Boringer og vandindvinding

Her kan du søge om indvindingstilladelse og finde oplysninger om bl.a., hvordan en boring skal være indrettet, og hvornår og hvordan en boring skal sløjfes.

Drikkevandsbrønd

Ansøgning om indvinding fra boring - grundvand

 

Ansøg om tilladelse her

 

hvis du ønsker:

  • at forny din eksisterende indvindingstilladelse til grundvand, fx markvanding.
  • indvinde grundvand fra en ny eller en eksisterende boring.
  • at etablere en ny boring eller erstatningsboring.

Ansøgning om indvinding af overfladevand - (fra vandløb eller sø)

 

Ansøg om tilladelse her

 

hvis du ønsker:

  • at forny din eksisterende indvindingstilladelse til overfladevand

Hvis du ikke har en tilladelse til overfladeindvinding i forvejen, kan du kontakte Vandløbsgruppen om muligheden på Tlf.: 9611 7564

Mere om...

En boring gennembryder jordlagene ved etablering og kan medfører en risiko for, at der kan ske forurening af grundvandet fra terræn. Herunder kan du i folderne se eksempler på, hvordan din boring skal være indrettet.

Eksempler på rigtig og forkert indretning (billeder)

Korrekt indretning (figur) 

På billederne er der eksempler på, hvordan det skal se ud, og hvordan det ikke skal se ud.

Du kan selv tjekke og udbedre mindre fejl, men skal der ske ændringer i indretningen, skal du have en brøndborer til at gøre det - han er uddannet til det, hvilket loven kræver.

Har du en tilladelse til at indvinde vand fra en boring til erhvervsformål og/eller markvanding, vil der være udpeget et fredningsbælte omkring boringen. Fredningsbæltet er udpeget ved et vilkår i din tilladelse og er med til at beskytte din boring, samt grundvandsmagasinet, du indvinder fra.

Ved påfyldning af marksprøjte fra boring skal det sikres, at påfyldning sker mindst end 5 meter fra boringen, og at påfyldningsslangen ikke er i kontakt med selve tanken. Du må ikke fylde din sprøjtetank fra en boring uden tilbageløbssikring.

I vandindvindingstilladelser til erhvervsformål og markvanding, der gives af kommunen, fastlægges med vilkår i tilladelsen et fredningsbælte med en radius på 5 meter omkring boringen.

I fredningsbæltet må der ikke gødes eller bruges bekæmpelsesmidler. Opbevaring af bekæmpelsesmidler, herunder tømt emballage, samt andre stoffer, der kan forurene grundvandet, er heller ikke tilladt.

Er en boring beliggende ved marker i omdrift eller med intensiv kvæghold, skal fredningsbæltet være tydeligt markeret, f.eks. med beplantning eller permanent indhegning.

Du må ikke påfylde din marksprøjte indenfor fredningsbæltet!

Eksisterende boringer må ikke ændres, udbedres eller erstattes af nye boringer, uden det først er anmeldt til kommune, og en erstatningsboring må IKKE påbegyndes uden kommunens godkendelse.

Erstatningsboringer skal placeres inden for en afstand af 5 meter fra den boring, som skal erstattes.

Erstatningsboringer må kun udføres, hvis en boring pludselig bryder sammen. Hvis der for eksempel ønskes en ny boring, fordi en eksisterende borings ydeevne er nedadgående, skal der søges om tilladelse på normal vis. Du kan blive bedt om at ansøge om en erstatningsboring, som var det en ny boring.

Boringer og brønde, der ikke er i anvendelse eller ikke har en aktiv indvindingstilladelse, skal sløjfes af en brøndborer. Du må ikke selv sløjfe en boring eller en brønd.

Her finder du brøndborerfirmaer, der må sløjfe din boring/brønd.

Hvorfor skal brønden/boringen sløjfes?

Brønde/boringer er åbne forbindelser mellem jordoverfladen og grundvandet. Derfor er der risiko for, at forurenende mikroorganismer og kemiske stoffer siver ned til grundvandet. Når boringen eller brønden sløjfes, mindskes risikoen for forurening. Desuden kan en efterlade boring eller brønd udgøre en risiko for dyr og mennesker, som kan falde i dem. 

Hvordan foregår sløjfningen?

Ved sløjfningen fjerner brøndboreren installationerne i brønden/boringen. Anlægget renses, fyldes med rene materialer og forsegles. Forseglingen sikrer, at der ikke kan ske forurening af grundvandet via anlægget.

Du skal selv betale for sløjfningen af anlægget.

Når sløjfningen er foretaget, udfylder brøndboreren et skema, som han sender til det nationale boringsregister. Dette skema anser kommunen som kvittering for, at sløjfningen er foretaget. Du skal sørge for, at kommunen får en kopi af skemaet.

Her kan du udfylde og indsende erklæringsformular, hvis der på din ejendom er registreret en boring/brønd, der ikke længere eksistere.
 

Erklæring om ikke eksisterende boring/brønd

Der gives som udgangspunkt ikke tilladelse til nye overfladeindvindinger fra vandløb og søer. Der kan undtagelsesvis gives en ny tilladelse, men kun efter en konkret vurdering af indvindingens påvirkning af vandføringen.

Du skal kontakte Holstebro Kommune, Vandløbsgruppen, og forhøre dig om muligheden for tilladelse til overfladeindvinding.

En ansøgning om indvinding af grundvand er omfattet af reglerne i VVM-bekendtgørelsen, og skal VVM-anmeldes. 

VVM Anmeldeskema kan findes her  

For ansøgning om indvinding til markvanding skal der p.t. ikke udfyldes VVM-anmeldeskema, da dette er indarbejdet i markvandingsansøgning.

Hvert år senest 1. februar skal den seneste års oppumpede vandmængde indberettes for anlæg, der indvinder grundvand eller overfladevand.

Teknik og Miljø

Fællessekretariat

mail Send sikker besked

phone 96117552

Kirkestræde 11
7500 Holstebro