Sejlads på Vandløb og Søer

På Storå, Vandkraftsøen og Karup Å kan du booke sejlads enten ved at leje udstyr eller købe gæstemærke til dit eget fartøj. På dele af Vandkraftsøen og Stubbergård Sø kan du i visse perioder sejle frit efter de gældende sejladsregler. 

Hvordan og hvornår må jeg sejle?

Herunder kan du læse reglerne for sejlads på de forskellige vandløb og søer, hvor der må sejles. Husk, at du er ansvarlig for at sætte dig ind i reglerne inden du sejler, af hensyn til naturen og din egen sikkerhed.

I perioden mellem 1. juni og 31. oktober er der åbent for sejlads på Storå, alle dage mellem kl. 9.00 og 20.00. 

På strækningen fra vandløbets øverste ende ved sammenløbet af Højris Å og Herningholm Å til rastepladsen ved Skærum Bro ved Vemb er sejlads kun tilladt i godkendt udlejningsfartøj eller ved brug af gæste-/registreringsmærke. Regulativet tillader op til 70 kanoer på samme tid.

I henhold til sejladsbestemmelserne om gæstemærkeordning fremgår, at en indehaver (bruger) af egen kano/kajak skal erhverve et gæstemærke, når der foretages sejlads.  Gæstemærke kan fås ved henvendelse til Kajak Freak.

Endvidere kan har en række spejderorganisationer, skoler, lodsejere mv. ret til egen sejlads med brug af tildelte registreringsmærke(r).

Holstebro og Herning Kommuner har etableret en række kanopladser med mulighed for overnatning langs ruten. Kajak Freak står for udlejning af kanoer.

Grundlag for tillægsregulativ

Tillægsregulativet er udarbejdet i henhold til Vandløbslovens § 4, stk. 3, der omhandler vandløbsmyndighedens mulighed for at fastsætte begrænsning i sejladsretten, og tillade sejlads med motordrevne småfartøjer.

Tillægsregulativet gælder for hele vandløbet Storå, der omfatter strækningen fra sammenløbet af vandløbene Storå (Højris Å) og Herningsholm Å til udløbet i Nissum Fjord. Strækningens samlede længde udgør 66.191 m.

Konsekvenser og ændringer

 • Tillægsregulativet ændrer kun det gældende regulativs bestemmelser om sejlads. I de hidtil gældende sejladsbestemmelser, har der været en begrænsning af antallet af kanoer (fartøjer, kajakker mv.) på maksimalt 50 stk. (udlejning og gæstemærker) på hele vandløbsstrækningen.
 • Med fastsættelsen af nedenstående antal kanoer på maksimalt 70 stk. (udlejning og gæstemærker), er der nu givet en ny øvre grænse for hvor mange kanoer, der kan være til stede samtidig på vandløbet.
 • Desuden er tidspunktet for kanosejlads fremrykket med to uger, så man nu kan begynde kanosejladsen den 1. juni.
 • På strækningen fra Vemb Kirke og til udløbet i Nissum Fjord har der fra ældre tid været tradition for brug af motor. Denne tradition blev medtaget i de hidtil gældende sejladsbestemmelser, og nu videreført med nærværende sejladsbestemmelser.
 • Holstebro og Herning byråd vurderer på baggrund heraf, at redegørelsen som anført i det nugældende regulativ, også er dækkende for nærværende tillægsregulativ.
 • Nissum Fjord er udpeget til habtitatsområde, og det vurderes ikke at ændringen af sejladsbestemmelserne giver en forøgelse af belastningen i habitatsområdet, der
 • indebærer forringelse af naturtyperne og levestederne for arterne i området eller medfører forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser for de arter, området er udpeget for.

Generelle bestemmelser om sejlads

 • På strækningen fra vandløbets øverste ende, ved sammenløbet af Storå (Højris Å) og Herningsholm Å til rastepladsen ved Skærum Bro (st. 62.422) er sejlads kun tilladt i godkendt udlejningskano eller ved brug af gæstemærke - jf. dog afsnittet lodsejersejlads m. v.
 • Sejlads på vandløbet er kun tilladt med ikke-motordrevne småfartøjer, som robåde, kajakker og kanoer indenfor perioden fra den 1. juni til den 1. november i tidsrummet kl. 9 - 20.
 • På strækningen fra Vemb Kirke til udløbet i Nissum Fjord (st. 61.300 - 66.191) er sejlads tilladt hele året uden tidsbegrænsning med undtagelse af udlejningskanoer, der kun må fortsætte frem til rastepladsen ved Skærum Bro (st. 62.422). På denne strækning er det tillige tilladt at sejle med motordrevne småfartøjer, når hastigheden holdes under 5 knob.
 • For sejlads på Vandkraftsøen, foreligger der et særskilt sejladsregulativ, som administreres af Holstebro Kommune, og det kan findes på kommunes hjemmeside.
 • Ingen sejlads må være til skade eller ulempe for andres jagt, fiskeri eller rørskær.
 • Den der lovligt spærrer for sejlads, skal anvise anden adgangsvej over sin ejendom.

Undtagelser

 • Undtaget fra sejlads-, periode- og tidsbegrænsninger er ro- og kajakklubberne i Holstebro. Roklubberne kan ligeledes i forbindelse med rostævner og træning benytte motorfartøjer på Vandkraftsøen mellem Vandkraftværket og Tvis Storebro.
 • Begrænsninger i sejladsretten gælder ikke for sejlads i redningsøjemed i forbindelse med alvorlige person- eller tingsskade, vandløbsmyndighedens sejlads i forbindelse med tilsyn og vedligeholdelse eller fiskerikontrollen i forbindelse med kontrolopgaver, samt personer eller foreninger, der med tilladelse fra fiskerimyndighederne udøver fiskepleje
 • (elektrofiskeri o. lign.) i vandløbet. I disse tilfælde må der benyttes motordrevne småfartøjer.
 • Vandløbsmyndigheden kan i særlige tilfælde fravige de generelle bestemmelser, hvis det skønnes miljømæssigt forsvarligt.

Udlejningsvirksomhed/Gæstesejlads

 • Antallet af udlejningskanoer er fastsat til 25 stk. på strækningen fra Storås øverste ende til rastepladsen ved Skærum Bro og yderligere 15 stk. udlejningskanoer nedstrøms fra Holstebro Vandkraftværk til rastepladsen ved Skærum Bro ved Vemb.
 • Udlejningsvirksomhed kan kun finde sted efter forudgående aftale med henholdsvis Holstebro og Herning Kommuner.
 • Sejlads i udlejningsfartøjer må kun ske på strækningen fra sammenløbet af Storå (Højris Å) og Herningsholm Å til rastepladsen ved Skærum Bro (st. 62.422)
 • Udlejeren skal i samarbejde med Holstebro- og Herning Turistkontor tillige administrere en gæstemærkeordning. Antallet af gæstemærker er fastsat til 15 stk. på strækningen fra Storås øvre ende til rastepladsen ved Skærum Bro, og yderligere 15 stk. gæstemærker nedstrøms fra Holstebro Vandkraftstation til rastepladsen ved Skærum Bro.
 • Hvis der på et tidspunkt ikke er nogen udlejningsvirksomhed, overgår antallet af udlejningsfartøjer til gæstemærker. Udlejningskanoer og gæstekanoer skal være forsynet med godkendt mærke, som udstedes på vandløbsmyndighedens foranledning.
 • Udlejningsvirksomhed forudsætter at udlejer kan godtgøre, at der forefindes et rimeligt antal pladser til rastning og overnatning, svarende til 1 – 2 pladser pr. dagsrejse og med en max. afstand mellem overnatningsmulighederne på ca. 20 km.
 • Udover ovennævnte udlejningsfartøjer og gæstemærker kan der på timebasis udlejes 5 kanoer på Holstebro Vandkraftsø. Holstebro Kommune administrerer ordningen for Vandkraftsøen.

Lodsejersejlads

 • Sejlads, der kun sker ud for egen ejendom, er ikke omfattet af nærværende sejladsbestemmelser. Lodsejere (bredejere) og deres husstand kan sejle på hele vandløbet. Sejladsretten er kun til eget brug og må ikke gøres til genstand for udlåning eller udlejning af fartøjet - jf. nedenstående.
 • Registrerede spejderorganisationer, forbund m.v., der hidtil har benyttet vandløbet i forbindelse med deres aktivitet, kan fortsætte hermed på hele vandløbet.
 • Ro- og kajakklubberne i Herning har også ret til at sejle under samme betingelser. Sejladsretten er kun til eget brug og må ikke gøres til genstand for udlåning eller udlejning af fartøjer - jf. nedenstående.

Der er registreret følgende:

 • Herning Kommune, Naturskolen i Ørre - 6 stk. kanoer.
 • FDF , Sunds - 4 stk. kanoer.
 • KFUM - spejderne, Hodsager og FDF, Aulum - 10 stk. kanoer.
 • Spejderne, Holstebro (Tutta Vallis) - 6 stk. kanoer.
 • Vemb Skole - 10 stk. kanoer.
 • KFUM - spejderne, Ulfborg - 8 stk. kanoer.
 • Ovenstående lodsejersejlads m.v. kræver, at fartøjerne er forsynet med et registreringsmærke, der fås ved henvendelse til Holstebro eller Herning Kommune. Sejladsen skal overholde de periode- og tidsbegrænsninger, der er nævnt under generelle bestemmelser om sejlads, samt under overholdelse af gældende regler.

Vedtagelse

 • Tillægsregulativet har været bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn i 8 uger med adgang til at komme med indsigelser og ændringsforslag.
 • Tillægsregulativet er herefter vedtaget af Herning og Holstebro Kommunes politiske udvalg ultimo 2013. Regulativet erstatter de hidtil gældende bestemmelser om sejlads i regulativet for Storå, som vedtaget af Ringkøbing Amt den 10. april 2001.

Ikrafttræden

Tillægsregulativet er gældende fra den 17. marts 2014, og så længe der er en udlejningsvirksomhed der står for Udlejning og / eller gæstemærkesalg. Denne del varetages af Holstebro- og Herning Turistkontorer.

Hvis udlejningsvirksomhed eller gæstemærkesalg ophører, træder de hidtil gældende bestemmelser om sejlads på vandløbet i kraft, jf. regulativ for Storå som er vedtaget den 6. juni 1989.

Oplysning om hvorvidt tillægsregulativet er i kraft, kan fås ved henvendelse til Holstebro eller Herning Kommune.

Bilag:

1: Ordensregler

2: Oversigtskort

Bilag 1.

Ordensregler for Sejlads på Storå

Ved sejlads er det ikke tilladt at:

 • sejle i det område der er afmærket med bøjer som rostadion / kaproningsbane i Holstebro Vandkraftsø. Passage af området, samt 100 m i forlængelse heraf i begge ender, skal ske mellem de udlagte bøjer og den sydlige søbred (til venstre set i sejladsretningen).
 • sejle i sammenbundne kanoer, eller mod vandløbets brinker.
 • udvise støjende adfærd.
 • medbringe hunde.
 • tage ophold udenfor de anviste raste- og overnatningspladser. Kortvarig landgang er dog tilladt på udyrkede og uhegnede arealer, hvorved bemærkes, at arealer der
 • afgræsses, anses for hegnede uanset om der er hegn langs vandløbet.
 • tænde bål, ud over hvad der evt. er tilladt på overnatningsstederne.
 • beskadige eller gøre fortræd på hegn, afgrøder, beplantninger husdyr eller vildt.
 • henkaste affald i naturen. Alt affald skal lægges i de opstillede affaldsstativer.
 • fiske

Fiskeri kræver:

 • Landsdækkende fisketegn undtagen personer under 18 år og personer der har ret til at oppebære folkepension.
 • Tilladelse fra lodsejeren eller fiskekort til den pågældende strækning, hvor der kun må fiskes fra bredden af den strækning, hvortil tilladelsen/fiskekortet gælder.

Overtrædelse af bestemmelserne i disse ordensregler straffes med bøde i henhold til gældende retsregler.

I perioden fra palmesøndag til den 1. november, i tidsrummet kl. 08.00 til 21.00 kan der sejles på Vandkraftsøen af private og i udlejningsfartøjer. Motorsejlads og sejlads med sejl på søen er ikke tilladt.

Roklubberne i Holstebro har tilladelse til sejlads hele året. Roklubberne i Holstebro har endvidere tilladelse til benytte motorfartøjer i forbindelse med træning og stævner.

Sejlads på rostadion og langs den nordlige bred forbeholdes roklubberne. Anden sejlads skal foregå langs den sydlige bred indenfor bøjeafmærkninger.

Vandkraftsøen defineres i sejladsmæssig sammenhæng som strækningen mellem Vandkraftværket og Tvis Bro/Tvis Møllevej, kaldet Vestsøen. Østsøen er ikke med.

Der gives tilladelse til udlejning af maksimum 5 stk. kanoer/robåde på timebasis på Vestsøen. Pt varetages udlejningen af Mejdal Camping og Kajak Freak

Regulativ for Holstebro Vandkraftsø

 1. Sejlads på Vandkraftsøen - såvel privat som på udlejningsbasis - kan foregå i perioden fra palmesøndag til den 1.11., i tidsrummet kl. 08.00 til 21.00.
 2. Motorsejlads og sejlads med sejl på søen er ikke tilladt.
 3. Roklubberne i Holstebro har tilladelse til sejlads hele året. Roklubberne i Holstebro har endvidere tilladelse til benytte motorfartøjer i forbindelse med træning og stævner.
 4. Vandkraftsøen defineres i sejladsmæssig sammenhæng som strækningen mellem Vandkraftværket og Tvis Bro/Tvis Møllevej, kaldet Vestsøen. Østsøen er ikke med.
 5. Der gives tilladelse til udlejning af maksimum 5 stk. kanoer/robåde på timebasis på Vestsøen.
 6. Udstedelse- og administration af udlejningstilladelser administreres af Holstebro Kommunes Teknik og Miljøudvalg og tilladelsen er pt. overdraget Mejdal Camping.
 7. Sejlads på rostadion og langs den nordlige bred forbeholdes roklubberne.
 8. Anden sejlads skal foregå langs den sydlige bred indenfor bøjeafmærkninger.
 9. Under stævner er det tilladt turkanoer fra Storå på gennemrejse, at passere søen langs den sydlige bred. Anden sejlads på søen er ikke tilladt under stævner.
 10. Fiskeri i hele søen er tilladt med stang og snøre fra bredden hele året. Desuden tillades det medlemmer af Holstebro og Omegns Fiskeriforening at fiske fra 1 stk. klubbåd og fra flydering, dog kun langs med den sydlige bred i Vestsøen i sejladsperioden.
 11. Fiskeriretten i søen er p.t. overdraget til Holstebro og Omegns Fiskeriforening. Der skal derfor anskaffes fiskekort foruden lovpligtigt fisketegn for at fiske i søen. Børn og unge under 16 år, bosiddende i Holstebro Kommune, kan dog gratis hente et fiskekort hos Holstebro Kommunes Borgerservice på rådhuset.
 12. Sejladsbestemmelsen er fastsat med hjemmel i vandløbsloven, og en overtrædelse heraf kan ifølge lovens § 85 straffes med bøde.

Sejlads er kun tilladt i perioden fra og med 15. juni til og med 1. oktober i tidsrummet mellem kl. 09.00 og 18.00 og kun på følgende strækninger: Karup Å nedstrøms Karup By og på den sydlige del af Stubbergård Sø.
Skive Kommune kan dog give tilladelse til roklubbers sejlads på Skive Å nedstrøm Koholm Å.

På Karup Å-systemet må der ikke sejles med motor, og kun i følgende bådtyper: kanoer, kajakker eller robåde. På Stubberupgård Sø, må der kun sejles med både uden sejl.

Følgende må sejle på Karup Å-systemet:

 • En udlejer må registrere 12 udlejningsfartøjer samt 5 gæstefartøjer (gæstefartøjer kan træde i stedet for udlejningsfartøjer)
 • Offentlige myndigheder har ret til sejlads med motor
 • Roklubber og andre med tilladelse fra kommunen 
 • Lodsejere langs sejlbare strækninger må erhverve registreringsnummer til en båd pr. husstand.

Gæstefartøjer skal forsynes med gæstenummerplader. Nummerpladerne skal erhverves på udlejningsvirksomheden som pt. er Hessellund Camping.

Administrationsgrundlag for sejlads på Skive og Karup Å-systemet

Dette administrationsgrundlag fastsættes i medfør af § 5 stk. 1 i Bekendtgørelse om ikke-erhvervsmæssig sejlads på Skive og Karup Å med sidevandløb og søer, Bek. nr. 417 af 17. april 2013.

Formålet er at fastsætte reglerne for sejlads på Karup Å-systemet og at sikre en ensrettet administration af sejlads på Karup Å-systemet i Herning, Holstebro, Viborg og Skive Kommuner.

Administrationsgrundlaget gælder dog ikke for Bølling Sø.

Efter hvert af nedenstående punkter fremgår, hvor, i Bekendtgørelse om ikke-erhvervsmæssig sejlads på Karup Å med sidevandløb og søer, punktet er hjelmet.

 1. Ethvert fartøj, der anvendes til ikke-erhvervsmæssig sejlads på Karup Å-systemet, skal være registeret og forsynet med registreringsnummer. ( Jf. § 5 stk. 3)
 2. Registrering af bådene foretages af den kommune hvori matriklen ligger. Der gives ikke en udløbsdato for retten til at bru-ge registreringsnummeret. (Jf. § 5 stk. 3)
 3. Flytning fra adressen eller ejerskifte af båden skal meddeles kommunen skriftligt indenfor 14 dage. Ved flytning og ejerskifte af båd, skal nummerpladerne leveres tilbage til kommunen. Hvis den nye ejer ønsker at registrere en båd efter bestemmelserne i pkt. 5, skal det ske via henvendelse til kommunen. (Jf. § 5 stk. 1)
 4. Ved registrering tildeles lodsejeren 2 nummerplader med registreringsnummeret. Kommunen står for tildeling af disse. Nummerpladerne skal monteres på hver sin side af båden, tæt på forstavnen. Nummerpladerne skal holdes rene, intakte og synlige. (Jf. § 5 stk. 1)

  Fordelingen af registreringsnumrene er som følgende:
  Udlejningsvirksomhed nr. 0-12 udlejningsnumre
  Udlejningsvirksomhed nr. 13-17 gæstenumre
  Skive Kommune nr. 18-199
  Holstebro Kommune nr. 200-399
  Herning Kommune nr. 400-599
  Viborg Kommune nr. 600-799
 5. Kommunen fører register over tildelte registreringsnumre. Registeret indeholder følgende oplysninger om hver registreret båd:

  Registreringsnummer (tildelt af kommunen efter 2012)
  Ejers navn, adresse og telefonnummer
  Matrikelnummer på grund der medfører sejladsret
  Matrikelnummer på bådens liggeplads
  Bådtype
  Dato for tildeling af registreringsnummer
  Sagsbehandler

  Karup Å Sammenslutningen har ikke fast liggeplads og tildeling af registreringsnummer til Karup Å Sammenslutningen administreres fortsat af Viborg Kommune.
 6. Følgende må sejle på Karup Å-systemet:

  En udlejer må registrere 12 udlejningsbåde
  5 gæstebåde (gæstebåde kan træde i stedet for udlejningsbåde) (Jf. § 5 stk. 4)
  Offentlige myndigheder (Jf. §4 stk. 1)
  Roklubber og andre med tilladelse fra kommunen (Jf. § 3 stk. 2)
  Lodsejere langs sejlbare strækninger må erhverve registreringsnummer til en båd pr. husstand. (Jf. regulativet for Karup Å afsnit 6 punkt 6 og regulativet fra Skive Å afsnit 7 punkt 6)
 7. Sejlads er kun tilladt i perioden fra og med 15. juni til og med 1. oktober i tidsrummet mellem kl. 09.00 og 18.00 og kun på følgende strækninger:

  Karup Å nedstrøms Karup By
  Den nordlige del af Flydersø
  Den sydlige del af Stubbergård Sø
  Skive Kommune kan dog give tilladelse til roklubbers sejlads på Skive Å nedstrøm Koholm Å (Jf. § 3 stk. 2)
 8. På Karup Å-systemet må der ikke sejles med motor, og kun i følgende bådtyper:

  Kanoer
  Kajakker
  Robåde
  På de i pkt. 7 nævnte dele af Flydersø og Stubberupgård Sø, må der kun sejles med både uden sejl. (Jf. § 5 stk. 1)
 9. Der må sejles med motordrevet fartøj i følgende situationer:

  Redningsøjemed ved fare for alvorlig person- eller tingskade. (Jf. § 4 stk. 2)
  Offentlige myndigheder i forbindelse med deres administration (Jf. § 4 stk. 1)
 10. Gæstefartøjer skal forsynes med gæstenummerplader. Nummerpladerne skal erhverves på udlejningsvirksomheden. Disse placeres på båden, som omtalt i pkt. 4. (Jf. § 5 stk. 1) Gæste-nummerpladerne skal forsynes med den dato, hvor gæstenummeret er lejet.
 11. I forbindelse med overtrædelser af bekendtgørelsen eller regulativ for sejlads på Skive/Karup Å med sidevandløb og søer, er det den for båden registrerede ejer, der hæfter. Det er op til ejeren at udlevere eventuelle andre fører af båden.

Teknik og Miljø

Natur

mail Send sikker besked

phone 96117564

Kirkestræde 11
7500 Holstebro