Tvis Mølle Naturlaboratorium

Tvis Mølle Naturlaboratorium og faciliteter kan bruges alle ugens dage - hele året rundt.

Se filmen om bæredygtighed

Med støtte fra Friluftsrådet og Nordea-fonden er de første to læringslaboratorier blevet etableret. Vi har lagt stor vægt på bæredygtighed, det kan du se mere om her.

Tvis Mølle Naturlaboratorium udfordrer din viden og skaber spændende oplevelser med mennesker, kultur og natur. I området omkring Tvis Mølle ejer Holstebro Kommune ca. 126 ha. natur. Landskabet er præget af vandet fra Tvis Å, Storå og Vandkraftsøen.

Det varierede landskab består af både skov, eng, ådal, hede og overdrev. Her er kulturhistoriske spor i landskabet efter Tvis Kloster, teglbrænding og mergelgravning.

I området ved Tvis Mølle mærker man således historiens vingesus i både naturen og kulturen. Derfor er det en perfekt placering for et naturlaboratorium.

Ved Tvis Mølle Naturlaboratorium er det forskellige faciliteter, som bl.a. omfatter:

 • Naturlaboratorium
 • Vandlaboratorium
 • Madpakkehus, bålplads, grill, vand og brænde
 • Toiletter
 • Modelvandløb
 • 2 korte vandreruter på naturstier
 • Trailspor til løb
 • Faste O-løbsposter

Tvis Mølle Naturlaboratorium og faciliteterne er for alle og derfor åbne og kan benyttes året rundt.

Faciliteterne kan bookes af skoler, institutioner, foreninger og kommunale tilbud ved at kontakte Teknik og Miljø på tm@holstebro.dk

Modelvandløb

Med støtte fra Hedeselskabet har Tvis Mølle Naturlaboratorium skabt et modelvandløb, der har til formål at give børn og unge mulighed for forståelse gennem leg og eksperimenter opnå læring om og forståelse for vandet og vandløbets egenskaber.

Læs mere om projektet og mulighederne for at låne vandløbet

Klosterhave

Tvis Mølle Have er til læring og formidling om bl.a. planter og deres egenskaber og skal benyttes i formidlingen af den betydelige kulturhistorie i området omkring Tvis Kloster. Haven drives af Foreningen Tvis Mølle Have - en forening af frivillige borgere.

Få mere at vide om Foreningens mål med haven

Faste O-løbsposter

Vestjysk Orienteringsklub har opsat faste O-løbsposter i området ved Tvis Mølle Naturlaboratorium.
Idéen med de faste poster er at skoler, familier, virksomheder, børnefødselsdage, spejdere og andre nemt kan få en sjov tur i skoven.

Se mere på Vestjysk Orienteringsklubs hjemmeside

Lappekåten

Spejderne i Holstebro, Mejrup og Tvis har i fællesskab etableret en træ tipi i den sydlige ende af området. Her kan man søge ly, tænde et bål og riste pølser og bage snobrød eller måske overnatte, hvis eventyrlysten er stor.

Trailspor

Elever fra Holstebro Gymnasium & HF har skabt et 3 km trail løbespor i området ved Tvis Mølle Naturlaboratorium med elever som projekttovholdere.

Tvis Mølle Vandmølle Laug

Borgere med interesse i vandmøllen arbejder for at oprette et vandmølle laug, der skal hjælpe med vedligehold og formidling af vandmøllens historie.

VIA University College

240 studerende fra fem uddannelser på VIA University College i Holstebro arbejdede med den konkrete opgave: ”Hvordan bliver Tvis Mølle Naturlaboratorium til stedet, hvor alle børn og unge får et forhold til naturen?”

Kun 25 % børn og unge kommer ud hver dag, hvor det tidligere var langt over halvdelen. Derfor arbejdede de studerende på tværs af faggrænser og skabte 24 løsningsforslag, der skal få børn og unge noget mere ud i naturen ved Tvis Mølle Naturlaboratorium.

Bæveren er flyttet ind

I 1999 blev 18 bævere sat ud Flynder Å-systemet ved Klosterheden. Dermed var bæveren tilbage i den danske natur efter mere en 1.000 års fravær, og nu er bæveren så også flyttet ind ved Tvis Mølle.

Du finder tydelige spor efter bæveren, når du bevæger dig rundt i området langs Tvis Å. Bæveren lever nemlig udelukkende af planter og da bark fra løvtræer oftest er eneste fødekilde i det sene efterår og om vinteren, vil du mange steder se hvordan bæveren har spist barken af træerne eller har fældet træerne, den spiser barken fra.

Se spor i naturen efter odderen

Du kan også være heldig at se spor efter odderen langs Tvis Å. 

Odderen lever i vandløbet og spiser fisk. Hver dag spiser den 1 - 1 ½ kilo fisk. Den går ikke efter en bestemt art, men jager, fanger og spiser de fisk der er i området. Den spiser f.eks. ål, karpefisk, hundestejler, laksefisk, aborrer, gedder, ferskvandskvabber - og andre fisk. Det er de små fisk den går efter - yngel på 10 - 15 cm. Ud over fisk kan odderen også fange frøer, fugle, krebs og små hvirvelløse dyr i vandet, som f.eks. vandkalve.

Odderen jager under vandet - og den bruger sine øjne og sine lange knurhår til at finde byttet.

Ved Tvis Å kan du se hvordan odderen skærer svingene i det snoede vandløb, den går simpelthen på land i svinget og går i vandet på modsatte side. Odderen markere hvor den går op og i vandet og det er disse spor, du finder ved Tvis Å.

Laksen gyder i december måned

Kommer du til Tvis Mølle Naturlaboratorium i december eller i begyndelsen af januar kan du være heldig at se en laks eller ørred gyde.

Mange fiskearter blandt andet laks, ørred og stalling kræver, at der er grus i bunden af vandløbet, hvor de kan begrave deres æg. I gruset ligger æg og fiskelarver nemlig beskyttet mod fisk og smådyr, som ellers ville æde de næringsrige æg og larver. 

I Tvis Å er der udlagt gydegrus i en lang række af åens sving og det er netop her, du kan se fiskene i december måned. 

Hunfisken vælger et sted med hurtig strøm og stenbund som gydeplads. Her lægger hun sig på siden og skaber en fordybning i bunden – en såkaldt gydegrube ved at slå op og ned med sin hale. Når hunnen er klar til gydning stiller hun sig i bunden af gydegruben, hvorefter hannen indfinder sig. Mens æggene afgives i en lang stråle, afgiver hannen sin sæd, og de befrugtede æg lægger sig i bunden af gydegruben mellem de store sten. Efter at æggene er lagt, slår hunnen sten og grus hen over æggene med halen, så de bliver tildækket.

Går man lidt langsomt langs vandløbende og holder øje med, hvad der sker på de lidt hurtigstrømmende steder, så har man en chance for at se hele seancen.

Når fiskene har gydt deres æg, kan man se gyde-gravningen som et lyst område i grusbunden, hvor gydegruset er blevet hvirvlet op. Æggene klækker i april-maj afhængig af vandtemperaturen.

Involverende, sanselig og eksperimenterende

Med Tvis Mølle Naturlaboratorium vil vi skabe rammerne for en involverende, sanselig og eksperimenterende formidling i naturen og forny forholdet til – og betydningen af – naturen i hverdagslivet.

Tvis Mølle Naturlaboratorium skal være en vigtig social mødeplads og et centralt aktivitetssted ude i naturen så børn, unge og voksne inspireres til at interessere sig for naturen og får en helt ny mulighed for hverdagsfriluftsliv.

Her skabes oplevelser, værdier og holdninger, der kan være afgørende for, at den brede befolkning ser mulighederne i at tage ud i naturen og bruge den aktivt.

Bynær beliggenhed

Den unikke bynære beliggenhed, den varierende natur og de kulturhistoriske spor i landskabet omkring Tvis Mølle skaber rammerne for:

 • Oplevelser og friluftsliv
 • Formidling af natur og kulturlandskaber
 • Uddannelse inden for især de naturvidenskabelige grene.

Projektet består af de fire tematiserede lærings-laboratorier i form af 4 fysiske platforme i landskabet. Hvert af laboratorierne fokuserer på et af de temaer, som knytter sig til læring om områdets iboende og potentielle kvaliteter: Natur, Vand, Kulturarv og Sundhed.

Udformning

Laboratorierne udformes som pavillonlignende konstruktioner, som indpasser sig nænsomt i det smukke landskab. Herfra kan man formidle, undersøge og opleve temaerne i relation til stedets historie, værdier og muligheder i øvrigt. I alle laboratorier er der fokus på en eksperimenterende læring med krop og sanser.

Selv om laboratorierne er fordelt på fire lokaliteter i området, ligger de fortsat så tæt på hinanden, at der opstår synergi og sammenhæng imellem dem og man naturligt ledes rundt til alle fire ved et besøg i området. Dermed kan mange forskellige grupper anvende stedet på samme tid og det gøres muligt at lave integrerede og tværfaglige læringsforløb ved at bruge flere eller alle laboratorier i sammenhæng.

Naturen som laboratorie for læring

Gennem fokus på læring om naturen i naturen, vil vi skabe et udendørs læringslaboratorium, som bliver et tiltrækkende alternativ til skolernes traditionelle lokaler – ikke kun i folkeskolerne men også på ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser.

Vi vil gøre læring sjovt, udfordrende, beskidt og betagende, ved at lade det foregå med:

Hænderne i mudderet — Gummistøvlerne i vandet —  Himlen og fuglene over sig — Frøerne og mulden for fødderne.

Med projektet vil vi genetablere et vedkommende forhold til naturen, så interessen og forståelsen for en bæredygtige fremtid forankres i oplevelser på egen krop.

Et stort opland

Tvis Mølle ligger mindre end 5 km fra gågaden i Holstebro og i cykelafstand fra en lang række skoler og uddannelsesinstitutioner. Dermed har området et unikt potentiale for

friluftsliv forankret i skole, institutioner og på arbejdspladser. Her kan skabes et bynært naturlaboratorium, der sikrer udeliv og friluftsaktiviteter for en bred vifte af borgere.

Tvis Mølle Naturlaboratorium får en central rolle i bestræbelserne på at få undervisningen ud af skolernes klasseværelser.

Inden for 5 km går:

Ca. 3.000 børn i skole
Ca. 1.100 børn i daginstitutioner

Tvis Mølle Naturlaboratorium som en del af Geopark Vestjylland

Geoparken er et samarbejde mellem Struer, Lemvig og Holstebro kommuner og har søgt om at blive godkendt som UNESCO Global Geopark. Her er Tvis Mølle Naturlaboratorium tiltænkt en rolle som besøgscenter og portal til flere af de udvalgte sites i Geoparken.

Med Tvis Mølle Naturlaboratorium og de fire læringslaboratorier får landskabet og naturen et nyt kommunalt fyrtårn. Et fyrtårn, der sammen med projekter som Geopark

Vestjylland skal være borgernes indgang til flere oplevelser i naturen.

Du kan læse mere om Geopark Vestjylland her

Tvis Mølle Naturlaboratoriet

Naturlaboratoriet