Vandstandsprognose for Storå

Vandstands- og varslingsmodellen giver mulighed for at forudsige vandstanden i Storå i Holstebro By og ved Rotvig Bro. Prognosen giver mulighed for at forberede sig og forebygge gener fra oversvømmelser.

Prognoser

Målinger ved Holstebro Renseanlæg viser den aktuelle vandstand og prognose for udviklingen i vandstanden for de næste 3 døgn. Modellen viser hvornår der er risiko for oversvømmelse i Holstebro By.

Vandstand ved Holstebro Renseanlæg

Da målestationen ved renseanlægget ligger nedstrøms byen, vil vandstanden f.eks. ved Storebro i byen være ca. 20-25 cm højere end de værdier, der fremgår af figuren.

Her kan du se prognosen for Holstebro Renseanlæg med en kurve der viser en større opløsning

For at orientere dig om vandstanden øst (opstrøms) for Holstebro benyttes målestationen ved Rotvig Bro ved Hodsager. Fra vandstanden topper ved Rotvig bro, vil der gå mellem 12 og 14 timer inden det rammer Holstebro by.

Vandstand ved Rotvig Bro

Modellen giver hver time en prognose, der bygger på de seneste data indhentet fra vandstands - og nedbørslokaliteter. Vandstandsprognoser, der går udover de nærmeste timer, baseres på nedbørsprognoser og kalibrerede sammenhænge mellem nedbør og afstrømning.

Prognoserne er vejledende og rummer en vis usikkerhed. Blandt andet fordi der ofte er afvigelser mellem nedbørsprognoser og den nedbør der reelt falder. I takt med at der indhentes erfaringer med varslingssystemet og brugerfladen, vil modellen løbende blive justeret. 

Sådan læser du prognosen

Den blå kurve viser den målte vandstand. Den røde forlængelse på kurven er en prognose for vandstanden de kommende tre døgn. 

De mørkegrønne søjler viser de sidste 5 døgns nedbør. De lysegrønne er en prognose for nedbør de kommende 5 døgn. 

Hvis vandstanden er over den orange linje (vandstand på 9 m), er der begyndende oversvømmelser i Holstebro by. Hvis vandstanden når den mørkerøde linje (vandstand på 9,8 m), er der betydelige oversvømmelser i Holstebro By. 

Tilmeld SMS-varsel om oversvømmelse

Få sms med varsling om risiko for oversvømmelse i Holstebro By.

Teknik og Miljø

Fællessekretariat

mail Send sikker besked

phone 96117552

Kirkestræde 11
7500 Holstebro