Bosætning

I byernes og landområdernes udvikling har vi særlig fokus på bosætning og det bæredygtige liv.

Indledning

Vi vil sætte fokus på at fastholde og udvikle nye attraktive boligområder med et lavt klimaaftryk.

I Holstebro by vil vi stadig arbejde med Byens Plan, udviklingen af centrale byområder samt den fortsatte udvikling af Holstebro by som kultur- og uddannelsesby. 

Der skal bygges videre på centerbyernes og landsbyernes potentialer, for at forbedre rammerne for det gode liv.

Mobilitet handler om skabe endnu bedre rammer for alle trafikanter og give mulighed for at transportere os på en bæredygtig måde. Det gælder også erhvervstrafikken, som skal sikres adgang til grøn strøm og brint til tung transport.  

Byrådet vil understøtte, at alle børn og unge skal have et godt liv – nu og i fremtiden. 

Vi har ambitioner for det gode børneliv og fokus på at skabe de bedste rammer for børn og unge.
Byerne skal være gode byer for børn og unge med trygge fællesskaber, hvor de lærer at forholde sig til bl.a. miljø- og klimamæssige forandringer, og om ansvarlighed overfor sig selv og andre. 

Klima, bæredygtighed og trivsel er i fokus, når vi skaber rammerne for børne- og ungeliv i Holstebro Kommune.

Byrådet vil

 • Gøre det attraktivt for børnefamilier at bosætte sig i Holstebro Kommune ved at skabe gode byer for børn og unge.
 • Planlægge skoler og dagtilbud af høj kvalitet, hvor der er fokus på fællesskab, sundhed, idræt og bevægelse.
 • Udnytte kapaciteten i skoler og dagtilbud og tilpasse strukturen til den demografiske og samfundsmæssige udvikling med øje for nye, større udviklingsområder. 
 • Fremme energibesparelser når der etableres nye daginstitutioner og skoler, både i anlægs- og driftsfasen.

Byrådet vil fokusere på centerbyernes potentialer og kvaliteter, så den enkelte bys særpræg bruges som grundlag for udvikling. Vi vil skabe gode muligheder for udvikling gennem klare visioner og fleksible helhedsplaner for de enkelte byer, som tilgodeser såvel beboere som erhvervsliv i byens fremtidige udvikling. Der vil i den fremtidige planlægning være fokus på at bevare de levende bymidter med opretholdelse af den private service, et aktivt handelsliv og alternativer hertil.

Holstebro Kommunes grønne profil og kulturidentitet skal blive endnu mere nærværende i alle byer. Byerne skal være grønne og have adgang til naturen. Derudover skal det være nemt at gå eller at cykle i byerne. 

I landsbyerne vil vi skabe rammer for landsbyernes udvikling sammen med borgerne. Den strategiske planlægning skal være med til at sikre, at landsbyer er levedygtige med fokus på klima og bæredygtighed som en gennemgående præmis. 

Byrådet vil

 • Skabe rum for udvikling med afsæt i byernes forskellige potentialer og kvaliteter.
 • Skabe grønne byer med adgang til naturen. 
 • Arbejde med strategisk planlægning for landsbyer, med fokus på klima og bæredygtighed i bred forstand.
 • Udarbejde helhedsplaner for bymidter i kommunens centerbyer.
 • Have fokus på realisering af landsbystrategier.

Vi skal fortsat understøtte og videreudvikle Holstebro som handels- og kulturcentrum i Nordvestjylland. Med Kulturen til forskel har kommunen en stærk identitetsmarkør, som skaber fællesskabsfølelse og stolthed over at være fra netop Holstebro. Denne kultur skal være synlig i den fortsatte udvikling af byen og kommunen generelt set.

De strategiske greb, som slås an gennem Byens Plan, skal indgå i prioriteringen af fremtidens byudvikling. Grebene drejer sig om handelsliv, parkeringsforhold, bløde forbindelser i byen, fortætning, partnerskaber og bynatur. De steder, hvor det giver mening, er det nødvendigt at arbejde med en større grad af bevaring, transformation og genbrug frem for nedrivning og bortskaffelse.

Byrådets mål om fortætning i byerne knytter sig til et ønske om at skabe mere bæredygtige bymiljøer – både socialt, økonomisk, miljø- og klimamæssigt. Vi vil arbejde med tættere, blandede og mere multifunktionelle løsninger.

Vi vil imødegå klimaforandringerne ved at styrke de blå og grønne byrum, der aktivt kan påvirke høje temperaturer, nedbør og vindforhold, og samtidigt øge den rekreative brug.

Byrådet vil

 • Arbejde prioriteret med de strategiske greb som er introduceret i Byens Plan, herunder handelsliv, parkering, bløde forbindelser, fortætning, partnerskabskultur og bynatur.
 • Skabe bæredygtige bymiljøer i midtbyen bl.a. gennem fortætning og bygningstransformationer som alternativ til nybyg.
 • Imødekomme klimaforandringerne ved at styrke de blågrønne byrum.
 • Udarbejde helhedsplan for bydelene Sønderland og Nørreland.

Vi har en stolt kunst- og kulturtradition

Kulturen gør en forskel. Den bevæger os. Helt bogstaveligt. Til hverdag betyder det, at vi sjældent ser tingene som de er. Vi ser hellere, hvad de kan blive til.  (Fra kernefortællingen om kulturen til forskel.)

Vi inddrager kulturen i byudvikling og bruger den som drivkraft for vækst.

Holstebro har en bred vifte af erhvervs- og ungdomsuddannelser, korte og videregående uddannelser samt muligheder for efteruddannelse. Der er derfor et stort potentiale i at fastholde de studerende i Holstebro Kommune og skabe attraktive boligforhold til dem. 

Det er vigtigt at børn og unge meget tidligt får grundlagt naturlige og positive motionsvaner gennem leg, bevægelse og fysiske aktiviteter. Alle idrætsfaciliteter ses som en fælles ressource i kommunen. Vi vil inddrage børn og unge i byudviklingen og tænke den daglige motion ind i udbygningen af offentlige, bolig- og rekreative områder, f.eks. ved at skabe nem adgang til naturen og mulighed for at gå eller at cykle i og imellem byerne.

Byrådet vil

 • Bygge videre på kulturen som fælles identitet på tværs af kommunen.
 • Styrke rekrutteringsgrundlaget til uddannelsesinstitutionerne gennem bl.a. understøttelse af oplevelsen af Holstebro by, som en attraktiv og bæredygtig studieby.
 • Skabe attraktive fysiske rammer for børn og unge ved bl.a. at skabe nem adgang til natur og skabe bedre rammer for lette trafikanter.

Den demografiske udvikling medfører et øget behov for opmærksomhed på kommunens mangfoldighed hvad angår boligudbud. Stigningen i andelen af borgere over 70 år skaber nye mønstre i efterspørgslen, og det er nødvendigt at kigge på, hvordan denne efterspørgsel bedst imødekommes. En velfungerende boligrotation, der sikrer, at vi flytter til en mere passende bolig, når vores livssituation ændrer sig, kan betyde, at vi bedre udnytter den boligmasse, der allerede eksisterer. 

Når vi udvikler nye boligområder, skal det gøres med omtanke for miljø og klima. Derfor skal vi arbejde målrettet for at skabe tidssvarende og fremtidssikrede by- og boligforhold, der tilbyder rammer for det gode liv på færre kvadratmeter. Vi skal tænke i deleordninger, fællesarealer og lignende løsninger, der fremmer det tætte og multifunktionelle bymiljø og skaber mødesteder og liv i byerne.
I takt med udbygningen af vedvarende energi projekter er det vigtigt at sikre de boliger i landzone, der bliver berørt, muligheden for erstatningsboliger i landzonen.

Vi skal sikre, at udviklingen i de mindre byer og landsbyer skaber bæredygtige lokalsamfund, hvor alle, på tværs af alder, kan finde rammerne for det gode liv, både nu og i fremtiden. 

Byrådet vil

 • Sikre rammer for en blanding af boformer i alle byer, herunder mindre boliger, bofællesskaber og andet, som vil være med til at skabe flere sociale aktiviteter og oplevelser i byens rum til gavn for alle aldersgrupper.
 • Sikre rammer for udvikling af bosætning i centerbyer og landsbyer, der kan skabe mulighed for bæredygtige lokalsamfund.
 • Udarbejde en boligudbygningsstrategi. 
 • Arbejde med mulighed for ”erstatningsboliger” i landzone i forbindelse med vedvarende energi projekter.

Byrådet vil skabe bedre rammer for alle trafikanter og samtidig sikre bæredygtig mobilitet, herunder erhvervets adgang til grøn strøm og brint til tung transport.  

Biltrafikken og den tunge erhvervstrafik fylder i og omkring Holstebro by og i kommunen som helhed - både fysisk med vejnet, trafikanlæg og parkering, men også i klimaregnskabet med CO2-udledning, støj og miljøbelastning.

Holstebromotorvejen har skabt ny forbedret forbindelse til omverdenen og nye udviklingsmuligheder for hele kommunen og nye udviklingsmønstre i Holstebro by. Motorvejen har samtidigt betydet ændringer i trafikmønstre, et større pres på trafikken ind og ud af Holstebro by og behov for nye trafikløsninger.

Særligt udenfor Holstebro by, er transport et vigtigt parameter i at få hverdagen til at hænge sammen. Vi ønsker at sikre forbindelse til natur og rekreative områder og byerne imellem. Vi har derfor et særligt fokus på udbredelsen af cykelstier i landdistrikterne.

Vi vil sikre en velfungerende mobilitet både i Holstebro by, på tværs af Holstebro Kommune og til resten af landet, bl.a. gennem en mobilitetsstrategi, som skal danne grundlag for, hvordan samspillet mellem nye og bedre trafikløsninger og bæredygtig mobilitet vil foregå i praksis.

Byrådet vil

 • Udarbejde en mobilitetsstrategi med fokus på at sikre bæredygtig mobilitet for alle trafikanter.
 • Arbejde for trafikløsninger i midtbyerne, der tilfører mere plads og bedre hensyn til de lette trafikanter.
 • Arbejde for dobbeltudnyttelse og flere anvendelsesmuligheder for parkeringsarealer.
 • Prioritere et sammenhængende cykeltrafiknet, som forbinder byer og naturområder.
 • Fremme mulighederne for grøn omstilling af transport.
 • Arbejde for bedre kollektive forbindelser til resten af landet.

Teknik og Miljø

Team Plan

mail Send sikker besked

phone 96117558

Kirkestræde 11
7500 Holstebro