Olietanke

Anmeldelse af nye tanke og anmeldelse af opgravning eller sløjfning af olietanke skal ske gennem kommunens selvbetjeningsløsning.

Billedet viser en olietank ved et stuehus

Anmeldelse og sløjfning af olietanke

Du skal anvende Nem id for at logge på selvbetjeningsløsninger. 
 

Anmeld ny olietank 
 

Sløjfning af olietank 
 

Tankejer eller bruger skal kende og følge reglerne for olietanke. Reglerne for olietanke er beskrevet i olietankbekendtgørelsen.

Hvis du ejer eller bruger en olietank, er det dit ansvar, at reglerne om olietanke bliver fulgt. Hvis din olietank er for gammel eller ikke opfylder lovens krav, dækker den lovpligtige olietankforsikring ikke. Du skal derfor vide, hvilken type olietank du har, og hvornår den er produceret. Hvis du etablerer eller tager en olietank ud af brug, skal du anmelde det til kommunen.

Mere om...

Der er set et stigende antal plasttanke med revner – muligvis en konsekvens af den varme sommer i 2018. Du skal derfor, hvis du er ejer eller bruger af en plastolietank være opmærksom på om der er begyndende revnedannelse på tanken.

Du kan læse mere om hvor du skal kigge efter revnerne og hvad du skal gøre i disse to pjecer udarbejdet af oliebranchen, Drivkraft Danmark og Miljøstyrelsen.

Olietanke til opbevaring af fyringsolie til boligopvarmning

Olietanke anvendt af erhverv

Erhvervs- og Byggestyrelsen har bestemt, at alle oplysninger om olietanke skal være digitale – blandt andet for at lette fremtidige ejendomshandler.

Det betyder at din(e) nuværende olietank(e) samt olietanke, der tidligere har været i brug på din matrikel, men ikke meldt sløjfet til kommunen, nu vil fremgå af BBR. Indlæsningen af tanke til BBR fra byggesagsarkivet er sket i perioden 2009 og 2011. Kommunen har ikke sendt en opdateret BBR-Ejermeddelelse ud i denne forbindelse.

Det er derfor en god idé, at du tjekker status på dine olietankoplysninger i kommunens BBR på www.bbr.dk. Hvis du her finder oplysninger om en olietank, som du ikke længere bruger, eller som er fjernet fra din matrikel, skal du selv melde den sløjfet. Brug skemaet i selvbetjeningsboksen.

Du kan finde din ejendoms byggesag i kommunens digitale byggesagsarkiv på hjemmesiden weblager.dk.

Kommunen har kun de informationer om din olietank, som der er indsendt til kommunen af ejer eller tidligere ejere af olietanken/ejendommen.

En ny olietank skal anmeldes til kommunen. Anmeldelse skal ske via selvbetjeningsløsningen.

Vær opmærksom på at der skal tages specielle brandtekniske hensyn når der opstilles overjordiske plasttanke.

Husk at vedlægge en kopi af tankattesten med anmeldelsen.

Hvis en olietank ikke længere bruges, skal olietanken enten fjernes eller sløjfes.

Det er bedst at tømme og dernæst fjerne eller grave tanken op. Herved kan man som olietankejer sikre sig, at tanken ikke har forurenet jorden. Hvis der skulle være forurening efter spild eller utæthed, så vil olietankforsikringen dække eventuelle udgifter til undersøgelse og oprensning efter lovlige olietanke. En tømt olietank kan afleveres på genbrugspladsen eller alternativt bortskaffes til en jernhandler.

Hvis du ikke ønsker at opgrave en nedgravet olietank er det tilstrækkeligt, at gøre følgende:

  • Restindhold i tank og i rør skal tømmes helt og bortskaffes som farligt affald til genbrugspladsen.
  • Påfyldningsstuds og udluftning skal afmonteres (afblændes), så påfyldning ikke kan ske ved et uheld.
  • Afmeld olietanken til kommunen via Selvbetjeningsløsningen. Vær præcis i din anmeldelse, så der ikke kan være tvivl om hvilken olietank har sløjfet.

Det kan være en god ide at fylde tanken med sand, hvis den ligger på et areal med kørsel. Dette for at sikre, der ikke sker et jordfald når/hvis tanken falder sammen. Dette er dog ikke et krav.

Gamle, usløjfede olietanke

Ifølge olietankbekendtgørelsens § 30, stk. 3 er det ejeren, der skal sørge for at sløjfe et anlæg, såfremt brugen varigt ophører. Et oliefyringsanlæg er eksempelvis taget varigt ud af brug, når en anden varmeforsyning er installeret. I situationer hvor tidligere ejere ikke har opfyldt dette krav, skal man være opmærksom på, at også den til enhver tid værende ejer af en ejendom skal sørge for, at tanke der er taget ud af brug, er sløjfet forskriftsmæssigt jf. § 21 a i Miljøbeskyttelsesloven.

Sløjfningspligt

Køber du f.eks. en ejendom, hvor du efterfølgende opdager en gammel tank, der ikke er blevet sløjfet af en tidligere ejer, vil du således være forpligtiget til at sløjfe tanken efter forskrifterne, dvs. tømme den og afblænde den. Der vil ofte være tale om, at du er blevet "overdraget en mangelfuld ejendom", hvor der kan være grundlag for et erstatningskrav mod sælger.

Du er automatisk dækket af olieselskabernes olieforureningsforsikring, når du køber fyringsolie hos en række danske olieselskaber. Din olietank skal være lovlig, under 6.000 liter, i ordentlig stand og du skal bruge olien til opvarmning af din private bolig.

Olieforureningsforsikringen omfatter din olietank og det anlæg, den er forbundet med. Forsikringen dækker de udgifter, som du ifølge jordforureningslovens § 48 og § 49 er forpligtet til at betale, hvis dit tankanlæg forurener jorden med fyringsolie.

Du kan læse mere om olieselskabernes olieforureningsforsikring på Topdanmarks hjemmeside.

Vær særligt opmærksom på at dækningen ophører 6 måneder efter, at olietanken er taget ud af brug eller sløjfet.

Teknik og Miljø

Olietanke


phone 96117567

Kirkestræde 11
7500 Holstebro