Handicappolitik

Godkendt i Byrådet den 17. november 2020

 

Sammen om løsninger for borgere med handicap

Formålet med Holstebro Kommunes Handicappolitik er, at borgere med handicap skal have mulighed for at leve et liv med høj livskvalitet og deltage i samfundslivet på lige fod med alle andre. Med politikken ønsker vi at skabe muligheder for den enkelte uanset forudsætninger. Det gælder gennem hele livet og i alle livets aspekter såsom beskæftigelse, uddannelse, fritid og sundhed.

I Holstebro Kommune er vi mangfoldige. Vi har plads til forskellighed, vilje til samarbejde og mod til nytænkning. Derfor er kernen i politikken et dynamisk og forpligtende samarbejde mellem borgere, pårørende, familie og netværk, fagpersoner, politikere og andre interessenter, så vi sammen kan lykkes. 

For at give alle borgere lige muligheder for at deltage i samfundslivet, kan der være brug for at fjerne begrænsninger, øge tilgængelighed og/eller kompensere for tab af udfoldelsesmuligheder for nogle borgere. 

Når dette er tilfældet, skal indsatsen bygge på de helt grundlæggende principper, at:

  • alle mennesker har værdi, 
  • alle skal have respekt for menneskets naturlige værdighed, 
  • alle skal have frihed til at træffe egne valg og så vidt muligt være uafhængige af andre personer.

Med politikken opfordrer vi alle interessenter til at tage deres del af ansvaret for, at tilbud og services er tilgængelige for borgere med handicap.

 

Figur

Et handicap defineres som en langvarig fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse, som i samspil med forskellige barrierer kan hindre en person i fuldt og effektivt at deltage i samfundslivet på lige fod med andre (FNs Konvention om rettigheder for personer med handicap, 2012).

Betegnelsen 'handicap' beskriver således relationen mellem et menneske med funktionsnedsættelse og dets omgivelser. Funktionsnedsættelsen er det, man objektivt kan konstatere hos personen.

Handicappet er de begrænsninger i udfoldelsen, som funktionsnedsættelsen fører med sig, fordi omgivelserne ikke er indrettet til at opfylde de behov og krav, mennesker med en funktionsnedsættelse har.

 

De fire temaer for Holstebro Kommunes Handicappolitik

  • Vi understøtter selvbestemmelse og frihed
  • Vi arbejder ud fra helhedssyn og muligheder
  • Vi fremmer ligeværdighed og medborgerskab
  • Vi skaber rammer, der reducerer sårbarhed og styrker selvhjulpenhed

Alle fire temaer i Handicappolitikken er vigtige. Temaerne vil vægte forskelligt i forhold til den enkelte borger, fordi det bærende princip i politikken er at finde løsninger i et samarbejde, som tager udgangspunkt i den enkelte borger med handicap. 

I det følgende er hvert tema uddybet med:

  • Hvordan vil Holstebro Kommune skabe løsninger sammen med borgerne?
  • Hvad forstår Holstebro Kommune ved temaet?

Vi understøtter selvbestemmelse og frihed

Sammen skaber vi løsninger ved:

Aktivt at støtte dig i at træffe beslutninger om eget liv.

Sikre adgang til informationer og rådgivning

At indrette det omgivende samfund, så du kan tilgå det både fysisk, mentalt og digitalt.

 

 

Alle mennesker har ressourcer og potentialer. Evnen til at magte livet og dets vilkår afhænger heraf. Det tager vi altid udgangspunkt i.

Det betyder, at den enkelte borger med handicap skal have mest mulig indflydelse på og ansvar for eget liv.

Når vi skal bidrage til at fremme selvbestemmelse og frihed, er det vigtigt, at borgeren kan få hjælp og vejledning til selv at træffe valg – særligt valg, som en borger har svært ved at træffe.  

Frihed handler også om tilgængelighed til det omgivende samfund og om mulighed for aktiv deltagelse i samfundslivet. 

 

Vi arbejder ud fra helhedssyn og muligheder   

Sammen skaber vi løsninger:

Der bidrager til sammenhæng i livet – i alle livets faser.

Der bidrager til, at du kan udfolde dine potentialer, drømme og mål i livet.

 

Enhver skal have mulighed for at have mål med sit liv. Målene skal sættes i et samarbejde med høj grad af borgerindflydelse og med solid faglig indsigt som grundlag.

Mål og gode overgange skaber sammenhæng i livet.

Borgere med handicap skal have mulighed for at definere sig selv og deres eget liv, og videre have mulighed for at udfolde sine potentialer.

Vi fremmer ligeværdighed og medborgerskab

Sammen skaber vi løsninger ved at:

Vi møder hinanden i ligeværdighed, accept og dialog.

Tage et fælles ansvar for at der er optimale rammer for etablering og udvikling af fællesskaber.

 

Ethvert menneske skal mødes med empati og respekt.

Borgere med handicap skal opleve at høre til i samfundet, og opleve ligeværdighed både i enkeltrelationer og i fællesskaber.

Familie og netværk omkring en borger med handicap er en del af dialogen og løsningen for at fremme ligeværdighed og medborgerskab.

 

Vi skaber rammer, der reducerer sårbarhed og styrker selvhjulpenhed 

Sammen skaber vi løsninger: 

Ved gennem løbende dialog at vurdere hvad der er den bedste løsning for dig.

 

 

Sårbarhed og omfanget af handicap er under indflydelse af omgivelser, vilkår og muligheder. 

Selvom sårbarhed er et livsvilkår, skal det ikke definere livet for den enkelte.

Nogle mennesker er født med større sårbarhed. Andre oplever, at sårbarheden vokser senere i livet. Uanset er det væsentligt, at mennesker bliver hjulpet til at reducere deres sårbarhed.  

Graden af sårbarhed og selvhjulpenhed bliver defineret løbende sammen med borgeren.

 

Holstebro Kommunes Handicappolitik er det lokale udtryk for de værdier, der giver rammer og retning for vores indsats for borgere med handicap.

FNs Handicapkonvention og Menneskerettighedskonvention udgør grundlaget for politikken sammen med de fire nationale handicappolitiske principper og lovgivning i øvrigt. 

Link til FNs Handicapkonvention

Link til FNs Menneskerettighedskonvention

Link til Danmarks fire nationale handicappolitiske principper

Handicappolitikken er blevet til i et samarbejde mellem byrådspolitikere, Handicaprådet og fagpersoner på området. I udarbejdelsen af politikken har de etiske grundsyn fra konventionernes principper været udgangspunkt for en inddragende, dialogbaseret proces.

Handicappolitikken er forankret i Byrådet og er således en politik, som går på tværs af alle fagudvalg. Politikken er formuleret som værdier og overordnede målsætninger. De angiver en ramme for samarbejdet mellem borgere med handicap, deres familie og netværk samt kommunen og det omgivende samfund. 

De gode løsninger for borgere med handicap bliver netop skabt i dette samarbejde. Især familie og netværk er en væsentlig ressource.