Tilsyn i dagtilbud

Formålet med det pædagogiske tilsyn i dagtilbud er todelt:

 1. Tilsynet skal sikre at dagtilbuddene lever op til lovgivningen samt de rammer og eventuelle prioriterede indsatser som byrådet har fastlagt.
 2. Tilsynet skal understøtte udviklingen af den pædagogiske kvalitet i kommunens dagtilbud, og skal fungere som et middel til dialog mellem dagtilbudsområdet og dagtilbuddets bestyrelse, ansatte og ledelse, om den pædagogiske praksis.

Det pædagogiske tilsyn indeholder dermed et kontrolperspektiv og et lærings- og udviklingsperspektiv. Kontrolperspektivet drejer sig om at kontrollere, at dagtilbuddene efterlever relevante lovkrav, og har den fornødne pædagogiske kvalitet. Lærings- og udviklingsperspektivet indeholder en ambition om at dagtilbuddene udnytter deres fulde faglige potentiale og omsætter intentionerne i den styrkede pædagogiske læreplan.

Tilsynsmodel

Holstebro Kommune er forpligtet til at føre tilsyn med alle kommunens dagtilbud. Tilsynsmodellen ser således ud:

Den politiske ramme fastsættes

Relevant data indsamles

Uanmeldte tilsyn (observationer) gennemføres

Opfølgningsmøde på observationer afholdes

Kvalitetssamtaler afholdes

Udarbejdelse af tilsynsrapporter

Udarbejdelse af udviklingsplan

Sparring i ledernetværk

Afrapportering til Børne- og Familieudvalget (Kvalitetsrapport)

2. Kvalitetssamtale afholdes

Overordnet er der krav om, at kommunalbestyrelsen fører tilsyn med det pædagogiske indhold, samt den måde, opgaverne udføres på. Herunder at rammer og eventuelle prioriterede indsatser efterleves.

Der er lovkrav om at det pædagogiske tilsyn i dagtilbuddene skal tage afsæt i det pædagogiske grundlag i den styrkede pædagogiske læreplan. 
Loven stiller derudover følgende krav til det kommunale tilsyn med det pædagogiske indhold i dagtilbud:

 • Tilsynet skal tage sikre uvildighed
 • Tilsynet skal bestå af både anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg
 • Der skal inddrages både kvalitative og kvantitative data, herunder observationer af de pædagogiske læringsmiljøer
 • Vurderingerne af den pædagogiske kvalitet skal dokumenteres skriftligt
 • Tilsynet skal foregå i dialog med leder og medarbejdere
 • Forældrene skal informeres om vurderingen af kvaliteten af den enkelte daginstitution
 • Tilsynet skal indeholde en effektiv opfølgning
 • Der skal iværksættes skærpet tilsyn ved bekymringer, og ved alvorlige bekymringer skal der laves en handleplan
 • Minimum hvert andet år skal der offentliggøres en tilsynsrapport for hver daginstitution og en samlet tilsynsrapport for dagplejen

Udover tilsynet med det pædagogiske indhold skal der føres tilsyn med dagtilbuddets rammer, herunder:

 • Brandsikkerhed
 • Bygninger
 • Sundhed og hygiejne
 • Legepladssikkerhed
 • Økonomi

Følgende dagtilbudstyper er omfattet tilsynet:

 • Kommunale daginstitutioner
 • Den kommunale dagpleje
 • Selvejende daginstitutioner
 • Puljeordninger
 • Private daginstitutioner
 • Private pasningsordninger

Denne rammebeskrivelse for tilsynet omfatter alle kommunale og selvejende daginstitutioner. Rammen danner derudover udgangspunkt for tilsynet i dagplejen, private daginstitutioner og puljeordninger. I de puljeordninger hvor der er pasningstilbud for skolebørn, omfatter tilsynet også det pædagogiske indhold og at gældende lov overholdes i forhold til rammer for og arbejdet med denne børnegruppe.

Tilsynet i de forskellige dagtilbudstyper er yderligere beskrevet i særskilte handlevejledninger.

Der er krav om at der føres tilsyn med kommunale specialgrupper, som modtager børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der føres endvidere tilsyn med kommunens § 32 daginstitution. jf. Servicelovens § 32 stk. 3. Dette tilsyn udføres af en ekstern leverandør.

Formålet med det pædagogiske tilsyn i dagtilbud er todelt:

 1. Tilsynet skal sikre at dagtilbuddene lever op til lovgivningen samt de rammer og eventuelle prioriterede indsatser som byrådet har fastlagt.
 2. Tilsynet skal understøtte udviklingen af den pædagogiske kvalitet i kommunens dagtilbud, og skal fungere som et middel til dialog mellem dagtilbudsområdet og dagtilbuddets bestyrelse, ansatte og ledelse, om den pædagogiske praksis. 

Det pædagogiske tilsyn indeholder dermed et kontrolperspektiv og et lærings- og udviklingsperspektiv. Kontrolperspektivet drejer sig om at kontrollere, at dagtilbuddene efterlever relevante lovkrav, og har den fornødne pædagogiske kvalitet. Lærings- udviklingsperspektivet indeholder en ambition om at dagtilbuddene udnytter deres fulde faglige potentiale og omsætter intentionerne i den styrkede pædagogiske læreplan.

Det pædagogiske tilsyn i daginstitutioner foretages i en kadence der sikrer to anmeldte og to uanmeldte tilsyn over en 2-årig periode. Der kan derudover løbende igangsættes et tilsyn, såfremt at der fremkommer oplysninger, der forsager bekymringer omkring et dagtilbuds kvalitet. I private daginstitutioner og puljeordninger efterfølges anmeldte tilsynsbesøg med tilbud om og opfordring til at arbejde med en udviklingsplan.

Tilsynet med det pædagogiske indhold foretages med udgangspunkt i det pædagogiske grundlag i den styrkede pædagogiske læreplan. Det pædagogiske grundlag består af ni elementer, som er kendetegnende for den forståelse og tilgang, hvormed der skal arbejdes med børns trivsel, læring, udvikling og dannelse i alle dagtilbud i Danmark. Nogle elementer er altid til stede i det pædagogiske læringsmiljø, mens andre elementer er mere til stede i nogle særlige sammenhænge.

Det pædagogiske tilsyn i Holstebro Kommunes dagtilbud er tilrettelagt så de pædagogiske læringsmiljøer i dagtilbuddene vurderes med udgangspunkt i de ni elementer:

 • Pædagogisk læringsmiljø
 • Barnesyn
 • Leg
 • Læring
 • Børnefællesskaber
 • Dannelse og børneperspektiv
 • Børn i udsatte positioner
 • Forældresamarbejde
De pædagogiske læringsmiljøer i dagtilbuddene vurderes med udgangspunkt i de ni elementer.

Det pædagogiske tilsyn med dagtilbud tager udgangspunkt i et kvalitetsbegreb for dagtilbud udviklet af EVA (EVA, 2017). EVAs kvalitetsbegreb er udviklet på baggrund af en forskningsopsamling om kvalitet i dagtilbud. I kvalitetsbegrebet skelnes mellem tre typer af kvalitet. Det er strukturel kvalitet, proceskvalitet og resultatkvalitet. De tre typer hænger imidlertid sammen og påvirker indbyrdes hinanden. Tilsammen giver de et sammenhængende og helhedsorienteret perspektiv på, hvad der har betydning for kvalitet i dagtilbud.

Strukturel kvalitet handler om de rammer og forhold, som den pædagogiske praksis arbejder inden for, og som er påvirket af økonomi, organisering og ledelse i dagtilbuddet. Det er f.eks. dagtilbuddets fysiske rammer, normering, personalets uddannelsesniveau m.m.

Proceskvaliteten handler om den kvalitet, der findes i det pædagogiske arbejde, og som opstår i relationen mellem børn og voksne og gennem læringsmiljøets stimulering af børns læring, udvikling og trivsel.

Resultatkvaliteten handler om, hvad børnene får ud af at gå i dagtilbud. Det vil sige de resultater, som opnås for børns læring, udvikling og trivsel (EVA, 2017). 
I tilsynet med dagtilbuddene i Holstebro Kommune tages der afsæt i data, der på forskellig vis belyser strukturel kvalitet, proces kvalitet og resultatkvalitet i det enkelte dagtilbud.

De tre typer af kvalitet der skelnes mellem i kvalitetsbegrebet.

Der inddrages forskellige typer af data i tilsynet. Med data forstås forskellige typer af oplysninger om dagtilbuddet indhentet med forskellige metoder. Data forstås bredt og kan være både kvantitative og kvalitative. Tilsammen belyser datagrundlaget dagtilbuddets strukturelle kvalitet, proceskvalitet og resultatkvalitet.

 • Rapport og udviklingspunkter fra KIDS observation
 • Diverse data fra Hjernen&Hjertet, f.eks. fra pædagogisk læringsmiljøvurdering, forældretilfredshedsvurderinger, sprogvurderinger mv.
 • Leders udfyldelse af tilsynsskema samt kommentarer til diverse data fra Hjernen&Hjertet

Datagrundlaget for tilsynet kan variere afhængende af ny lovgivning, ny forskning, lokale dagsordener mv.

Det pædagogiske tilsyn

Det pædagogiske tilsyn består af et uanmeldte tilsyn, der foregår som et observationsbesøg i hver enkelt daginstitutionsenhed. Det anmeldte tilsyn består af kvalitetssamtaler i alle dagtilbud.

Det uanmeldte tilsyn - observation

Alle observationer gennemføres med afsæt i observationsredskabet KIDS. KIDS er et observationsredskab til vurdering og udvikling af kvalitet i dagtilbud. KIDS kan anvendes til at ”tage temperaturen” på kvaliteten i den pædagogiske dagligdag i et dagtilbud. Målet er efterfølgende at udvikle og forbedre de omgivelser, der udgør børnenes betingelser for trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Med KIDS som observationsredskab i tilsynet vil de pædagogiske læringsmiljøer i dagtilbuddene vurderes med afsæt i den pædagogiske læreplan. Alle KIDS observationer tager afsæt i samme tre temaer: 1. relationer, 2. leg og aktivitet og 3. fysiske rammer, da disse tre temaer er af særlig betydning for at belyse kvaliteten i dagtilbuddets pædagogiske læringsmiljø.

En KIDS-observation i daginstitutioner varer 5 timer. På den måde observeres der hen over en hel dag og observatøren får et indblik i kvaliteten i daginstitutionens pædagogiske læringsmiljø i både morgen-, for- og eftermiddagstimerne.

 • Der foretages to KIDS observationer i alle kommunale daginstitutionsenheder hvert andet år. Den ene observation foretages af en konsulent fra Pædagogik og Læring. Den anden observation foretages af en dagtilbudsleder fra et andet dagtilbud.
 • I private daginstitutioner og puljeordninger foretages en KIDS observation årligt. Det er en konsulent fra Pædagogik og Læring der foretager observationen. 

Ud over det uanmeldte tilsynsbesøg i forbindelse med det pædagogiske tilsyn, kan der ved opstået behov, foretages yderligere uanmeldte tilsyn.

KIDS understøttes af et digitalt værktøj hvor observatøren har fokus på de faktisk observerede handlinger. Efter endt observation generes en KIDS-rapport. KIDS-rapporten en del af datamaterialet til kvalitetssamtalen.

KIDS-observationer i kommunale daginstitutioner følges op af en samtale, hvor observatørerne giver en mundtlig tilbagemelding på observationerne og KIDS-rapporten gennemgås. Ved samtalen udvælges 2-3 udviklingspunkter som daginstitutionen skal arbejde videre med efterfølgende. Udviklingspunkterne bliver sammen med KIDS-rapporten en del af datamaterialet til kvalitetssamtalen. I private daginstitutioner og puljeordninger følges op på KIDS-observationerne ved kvalitetssamtalen.

Ved KIDS-observationer i dagplejen anvendes et KIDS-materiale udarbejdet særligt til dagplejere.

Det anmeldte tilsyn - kvalitetssamtalen

Kvalitetssamtalen er en dialog- og databaseret samtale om dagtilbuddets arbejde med kvalitet. Samtalen er opdelt i to dele. Den første del foregår som en dialog mellem forvaltningen, dagtilbudsledelsen, en repræsentant fra bestyrelsen samt en medarbejderrepræsentant fra dagtilbuddet. Ved kvalitetssamtalen drøftes udvalgte temaer, med afsæt i de data der er indsamlet fra dagtilbuddet og det uanmeldte tilsyn. Her identificeres dagtilbuddets styrker og udviklingsområder. Ved kvalitetssamtaler i fællesledede dagtilbud tages der højde for at komme ind på kvaliteten i de enkelte daginstitutionsenheder.

Den anden del af samtalen gennemføres som en dialog mellem forvaltningen og dagtilbudsledelsen. Her aftales hvad samtalen peger på at der skal arbejdes med i dagtilbuddet frem mod 2. kvalitetssamtale. Dette med henblik på at løfte og udvikle den pædagogiske praksis. Leder udarbejder en udviklingsplan der sendes ind til forvaltningen til eventuel kvalificering.

Tilsyn med økonomiske forhold

Økonomisk tilsyn føres i overensstemmelse med Holstebro Kommunes gældende principper for økonomisk ledelsestilsyn.

Private daginstitutioner er ansvarlige for egen økonomi, og der føres derfor ikke økonomisk tilsyn af kommunalbestyrelsen.

Private daginstitutioner skal dog til enhver tid over for det kommunale tilsyn være i stand til at dokumentere, at de modtagne tilskud svarer til de indskrevne børn, og at tilskuddene anvendes til lovlige formål.

Udføres af: Økonomi og Analyse, Børn og Unge
Hyppighed: Løbende

Tilsyn med bygninger

Holstebro Kommunes Fælles Ejendomscenter fører årligt tilsyn med udvendige bygninger (klimaskærm) hos alle kommunale dagtilbud.

Dagtilbudslederen har det daglige ansvar for tilsyn med institutionens sikkerhed i forhold til indvendige bygninger.

Udføres af: Holstebro Kommunes Ejendomscenter
Hyppighed: Årligt

Tilsyn med legepladssikkerhed

Dagtilbudslederen skal sørge for, at et certificeret firma gennemfører et legepladseftersyn en gang om året. Der følges op på det til tilsynet.

Udføres af: Certificeret firma
Hyppighed: Årligt

Tilsyn med brandforhold

Brandtilsynet udføres i henhold til brandsynsbekendtgørelsen og byggelovens bestemmelser.

Udføres af: Nordvestjysk Brandvæsen
Hyppighed: Løbende

Tilsyn med hygiejne og sundhed

Holstebro Kommune følger sundhedsstyrelsens retningslinjer og anbefalinger. Der følges op på det til tilsynet.

Udføres af: Dagtilbudsleder
Hyppighed: Løbende

Hvad føres der tilsyn med?

I Holstebro Kommune sikres uvildigheden i det pædagogiske tilsyn ved at observationer, kvalitetssamtaler og afrapportering foregår med afsæt i et ensartet og systematisk grundlag med inddragelse af forskellige typer data. Observationerne tager afsæt i KIDS, der er baseret på forskningsviden om kvalitet i dagtilbud. I de kommunale daginstitutioner sikres uvildigheden yderligere i kraft af, at der både foretages observationer af tilsynsførende konsulent og en dagtilbudsleder fra et andet dagtilbud.

Den tilsynsførende konsulent dokumenterer løbende det pædagogiske tilsyn skriftligt. Hvert andet år udarbejdes en tilsynsrapport som en skriftlig dokumentation af tilsynet for hver enkelt daginstitutionsenhed og en samlet for dagplejen. I tilsynsrapporten indgår forskellige udvalgte data der har været inddraget i tilsynet. Disse data bidrager tilsammen til en samlet vurdering af den pædagogiske kvalitet i den pågældende daginstitution. Derudover indgår opfølgning på aftaler og opmærksomhedspunkter fra tidligere tilsyn.

Dagtilbudsleder og tilsynsførende har mulighed for at skrive uddybende kommentarer til de enkelte afsnit og datavisninger i rapporten.

I tilsynsrapporten beskrives hvilke aftaler der er indgået mellem dagtilbudsleder og forvaltning i forhold til den udviklingsplan der skal danne grundlag for et udviklingsarbejde i dagtilbuddets praksis de kommende to år. I det omfang det er relevant, skal tilsynsrapporten give konkrete anvisninger på opfølgende tiltag.

Dagtilbudsleder har ansvar for at videresende tilsynsrapporten til forældrebestyrelsen. Tilsynsrapporten skal offentliggøres på dagtilbuddets hjemmeside.

For hver afsluttet planlagt tilsynsrunde præsenteres Børne- familieudvalget for en oversigt over udviklingsplaner.

Der følges op på dagtilbuddets arbejde med udviklingsplanen ved en kvalitetssamtale et år efter første kvalitetssamtale. Kvalitetssamtalen i år 2 er også datainformeret, men tager alene afsæt i de data, der specifikt er udvalgt til at belyse dagtilbuddets arbejde og progression i forhold til udviklingsplanen.

Et skærpet tilsyn er et intensiveret og fokuseret pædagogisk tilsyn, der tilrettelægges med udgangspunkt i de konkrete forhold i et dagtilbud, der har givet anledning til bekymring. Ifølge lovgivningen skelnes der i forbindelse med et skærpet tilsyn imellem bekymring og alvorlig bekymring. Skærpet tilsyn foregår som en kombination af kontrol, udvikling og understøttelse og vil altid ske i en dialog med lederen af dagtilbuddet.

Ved bekymring

I tilfælde af at tilsynet med det pædagogiske indhold giver anledning til bekymring iværksættes et skærpet tilsyn. Ledelsens arbejde med udviklingsplanen følges op med et eller flere anmeldte tilsynsbesøg i form af opfølgende samtaler med den tilsynsførende konsulent. Hvis det vurderes nødvendigt, kan der også blive fulgt op med ekstra KIDS-observationer. Forløbet dokumenteres skriftligt. Leder er ansvarlig for at orientere forældrebestyrelsen om processen.

Ved alvorlig bekymring

Ved en alvorlig bekymring for kvaliteten i et dagtilbud iværksættes et skærpet tilsyn og der udarbejdes en handleplan i dialog med dagtilbudslederen. Handleplanen giver anvisninger på hvad der skal arbejdes med for at styrke den pædagogiske kvalitet eller andre forhold i dagtilbuddet. I handleplanen er der angivet tidsfrister samt procedure for hvordan der følges op på dette arbejde.

Handleplanen udarbejdes umiddelbart i forlængelse af at de bekymrende forhold er konstateret og arbejdet med indholdet i den skal hurtigt påbegyndes. Hvis det vurderes nødvendigt, kan der også blive fulgt op med ekstra KIDS-observationer. Forløbet dokumenteres skriftligt. Leder er ansvarlig for at orientere forældrebestyrelsen om processen. Handleplanen præsenteres for driftschefen. Hvis den alvorlige bekymring ikke er forbedret inden for en aftalt periode, gennemføres endnu et ekstraordinært tilsynsmøde med deltagelse af en chef fra forvaltningen.

Ved et skærpet tilsyn ved alvorlige bekymringer dokumenteres dette i daginstitutionens tilsynsrapport. Heri indgår dokumentation for den iværksatte proces og opfølgningen herpå. Tilsynsrapporten offentliggøres på dagtilbuddets hjemmeside.

Daginstitutioner og dagpleje er to forskellige typer af tilbud til børn, hvor dagplejen er kendetegnet ved, at den enkelte dagplejer som udgangspunkt arbejder alene, ligesom uddannelsesniveauet typisk er lavere i dagplejen end i daginstitutioner. Dagplejere har derfor ikke på samme måde som personalet i daginstitutioner mulighed for løbende og daglig faglig sparring med kolleger om børnene. Af den årsag er der en hyppig løbende dialog og sparring mellem den enkelte dagplejer og dagplejekonsulenten. Den løbende dialog og sparring i dagplejen ligger ud over tilsynet med dagplejen efter dagtilbudsloven.

Tilsynet i dagplejen læner sig indholdsmæssigt op ad rammen for tilsynet med hele dagtilbudsområdet. Tilsynet indeholder en årlig KIDS-observation foretaget af en dagplejekonsulent der ikke i det daglige kommer ved dagplejeren. Observationen følges op af et møde mellem dagplejekonsulenten der har observeret og dagplejekonsulenten der i det daglige er tilknyttet dagplejeren. Ved en efterfølgende tilsynssamtale mellem dagplejeren og dennes dagplejekonsulent udvælges 2-3 udviklingspunkter der skal arbejdes videre med og der udarbejdes en udviklingsplan.

Der afholdes kvalitetssamtaler med den samlede dagpleje på samme måde som det øvrige dagtilbudsområde. Hvert andet år udarbejdes en tilsynsrapport for det samlede kommunale tilsyn i dagplejen, som offentliggøres på dagplejens hjemmeside.

Tilsynet med dagplejere og de private pasningsordninger er yderligere beskrevet i en særskilt handlevejledning.

Børn og Unge

Sekretariat

lock Send Digital Post (borger)
mail boern.unge@holstebro.dk
phone 96117536

Kirkestræde 11
7500 Holstebro