Spildevand og kloak

Her finder du en række informationer om spildevands- og regnvandshåndtering i Holstebro Kommune.

Spildevandsafgift

For ejendomme, der ikke er tilsluttet forsyningens kloak, skal Holstebro Kommune opkræve spildevandsafgift første gang i starten af 2023 for vandforbrug i 2022.

Spildevand i byen

Her finder du informationer om spildevandshåndtering i byerne samt kloakering af ejendomme i åben land og sommerhusområder.

Spildevand i det åbne land

Her finder du informationer om spildevandshåndtering i det åbne land og ukloakerede sommerhusområder.

Spildevandstilladelse

Her kan du finde ansøgninger til de forskellige spildevandtilladelser. Du kan også finde blanket til færdigmelding af kloakarbejdet.

Spildevandsplan

Spildevandsplan 2020 - 2030 beskriver nuværende kloakeringsforhold og fremtidige områder, der skal kloakeres, m.m. 

Spildevand fra virksomheder

Alle virksomheder, der har processpildevand, skal have tilladelse til at tilslutte sig forsyningens kloak.

Se videoen - hvem har ansvar for kloaksystem?

Driften og vedligeholdelsen af forsyningens spildevandsanlæg og ledningsnet varetages af Vestforsyning Spildevand A/S.

Hvis du har problemer eller spørgsmål mht. forsynings kloaksystem kan du kontakte Vestforsyning Spildevand A/S. Ved uheld, udslip mv. til kloaksystemet skal du straks kontakte Vestforsyning A/S på telefon 96 12 73 00.

Forhold der vedrører dit private kloaksystem (på egen matrikel) er du selv ansvarlig for. Ring til en autoriseret kloakmester for at få hjælp.

Miljøuheld

Ved akut forurening skal du ringe til alarm 112 og give besked om forureningsulykken. Alarmcentralen sender herefter en indsatsleder ud på sagen. 

Nordvestjyllands Brandvæsen er beredskab i forbindelse med akutte forureninger. Teknik og Miljø yder miljøfaglig bistand hvis det ønskes.
 

Miljøuheld - hvad gør jeg? 

Installation og brug af køkkenkværne tillades ikke i Holstebro Kommune. Forbuddet omfatter alle husstande og virksomheder, der afleder deres spildevand til spildevandsforsyningen.

Baggrunden for, at der ikke kan gives tilladelse til brugen af køkkenkværne, er, at en udbredelse i brugen af køkkenkværne vil medføre en overbelastning af forsyningens renseanlæg og hermed også en uønsket og unødig belastning af vandløb og fjorde. Endvidere kan det ikke udelukkes, at brug af køkkenkværne vil medføre øgede problemer med rotter i afløbssystemet.

Kværnet madaffald skal derimod håndteres som affald, hvor det som ressource i dag udnyttes til produktion af varme og el. Holstebro Kommune har i Affaldsplan 2015-2024 en målsætning om, at bioaffald fra husholdninger skal genanvendes. Det samlede mål er, at minimum 50 % af borgernes genanvendelige affald skal genanvendes, heri bidrager madaffald væsentligt.

Køkkenaffald skal derfor fortsat som hidtil bortskaffes via dagrenovationen.

  • Klitrosevej, Blåbærvej og Blåmunkevej
  • Frejasvej i Holstebro opstartes
  • Staby opstartes
  • Tvis - østbyen med Klostervej, Kirkevænget, Hingebjergvej m.fl. opstartes
  • Ringparken og Rendsborggade fortsætter
  • Nørrebrogade

Teknik og Miljø

Spildevand

mail Send sikker besked

phone 96117562

Kirkestræde 11
7500 Holstebro

Hvis du har spørgsmål om spildevand, kontakt venligst Teknik og Miljø ved at bruge "Send sikker besked" knappen.