Fase 4: Offentlighedsfase

Når plangrundlaget har været udsendt i offentlig høring, skal indsendte høringssvar behandles og det skal vurderes om disse vil medføre ændringer i planen. Vurderingen, af om høringssvarene bør medføre ændringer i planen, præsenteres for politikerne, som herefter kan vedtage plangrundlaget med eventuelle ændringer.

Behandling af indsigelser

Hvis der rettidigt er fremsat indsigelser m.v. mod et lokalplanforslag, kan vedtagelsen af lokalplanen tidligst ske 4 uger efter udløbet af indsigelsesfristen.

Tidsforbrug

Denne periode er bundet op på lovbundne tidsfrister, og er derfor fastsat til ca. 12 uger.

Når planforslaget er godkendt til offentlig fremlæggelse, sender Teknik og Miljø planen i offentlig høring. Det sker i en periode på 2-8 uger. Der kan afholdes et borgermøde i denne periode. Interesserede kan i denne periode indsende deres bemærkninger til forslaget.

Efter offentlighedsfasen behandles indkomne bemærkninger. Teknik og Miljø udarbejder et resuménotat med kommentering af høringssvarene.

Efter behandling af bemærkninger udar­bejder Teknik og Miljø en indstilling med kommentering af bemærkninger fra offentlighedsfasen. Byrådet træffer herefter beslutning om endelig vedtagelse af planen.

Når den endelige lokalplan er godkendt i Byrådet, bliver den offentlig bekendtgjort af Teknik og Miljø. Det vil være muligt i op til 4 uger efter endelig godken­delse af planen, at klage over retlige spørgsmål relateret til den måde, en plan er vedtaget på, eller hvis man finder, at indholdet af en lokalplan eller en afgørelse truffet på baggrund heraf, strider imod planloven.