Rotter

Sådan forebygger og bekæmper vi rotter effektivt sammen. Vi er alle forpligtet til at anmelde og forebygge rotter.

Har du set rotter?

Hvis du har set en rotte, så skal du anmelde det.

Anmeld rotter 


Hvis du ikke har mulighed for at anmelde elektronisk, kan du anmelde via telefon 88420000.

Rottebekæmperen kontakter dig for at aftale et tilsynsbesøg:

 • I bolig (opholdsrum), institutioner og fødevarevirksomheder – samme dag
 • Øvrige steder – indenfor 5 hverdage.

 

Bekæmpelse i weekender og helligdage foregå i: 

 • I bolig (opholdsrum) nye anmeldelser.
 • Fødevarevirksomheder.
 • Erhvervsejendomme, hvor rotters tilstedeværelse udgør en særlig sundhedsmæssig risiko.

Færdigmelding af kloakarbejde

Udbedring af kloakdefekter skal færdigmeldes, af din autoriserede kloakmester, senest 4 uger efter defekten er konstateret. 

Færdigmelding af rottesag

Læs mere om...

Som grundejer skal du rottesikre og renholde din ejendom, herunder brønde og stikledninger således, at rotters levemuligheder begrænses mest muligt på din ejendom. 

Anmeldelse og bekæmpelse af rotter koster dig ikke direkte noget, det er gebyrfinansieret og opkræves 2 gange årligt via din ejendomsskattebillet.

Det dækker:

 • Tilsyn og bekæmpelse
 • Lokalisering af rottetilholdet samt undersøgelse (røgtest) 
 • Råd og vejledning om rotter og hvordan du rottesikrer din ejendom. 

Fejl og mangler, der konstateres under tilsynet eller i forbindelse med bekæmpelsen er for ejers/grundejers egen regning og udbedring.

Erhvervsejendomme med dyrehold, primærproduktion af fødevare og foder til dyr, opbevaring af foderstoffer til dyr eller opbevaring af planteprodukter, som efterfølgende anvendes til produktion af fødevare til mennesker, skal i perioden 1. oktober til 28. februar have tilsynsbesøg af kommunes rottefænger for forekomst af rotter.

Ejer kontaktes inden tilsynet, ejer eller repræsentant for denne skal være tilstede.

Privat rottebekæmpelse er tilladt i Holstebro Kommune. Med privat rottebekæmpelse skal forstås rottebekæmpelse, som udføres af en af følgende autoriserede personer uden tilknytning til den kommunale rottebekæmpelse, som i perioden 2023-2027 varetages af Mortalin A/S.

 • R1-autoriserede: som giver tilladelse til erhvervsmæssig forebyggelse og bekæmpelse af rotter overalt i Holstebro Kommune.
 • R2-autoriserede: som alene giver tilladelse til at bekæmpe rotter ved brug af visse kemiske bekæmpelsesmidler på egen erhvervsejendom. Rottebekæmpelse via R2 autorisation skal anmeldes til kommunen inden bekæmpelsen iværksættes.

Al privat rottebekæmpelse skal overholde de lovgivningsmæssige krav samt retningslinjerne i kommunens handleplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Holstebro Kommune.

Mink

Minken er en såkaldt invasiv art. Det vil sige en art, der bevidst eller tilfældigt er kommet ind i den danske natur, og nu klarer sig så godt, at den udgør en væsentlig trussel mod de hjemmehørende arter.

Den amerikanske mink (Neovison vison) er ikke naturligt hjemmehørende i Danmark. Den blev i 1930’erne indført til Europa og Danmark fra Nordamerika med henblik på pelsavl. Siden er mange mink uheldigvis undsluppet fra farmene eller forsætligt blevet udsat i naturen af aktivister, der er brudt ind på minkfarmene.

Kontakt Naturstyrelsens lokale enheder hvis du har problemer eller spørgsmål. 

Råger

Råger reguleres på kommunale arealer af to omgange:

Gamle råger: fra 1. februar til 15. marts 
Unger fra 1. maj til 15. juni.

Rottehandleplan

Handleplanen for forebyggelse og bekæmpelse af rotter giver en generel beskrivelse af den kommunale rottebekæmpelse. Handleplanen skal være med til at sikre en effektiv forebyggelse og bekæmpelse af rotter i hele kommunen.

For at understøtte handleplanen har vi valgt tre fokusområder, som vil være centrale for den årlige planlægning af forskellige forebyggelses- og bekæmpelsesinitiativer. De tre fokusområder er:

 • Sikring af effektiv rottebekæmpelse
 • Kommunikation og information til kommunens borgere
 • Forebyggelse af rotteforekomst

Her kan du se hele rottehandleplanen

Teknik og Miljø

Fællessekretariat

mail Send sikker besked

phone 96117552

Kirkestræde 11
7500 Holstebro