Lillelund

Lillelund er et midlertidigt botilbud til personer over 18 år med meget komplekse sociale og psykiske problemstillinger indenfor psykiatri, udviklingshæmning, hjerneskader og misbrug. I tilknytning til botilbuddet findes et dagtilbud efter Servicelovens § 104

Antal pladser

6 pladser

Husets fokus

På Lillelund får borgeren støtte til at leve et liv med kvalitet ud fra de muligheder og begrænsninger, der måtte være til stede i den enkelte borgers ressourcer. Hverdagslivet skal lykkes – selv når livet i perioder kan være svært at overskue.

Målgruppen er borgere over 18 år med komplekse problematikker inden for kognitive og følelsesmæssige funktionsnedsættelser samtidig med en evt. sindslidelse og/eller fysisk bevægelseshæmning. Borgernes funktionsniveau er i udgangspunktet varigt og betydeligt nedsat.

Beboerne på Lillelund kan være dømt til strafferetslige foranstaltninger som f.eks. kommunalt tilsyn, tilsyn ved Kriminalforsorgen eller ved den regionale retspsykiatri mv.

Dagligdagen på Lillelund tager udgangspunkt i den enkelte beboers ønsker og behov for støtte samt udvikling. Medarbejderne yder socialpædagogisk støtte til f.eks.:  

  • Daglig struktur
  • Økonomi
  • Indkøb og madlavning
  • Tøjvask og rengøring
  • Medicin
  • Deltagelse i aktiviteter på og uden for botilbuddet samt mindre individuelle udflugter
  • Håndtering af psykiske udfordringer og evt. misbrugsproblematikker

Lillelund tilbyder, at beboerne kan deltage i beskæftigelse på værksted, beskæftigelse med pakkearbejde, postkørsel, udehold mm. Derudover har beboerne mulighed for at deltage i aktiviteter i huset som f.eks. husmøde, aktiviteter med sundhedsfremmende sigte/fredagsmotion, udflugter og mindre ture. Gennem deltagelse i dagtilbuddets aktiviteter får beboerne støtte til træning og udvikling i hverdagen.

Den faglige indsats på Lillelund tager udgangspunkt i den recovery orienterede tilgang med fokus på, at principperne for god rehabilitering er tydelige i den daglige praksis.

Lillelund tager afsæt i den neuropædagogiske tilgang og de metoder, som kobler sig hertil bl.a. TEACCH, low arousal og ADL-træning. I praksis betyder det, at medarbejderne tager hensyn til den enkelte beboers læringsprofil og kognitive profil. Forståelse for beboernes funktionsnedsættelser samt viden om udviklingsalder og forståelseshorisonter er basisviden for alle medarbejdere.

I det socialpædagogiske arbejde i dagligdagen med beboerne er der fokus på, hvordan struktur, forudsigelighed og genkendelighed kan understøtte den enkeltes motivation for positiv forandring og mest mulig kvalitet i dagligdagen.

Botilbuddet er beliggende i naturskønne omgivelser på Lillelundvej 8 i Vemb udenfor Holstebro.

En høj faglig kvalitet er afgørende for at sikre, at du, som borger, får den nødvendige indsats.

Se hvordan vi fører tilsyn med den social- og sundhedsfaglige kvalitet.

Social og Sundhed

Lillelund

mail cfsu@holstebro.dk
phone 96114791

Lillelundvej 8-10
7570 Vemb