Fase 3: Koordineret sagsbehandling

I fase 3 er et udkast til lokalplanen udformet og på baggrund af dette, kan en detailprojektering af det ønskede projekt påbegyndes. Imens du arbejder med en detailprojektering, arbejder Teknik og Miljø og de relevante samarbejdspartnere sammen om at koordinere og kvalitetssikre lokalplanen.

Overskrift

Ny tekst...

Tidsforbrug

Denne fase forventes at tage ca. 12 uger, da der både er en stor mængde sagsbehandling, og den første politiske behandling af lokalplanen foretages.

Teknik og Miljø foretager en intern høring af plandokumentet og tilretter det herefter.

Eksterne høringsparter, bl.a. Holstebro Museum, Vestforsyning, HMN GasNet P/S og teleselska­ber sender bemærknin­ger til relevante afsnit i planudkastet. Teknik og Miljø tilretter planen herefter.

Miljøscreening af planen er en indledende miljøscreening, som kan følges op ad en miljøvurdering, hvis screeningen viser dette. Såfremt det vurderes, at planen ikke skal miljøvurderes, skal berørte myndigheder høres. Teknik og Miljø foretager høringen af berørte myndigheder.

Byrådet skal godkende planforslaget før det sendes i offentlig høring. Teknik og Miljø udarbejder sagsfremstillinger til de politiske udvalg.