BørneKulturgruppen

BørneKulturgruppen er for alle daginstitutioner i kommunen.
Formålet er at koordinere, formidle og igangsætte børnekulturelle aktiviteter i vuggestuer, dagplejen og børnehaver.

Børn og voksen på lille ladbil - Foto: Váli Theatre Lab - Nordisk Teaterlaboratorium

Kunst og kultur i børnehøjde

Holstebro Kommune har siden 2008 udviklet et særligt tværgående netværk til understøttelse af de yngste børns møde med kunst og kultur i dagtilbud i kommunen.

I Børnekulturgruppen, som netværket kaldes, er der repræsentanter fra dagtilbud, Holstebro Bibliotek, VIA Pædagoguddannelsen, Børn og Unge, Kultur og Fritid samt ad hoc andre kulturinstitutioner og aktører.

BørneKulturgruppen formidler og udvikler forløb og aktiviteter med kunst og kultur for børn i dagtilbud.

Formålet er at understøtte de yngste børns møde med kunst og kultur til styrkelse af deres kulturelle dannelse og livsduelighed. Børnekulturgruppen koordinerer, formidler og igangsætter aktiviteter til børn og deres pædagogiske personale i vuggestuer, dagplejen og børnehaver.

Alle dagtilbud kan blive medlem af BørneKulturgruppen.

Fra efteråret 2022 tilbyder Børnekulturgruppen Kunstmøder for de 0-6-årige i dagtilbud. Kunstmøderne tager udgangspunkt i de gode erfaringer fra Teatermøde-projektet, som er udviklet i nært samarbejde med Nordisk Teaterlaboratorium – Odinteatret.

Børnekulturgruppen tilbyder Kunstmøder for de 0-3-årige & de 4-6-årige i dagtilbud i Holstebro Kommune – fordelt på forskellige kunstarter.

Kunstmøderne tager udgangspunkt i de gode erfaringer fra Teatermøde-projektet og rummer tre faste elementer:

 • Fælles oplevelse / møde med den professionelle kunst/kultur
 • Læringsaktiviteter i det enkelte dagtilbud
 • Kompetenceudvikling af pædagogisk personale

Kunstmøderne er udviklet med afsæt i projektet Teatermøder i børnehøjde – Holstebro Kommunes aktiv i det nationale indsatsområde Tidlig kulturstart under Kulturministeriet. Teatermøder er udviklet og gennemført af Børnekulturgruppen i tæt samarbejde med Nordisk Teaterlaboratorium – Odinteatret med en bevilling fra Slots- og Kulturstyrelsen.

Fra efteråret 2022 tilbydes dagtilbud i Holstebro Kommune – ud over Teatermøder, også Musikmøder (0-3 år) og Filmmøder (3-6 år). Musikmøder er udviklet af og gennemføres i et samarbejde mellem Holstebro Musikskole, mens Filmmøderne gennemføres i samarbejde med Holstebro Bibliotek, BigBIO og Dabuf.

Børnekulturgruppen ønsker på sigt at udvide paletten med kunstmøder til også at rumme dansemøder, billedmøder og fortællemøder for de 0-6-årige i Holstebro Kommune.

Klik her og se programmet for Billedmøder sæson 2023-2024

Procesværktøjet, Kunstmødemodellen, illustrerer arbejdsgangene i forbindelse med et samarbejde mellem en kunstner og et dagtilbud. Det kunstmøde, der opstår, er en udveksling mellem dagtilbud og kunstner, en form for byttehandel, der gensidigt inspirerer og opkvalificerer selve mødet - og bibringer ny læring og motivation. 

Find værktøjet her

Tidlig kulturstart

Tidlig kulturstart understøtter, at flere børn i dagtilbud møder kunst og kultur. Initiativet gennemføres af Slots- og Kulturstyrelsen med sparring fra Skoletjenesten – videncenter for eksterne læringsmiljøer.

Læs mere om Tidlig kulturstart

Musikmøder er musikforløb for de 0-3-årige børn i vuggestue og dagpleje i Holstebro Kommune. Formålet med musikmøder er at styrke de yngste børns musikalitet og kreativitet gennem mødet med professionelle musikere. Det er også formålet at det pædagogiske personale udvikler kompetencer i arbejdet med musik i dagtilbuddet, tager ejerskab og over tid får musikken til at leve i det enkelte dagtilbud.

Det er gratis at deltage i et Musikmøde-forløb, dog skal dagtilbuddet selv betale for personalets tid og eventuel transport – og der forventes en engageret deltagelse. 

Forløb og aktiviteter

 • Musikmøder er et forløb med veksling mellem de yngste børns møde med musikken og professionelle musikere og musikpædagog i dagtilbuddet som musikpædagogisk aktivitet. 
 • Musikmøder er også de mange børns møde med musikken som koncertoplevelse. 
 • Endelig er musikmøder det pædagogiske personales møde med den professionelle musiker og musikpædagog om musikpædagogisk udvikling. Forløbet afsluttes med en evaluering, der peger fremad.

Klik her og se programmet for Musikmøder sæson 2023-2024

Små børn spiller på musikinstrumenter

De levende billeder omgiver os – også de yngste børn møder dem dagligt. 

Med Filmmøder ønsker vi at styrke børns digitale dannelse – i mødet med kvalitetsfilm i Børnebiffen og filmfaglige aktiviteter før og efter filmvisningen. Børnene skal have mulighed for at opleve, forstå og skabe film. Børnekulturgruppen har derfor et nyt tilbud til de 3-6-årige børn i børnehave: Filmmøder.

Filmmøder er et tilbud til børn på 3-6 år i dagtilbud med visning af gode kortfilm til de yngste og et 2-dages kursus i film og digital dannelse for det pædagogiske personale i dagtilbud. 
Kurset har til hensigt at inspirere og styrke kompetencerne hos det pædagogiske personale til arbejdet med børns digitale dannelse før, under og efter den konkrete filmvisning. 

Filmmøder gennemføres af Børnekulturgruppen i samarbejde med Holstebro Bibliotek, BigBIO, Dabuf og en ekstern filmpædagogisk konsulent.

Klik her og se programmet for Filmmøder sæson 2023-2024

Billedmøder er billedkunstneriske forløb for de 3-6-årige børn i dagtilbud i Holstebro Kommune.

I forbindelse med et billedmødeforløb vil dagtilbuddet have mulighed for at arbejde med indholdet i de pædagogiske mål for læreplanstemaet Kultur, æstetik og fællesskab.

I dette forløb er kunstens fortællende og sanselige udtryksformer omdrejningspunktet. Der er fokus på det enkelte barns udtryk og oplevelse samt det kropslige og sanselige kunstmøde.

Billedkunsten bliver katalysator for et møde ind i åbne, fortællende, legende og sanselige aktiviteter som faciliteres af en professionel billedkunstner samt kunstformidler i samarbejde med det pædagogiske personale på daginstitutionerne.

Klik her og se programmet for Billedmøder sæson 2023-2024

Små børn ser på kunst

Der udbydes ikke teatermøder i sæson 2023-2024.

Børn og pædagogisk personale i dagplejen, vuggestuer og børnehaver i Holstebro Kommune er selv aktive og en vigtig del af historien, når de får besøg af kunstnere fra Nordisk Teaterlaboratorium / Odin Teatret.

Børnekulturgruppen i Holstebro Kommune og Nordisk Teaterlaboratorium / Odin Teatret fik i 2018 551.000 kr. af Kulturministeriet til projektet "Teatermøder i børnehøjde - kultur for og med børn i daginstitutioner" under indsatsområdet Tidlig Kulturstart.

Cirka 800 børn i alderen 0-6 år, 200 pædagoger og flere scenekunstnere fra ind- og udland har fra 2018-2022 beriget hinanden i teatermøder. Teatermøderne er dialogbaserede kunstneriske 'byttehandler' mellem børn og voksne, hvor børnenes bidrag er lige så meget værd som de professionelles og indgår i et fælles produkt.

Alle dagtilbud i kommunen har været inviteret med, og teatermøderne foregår i børnenes velkendte hverdagsrammer. Teatermødeforløbet indeholder et formøde med kunstneren og to teatermøder i institutionen, hvor børn og kunstner arbejder sammen.

Med afsæt i Teatermøderne har Børnekulturgruppen udviklet Kunstmødemodellen, som fremtidige kunstmøder mellem dagtilbud og professionelle kunstnere i Holstebro Kommune tager afsæt i. 

Se Kunstmødemodellen

Børn rundkreds under et teatermøde

Børnekulturgruppen inviterer til Børnekulturmessen 2023 onsdag den 20. september kl. 9.00-15.00 på Holstebro Bibliotek.
Personale i dagtilbud og indskoling samt studerende fra pædagog- og pædagogisk assistentuddannelsen er inviteret.

På messen kan du få viden, inspiration og konkret indsigt i de mange spændende kunstneriske og kulturelle aktiviteter, der findes til børn i dagtilbud og indskoling i Holstebro Kommune.

Programmet for dagtilbud er fra kl. 9.00-13.00.
Programmet for indskoling er fra kl. 11.00-15.00.
Studerende fra pædagog- og pædagogisk assistentuddannelsen er velkomne hele dagen.

Der er fælles frokost og oplæg af Lotte Salling om ’Dialogisk læsning og aktiv deltagelse i sprogaktiviteter’ fra kl. 11,00-13.00.

Tilmeld dig senest 1. september!
Klik her for at tilmelde dig
(frokost er gratis ved tilmelding inden fristen)

Læs meget mere om messen og programmet her

BørneKulturgruppen hører hjemme i Holstebro Kommune og understøtter og udvikler fælles projekter med kunst og kultur til børn i kommunens dagtilbud.

Medlemsberettiget er alle dagtilbud (daginstitutioner og dagplejen) i hele kommunen. Medlemmer indbetaler et årligt beløb pr. normeret barn til de kunstneriske aktiviteter og kulturelle arrangementer for børn i dagtilbud.

Du kan få tilsendt vedtægter, referater og årsberetninger ved at kontakte os på kultur@holstebro.dk.

BørneKulturgruppen ledes af dette udvalg:

 • Amanda Lauridsen (Udviklingskonsulent, Kultur og Fritid - Koordinator for gruppen)
 • Margitt Rosengren Jensen (Pædagog, Filosoffen)
 • Inger Kleinstrup (Pædagogisk leder, Klods Hans)
 • Simon Tang (Leder af Børneuniverset Mejdal (BUM))
 • Ingeborg (Mejruphus)
 • Lene Brunebjerg Jensen (viceleder Borbjerg Skole og Børnehus) – landsbyordning
 • Ellen Louise Volsing (VIA Pædagoguddannelsen, Holstebro)
 • Henrik Schou Zacho (Kultur- og fritidschef, Kultur og Fritid)
 • Mette Holmegaard (Arrangementskoordinator, Holstebro Bibliotek)
 • Tina Horslund Mølgaard (Konsulent pædagogik og læring, Børn og Unge - barselsvikar)
 • Anja Sørensen (Dagplejekonsulent, Børn og Unge)

Ad-hoc medlemmer i samarbejdet om Kunstmøder:

 • Linda Kaul Steffensen og Bente Vang (hhv. souschef og koordinator Holstebro Musikskole)
 • Per Kap Jensen (Nordisk Teaterlaboratorium)
 • Katrine Sofie Jepsen (Holstebro Kunstmuseum)

Kontakt

Kunst og Kultur
Tlf. 96117533
kultur@holstebro.dk