Handicappolitik

Godkendt i Byrådet den 17. november 2020

Sammen om løsninger for borgere med handicap

Formålet med handicappolitikken er, at alle borgere med handicap kan leve deres liv værdigt uanset forudsætninger.

Et handicap defineres som en langvarig fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse, som i samspil med forskellige barrierer kan hindre en person i fuldt og effektivt at deltage i samfundslivet på lige fod med andre (FNs Konvention om rettigheder for personer med handicap, 2012).

FNs konventioner om menneskerettigheder og rettigheder for personer med handicap bygger på det helt grundlæggende princip om, at alle mennesker har værdi. Andre centrale principper er selvbestemmelse, deltagelse i samfundslivet, lige muligheder, tilgængelighed samt at børn med handicap skal have de samme rettigheder som børn uden handicap. 

Holstebro Kommunes handicappolitik bygger på FNs konventioner, og er det lokale udtryk for de værdier, der giver rammer og retning for kommunens indsats for borgere med handicap.

Udgangspunktet for politikken er skabelse af muligheder for den enkelte (uanset forudsætninger). Det gælder i alle livets aspekter såsom arbejde, uddannelse, fritids- og kulturliv mv.

Figur

Handicappolitikken er forankret i Byrådet og er således en politik, som går på tværs af alle fagudvalg. Politikken er formuleret som værdier og overordnede målsætninger. De angiver en ramme for samarbejdet mellem borgere med handicap, deres familie og netværk samt kommunen og det omgivende samfund. 

De gode løsninger for borgere med handicap bliver netop skabt i dette samarbejde. Især familie og netværk er en væsentlig ressource. 

Handicappolitikken skal ses i relation til sundhedspolitikken. Her er en central målsætning:
 ”Vi vil, at du kan mestre livet både som barn, ung, voksen, som familie og som lokalsamfund, også når hverdagslivet ændres i væsentlig grad”. Den målsætning er ligeledes et omdrejningspunkt i Handicappolitikken. 

Handicappolitikken er blevet til i et samarbejde mellem byrådspolitikere, Handicaprådet og fagpersoner på området. I udarbejdelsen af politikken har de etiske grundsyn fra konventionernes principper været udgangspunkt for en inddragende, dialogbaseret proces. Ligeledes drøftede deltagerne, hvilke dilemmaer der opstår, når forskellige værdier og etiske principper skal realiseres i praksis i forhold til borgere med handicap.

Drøftelserne er samlet i fire temaer, som Holstebro Kommunes Handicappolitik skal centreres om. Temaerne er udtryk for, hvad byrådspolitikere, Handicapråd og fagpersoner på området ser, som det væsentligste. Det betyder, at der er andre temaer, som ikke har fået plads i politikken, som følge af den prioritering Handicappolitikken også signalerer.

De fire temaer for Holstebro Kommunes Handicappolitik

Tema 1 – Vi understøtter selvbestemmelse og frihed

Tema 2 - Vi arbejder ud fra helhedssyn og muligheder

Tema 3 - Vi fremmer værdighed og medborgerskab

Tema 4 – Vi reducerer sårbarhed og styrker selvhjulpenhed

Temaerne kan vægte forskelligt i forhold til den enkelte borger, netop fordi det bærende princip i politikken er at finde løsninger sammen i et samarbejde, som tager udgangspunkt i den enkelte borger med handicap. 

I det følgende er hvert tema uddybet med:

  • Hvordan Holstebro Kommune vil skabe løsninger sammen med borgerne.
  • En beskrivelse af hvad Holstebro Kommune forstår ved temaet.

1. Vi understøtter selvbestemmelse og frihed

Vi vil skabe løsninger sammen ved at:

Borgerne bliver informeret om beslutninger samt støttet og aktiveret i at træffe valg omkring eget liv. 

Udgangspunktet er, at alle mennesker har ressourcer og potentialer, og dermed også har mulighed for at magte livet og dets vilkår.  Derfor skal den enkelte borger med handicap have indflydelse på og ansvar for eget liv. Det betyder, at borgeren har mulighed for at træffe selvstændige og frie valg i sit liv. For at fremme selvbestemmelse og frihed er det vigtigt at kunne få hjælp og vejledning til selv at træffe valg – særligt valg, som en borger har svært ved at træffe.

 

2. Vi arbejder ud fra helhedsssyn og muligheder   

Vi vil skabe løsninger sammen ved at:

  • Borgeren bliver støttet i at udfolde sine muligheder, ønsker og drømme i livet.
  • Borgeren bliver støttet i alle livets faser.

Udgangspunktet er, at ethvert menneske skal have mulighed for at have mål med sit liv. Målene skal sættes i et samarbejde med høj grad af indflydelse og solid faglig indsigt som grundlag. 

Borgere med handicap skal have mulighed for at definere sig selv og sit eget liv. Derfor skal den enkelte borger med handicap vedvarende have mulighed for at udfolde sine potentialer.

Sammenhæng i livet er målet - gode overgange er midlet.

3. Vi fremmer værdighed og medborgerskab

Vi vil skabe løsninger ved sammen at:

  • Føre en ligeværdig dialog i øjenhøjde med borgerne og deres familie/netværk og det omgivende samfund.
  • Understøtte borgere i at opbygge netværk og deltage i samfundet. 

Udgangspunktet er, at ethvert menneske skal mødes med empati og villighed til forståelse, hvilket fremmer tilliden mellem mennesker.

Borgere med handicap skal opleve værdighed både i enkelte relationer og i fællesskaber. Derfor skal alle opleve at høre til i samfundet.

Familie og netværk omkring en borger med handicap er ligeledes en del af dialogen og løsningen for at fremme værdighed og medborgerskab.

4. Vi reducerer sårbarhed og styrker selvhjulpenhed 

Vi vil skabe løsninger sammen således at:

Borgeren opnår den bedste løsning på et givent tidspunkt under givne vilkår.

Udgangspunktet er, at selvom sårbarhed er et livsvilkår, skal det ikke definere livet for den enkelte.

Nogle mennesker er født med større sårbarhed, andre oplever, at sårbarheden vokser senere i livet.

Graden af selvhjulpenhed kan således varierer livet igennem og defineres løbende sammen med borgeren.  

 

keyboard_arrow_up