Spildevand fra virksomheder

Alle virksomheder, der har processpildevand, skal have tilladelse til at tilslutte sig forsyningens kloak. Med processpildevand menes der spildevand fra virksomhedens produktion, drift og rengøring, hvor spildevandet indeholder miljøfremmede stoffer.

Renseanlæg for spildevand

Tilslutningstilladelse

Din virksomhed skal søge om tilslutningstilladelse:

  • Ved nyetablering.
  • Ved udvidelse eller ændring, der medfører forøget eller ændret forurening og mængder af spildevandet, også selvom I allerede har en tilslutningstilladelse.
  • Når I har procesvand, der indeholder forurenende stoffer.
  • Når I har regnvand, der indeholder forurenede stoffer fra udendørs produktion/aktiviteter eller oplagspladser.
  • Når I har spildevand fra køkken tilknyttet kantine, restaurant eller andet, hvor der tilberedes mad.

Hvis din virksomhed kun har sanitært spildevand, kræver det ikke en særskilt tilslutningstilladelse. Sanitært vand er spildevand fra toilet, bad og mindre køkkener, samt spildevand fra rengøring af kontor, bad og lokaliteter som ikke indeholder stoffer, der kan forurene spildevandet.

Kom godt i gang

For at fremme en hurtig sagsbehandling anbefaler vi, at du kontakter Team Vand og Ressourcer så tidligt i planlægningsforløbet som muligt. Vi kan orientere om relevante love, regler, og vejlede og svare på konkrete spørgsmål i forbindelse med ansøgningen.

Det er vigtigt at du ansøger om tilslutningstilladelse, inden du etablerer kloaksystemet, da der kan komme ændringer til installationer (olieudskiller, fedtudskiller m.m.) eller andet, som kan påvirke udformningen af kloaksystemet.

Processpildevand kan være fra virksomheder der behandler jern/stål, producerer kemikaler eller andet, hvor spildevandet har en anden sammensætning end normalt.

Afleding af olie- og benzinholdigt spildevand fra værksteder, tankpladser, vaskepladser, vaskehaller og lignende kræver en tilslutningstilladelse. Afledning af olieholdigt spildevand skal ske igennem en olieudskiller, som renser spildevandet for olie og benzin. Olieudskillerens størrelse (dimensionering efter DS/EN 858-2 og Rørcenter-anvisning 006) skal være tilpasset den mængde spildevand udskilleren skal modtage. Holstebro Kommune skal godkende dimensioneringen af olieudskilleren før etablering.

Du kan bestille nedenstående pdf formularer til at ansøge om tilladelse til tilslutning til forsyningens kloak. 

Alle ansøgningerne kan også udfyldes via Byg og Miljø portalen.

Tømning af olieudskillere skal gøres af et firma, som er registreret til dette i det nationale affaldsregister.

Afledning af spildevand fra store køkkener som kantiner, restauranter, cafeteriaer og lignende kræver en tilslutningstilladelse. Afledningen skal ske igennem en fedtudskiller, som renser spildevandet for fedt og lignende. Fedtudskillerens størrelse (dimensionering efter DS/EN 1825-2 og Rørcenter-anvisning 005) skal være tilpasset de aktiviteter der skaber det fedtholdige spildevand.

Kontakt en kloakmester som kan hjælpe med  korrekt dimensionering. Dimensioneringsberegningen sendes til Holstebro Kommune via Byg og Miljø-portalen eller på mail til spildevand@holstebro.dk. Dimensioneringen skal godkendes af Holstebro Kommune, inden I installerer fedtudskilleren.

Tømning af fedtudskillere skal gøres af et firma, som er registreret til dette i det nationale affaldsregister.

Installation og brug af køkkenkværne tillades ikke i Holstebro Kommune. Forbuddet omfatter alle husstande og virksomheder, der afleder deres spildevand til spildevandsforsyningen.

Baggrunden for, at der ikke kan gives tilladelse til brugen af køkkenkværne, er, at en udbredelse i brugen af køkkenkværne vil medføre en overbelastning af forsyningens renseanlæg og hermed også en uønsket og unødig belastning af vandløb og fjorde. Endvidere kan det ikke udelukkes, at brug af køkkenkværne vil medføre øgede problemer med rotter i afløbssystemet.

Kværnet madaffald skal derimod håndteres som affald, hvor det som ressource i dag udnyttes til produktion af varme og el. Holstebro Kommune har i Affaldsplan 2015-2024 en målsætning om, at bioaffald fra husholdninger skal genanvendes. Det samlede mål er, at minimum 50 % af borgernes genanvendelige affald skal genanvendes, heri bidrager madaffald væsentligt.

Køkkenaffald skal derfor fortsat som hidtil bortskaffes via dagrenovationen.

Overfladevand der stammer fra udendørsarealer, hvor der er oplagsplads eller foregår aktiviteter der kan forurene overfladevandet, skal som udgangspunkt ledes til spildevandsledningen. I nogle tilfælde vil Holstebro Kommune kræve at overfladevandet renses (sandfang, olieudskillere m.m.) inden tilledning til forsyningens ledningsnet. Overdækning af arealer kan være en løsning på at undgå forurening af sit overfladevand.

Regnvand, der ikke er forurenet, skal som udgangspunkt ledes til regnvandsledningen, hvis virksomheden ligger i et separatkloakeret opland. 

Hvis virksomheden har en stor befæstelsesgrad skal muligheden og behovet for håndtering og eventuel neddrosling af overfladevandet på egen grund vurderes af hensyn til kapaciteten af forsyningens ledningsnet. 

Kontakt Team Vand og Ressourcer, hvis du har spørgsmål om overfladevand på din virksomhed.

Holstebro Kommune fører tilsyn med virksomhedernes afledning af spildevand. Det betyder, at vi skal kontrollere at de vilkår vi stiller i tilslutningstilladelsen, bliver overholdt af virksomheden.

Virksomheden har ansvaret for at vilkårene i tilslutningstilladelsen bliver overholdt fx at analyserne bliver udtaget og analyseret til tiden.

Staten fører tilsyn med virksomheder, der har direkte udledning af spildevand i de tilfælde, hvor staten, ifølge Miljøbeskyttelsesloven, er tilsynsmyndighed for virksomheden, f.eks. forsyningens renseanlæg og øvrige udledninger. Det er dog Holstebro Kommune, der har tilladelseskompetancen og skal meddele og revidere vilkårene i tilladelserne til forsyningens udledninger af spildevand og regnvand.

Tilslutningsbidrag

Et engangsbeløb der betales for at blive koblet på Vestforsynings ledningsnet. Bidraget skal opfattes som en slags indmeldelses-gebyr for at deltage i kloakfællesskabet. 

Vandafledningsbidrag

Der skal betales vandafledningsbidrag for spildevand, der ledes til forsyningens spildevandsanlæg.  

Særbidrag

Virksomheder der tilleder særligt forurenet spildevand til forsyningens renseanlæg skal betale særbidrag, såfremt tilledning giver anledning til særlige foranstaltninger i forbindelse med renseanlæggets etablering og drift.

For mere information om de enkelte tillæg og priser henviser vi til Vestforsyning A/S på telefon 96127300 eller deres hjemmeside www.vestforsyning.dk.

Miljøuheld

Ved akut forurening skal du ringe til alarm 112 og give besked om forureningsulykken. Alarmcentralen sender herefter en indsatsleder ud på sagen. 

Nordvestjyllands Brandvæsen er beredskab i forbindelse med akutte forureninger. Teknik og Miljø yder miljøfaglig bistand hvis det ønskes.
 

Miljøuheld - hvad gør jeg? 

Teknik og Miljø

Spildevand

mail Send sikker besked

phone 96117562

Kirkestræde 11
7500 Holstebro

Hvis du har spørgsmål om spildevand, kontakt venligst Teknik og Miljø ved at bruge "Send sikker besked" knappen.