrelse, kan indstilles. Ved indstillingen finder § 25 i lov om kommunernes styrelse tilsvarende anvendelse. Ingen kan samtidig være medlem af eller stedfortræder i et skatteankenævn, et vurderingsankenævn, et motorankenævn, Skatterådet eller Landsskatteretten, jf. skatteforvaltningslovens § 15.

 • Medlem1: Jesper Hebsgaard Pedersen (V)
 • Medlem2: Vagn Stranddorf (A)
 • Suppleant1: Finn Orvad (V)
 • Suppleant2: Ole Primdahl (F)

Ifølge vedtægter fra 1988 udpeger Byrådet 2 medlemmer blandt dets midte samt 2 suppleanter for disse.

 • Medlem1: Per Albertsen (A)
 • Medlem2: Erling M. Pedersen (V)
 • Suppleant1: Lone Kjær Hein (B)
 • Suppleant2: Bibi Mundbjerg (V)

Ifølge vedtægter af 23. august 2022 ledes Slagteriet af en bestyrelse der har 5 medlemmer. Formanden udpeges af Holstebro Byråd. Et medlem udpeges af Holstebro Byråd blandt dets midte.

 • Formand: Lotte Littau Kjærgaard
 • Medlem1: Simon Tang (A)

I henhold til lov om Ordning af Afløbsforholdene ved Nissum Fjord m.m., Lov nr. 143 af 17. juni 1929 § 7, skal kommunalbestyrelserne for hver af de kommuner, der grænser til fjorden udpege 1 medlem til udvalget.

 • Medlem1: Erling M. Pedersen (V)

Ifølge vedtægter af 28. juni 2021 skal Byrådet udpege 1 medlem til bestyrelsen.

 • Medlem1: Jytte Dideriksen (A)

Ifølge samarbejdsaftale af 22. oktober 2020 mellem Holstebro, Lemvig og Struer Kommuner vedrørende varetagelse af Sprogcenteropgaver, skal der udpeges 1 politisk valgt person fra hver kommune.

 • Medlem1: Dorthe Pia Hansen (A)

I medfør af ekspropriationsproceslovens §§ 7, jf. lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008 udpeger Byrådet 1 medlem til Ekspropriationskommissionen. Medlemmet bør have indsigt i vurdering af ejendomme.

 • Medlem1: Henrik Nielsen (V)

Taksationskommissioner træffer afgørelse om erstatningsspørgsmål, i henhold til Lov om offentlige veje, lov nr. 1520 af 27. december 2014.

Jf. lovens § 105, stk. 3 udpeger Byrådet 2 personer, der for Byrådets funktionstid optages på en liste over medlemmer af den Taksationskommission, som omfatter kommunen. Medlemmer af Taksationskommissioner skal have behørig indsigt i vurdering af ejendomme, jf. lovens § 108.

Taksationskommissionerne er uafhængige instanser, hvis medlemmer ikke er undergivet instruktioner om den enkelte sags afgørelse, jf. lovens § 107.

 • Medlem1: Arne Kubert (B)
 • Medlem2: Henrik Nielsen (V)

Ifølge vedtægter af 1. januar 2012 består bestyrelsen af 5 medlemmer der vælges af Byrådet. 2 medlemmer skal være politikere. De øvrige 3 skal have en erhvervsmæssig baggrund. For hvert medlem udpeges 1 personlig stedfortræder.

 • Medlem1/Formand: Poul Willadsen
 • Medlem2: Søren Olesen (O)
 • Medlem3: Karsten Filsø (F)
 • Medlem4/Næstformand: Alex Würtz
 • Medlem5: Johnny Poulsen
 • Stedfortræder2: Erling M. Pedersen (V)
 • Stedfortræder3: Lene Dybdal (A)

Jf. § 3 i Vedtægter for Repræsentantskabet for TV MidtVest, udpeger Holstebro Kommune 1 medlem til repræsentantskabet. Der udpeges ikke suppleant. Valgperioden er 4 år med virkning fra 1. oktober året efter kommunalvalg.

 • Medlem1: H.C. Østerby (A)

Ifølge vedtægter af 1. maj 2014 udpeger Byrådet 1 medlem. Medlemmet skal så vidt muligt have sæde i Byrådet.

 • Medlem1: H.C. Østerby (A)

Efter folketingsvalglovens §§ 23-28 og 31, jf. lovbekendtgørelse nr. 1260 af 27. august 2020 udpeger Byrådet 5 medlemmer og 5 personlige suppleanter. Borgmesteren er formand for bestyrelsen.

 • Medlem1/Formand: H.C. Østerby (A)
 • Medlem2: Dorthe Pia Hansen (A)
 • Medlem3: Lone Kjær Hein (B)
 • Medlem4: Kenneth Tønning (V)
 • Medlem5: Finn Orvad (V)
 • Suppleant 1: Dennis Thiesen (A)
 • Suppleant 2: Henrik Pagh Mortensen (A)
 • Suppleant 3: Torben Gudiksen (B)
 • Suppleant 4: Jens Kristian Hedegaard (V)
 • Suppleant 5: Søren Olesen (O)

Efter kommunal- og regionalvalglovens §§ 13-15 og 18, jf. lovbekendtgørelse nr. 13 af 9. januar 2020 udpeger Byrådet mindst 5 og højst 7 medlemmer samt personlige suppleanter. Borgmesteren er formand for bestyrelsen.

 • Medlem 1/Formand: H.C. Østerby (A)
 • Medlem 2: Dorthe Pia Hansen (A)
 • Medlem 3: Dennis Thiesen (A)
 • Medlem 4: Lone Kjær Hein (B)
 • Medlem 5: Kenneth Tønning (V)
 • Medlem 6: Pernille Bloch (C)
 • Medlem 7: Søren Olesen (O)
 • Suppleant 1: Per Albertsen (A)
 • Suppleant 2: Søren Frøstrup-Agger (A)
 • Suppleant 3: Jytte Dideriksen (A)
 • Suppleant 4: Torben Gudiksen (B)
 • Suppleant 5: Jens Kristian Hedegaard (V)
 • Suppleant 6: Erling M. Pedersen (V)
 • Suppleant 7: Finn Orvad (V)

Efter Mark- og Vejfredslovens §§ 21-23, jf. lovbekendtgørelse nr. 2154 af 16. december 2020, beskikker Byrådet 3 vurderingsmænd. Byrådet udnævner formanden.

 • Medlem1/Formand: Anni Sørensen (B)
 • Medlem2: Claus Opstrup Olesen (I)
 • Medlem3: Per Albertsen (A)

Ifølge vedtægter af 7. september 2021 vælger Generalforsamlingen 6 medlemmer til selskabets bestyrelse. Bestyrelsens formand og næstformand vælges af generalforsamlingen.

 • Medlem1: Pernille Bloch (C)
 • Medlem2: Karsten Filsø (F)
 • Medlem3: Finn Orvad (V)
 • Medlem4: Per Albertsen (A)
 • Medlem5: Søren Olesen (O)
 • Medlem6: Rasmus Beltofte (B)

Ifølge forretningsorden af 7. marts 2017 udpeger Holstebro Kommune et medlem til VIA University College - Pædagoguddannelsens studieråd.

 • Medlem1: Familie- og dagtilbudschefen, Holstebro Kommune

Ifølge vedtægter af 24. oktober 2016 udpeger Holstebro Kommune 1 medlem blandt kommunalbestyrelsens medlemmer. Såfremt pladsen ikke kan besættes af et medlem af kommunalbestyrelsen, står pladsen tom til næste kommunalbestyrelsesvalg.

 • Medlem1: Per Albertsen (A)

Ifølge vedtægter af 30. juni 2011 skal der udpeges 1 medlem af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

 • Medlem1: Birgitte Frydensbjerg

Efter Skatteforvaltningsloven, lov nr. 635 af 13. maj 2020, § 8, stk. 1 fastsætter Skatteministeren landets inddeling i vurderingsankenævnskredse, samt hvilke kommuner der har indstillingsret efter lovens § 8, stk. 4 til pladserne i vurderingsankenævnet. Holstebro Kommune har ifølge bek. nr. 1361 af 4. december 2019 én plads i vurderingsankenævnet. Kun personer, der er valgbare til en kommunalbestyrelse, kan indstilles. Ved indstillingen finder § 25 i lov om kommunernes styrelse tilsvarende anvendelse. Ingen kan samtidig være medlem af eller stedfortræder i et skatteankenævn, et vurderingsankenævn, et motorankenævn, Skatterådet eller Landsskatteretten, jf. skatteforvaltningslovens § 15.

 • Medlem1: Lene Vernersen (A)

Ifølge vedtægter af 4. maj 2018 udpeger Byrådet 1 medlem til bestyrelsen.

 • Medlem1: Joan F. Maarup (C)