Botilbuddet Welschs Vej 13-15

Botilbuddet Welschs Vej 13-15 er et midlertidigt og længerevarende botilbud til voksne over 18 år med psykiatrisk diagnose og/eller psykiske problemstillinger

Antal pladser

11 pladser – heraf 1 akutplads.

Husets fokus

Botilbuddet Welschs Vej 13-15 tilbyder en midlertidig træningsbolig, hvor formålet er, at beboerne opnår afklaring, og særligt udvikling af egne ressourcer, herunder også i forhold til fremtidig uddannelse og beskæftigelse.

Welschs Vej 13-15 har overordnet fokus på at sikre, at beboerne får en helhedsorienteret indsats, kan mestre mest muligt i eget liv og på sigt kan flytte i et bofællesskab eller egen bolig.

Målgruppen er borgere over 18 år med en psykiatrisk diagnose og/eller psykiske problematikker, som har brug for støtte ud over de ordinære/traditionelle støttesystemer.

Fælles for borgerne er, at de har brug for støtte til at opnå en højere grad af selvstændighed i forhold til almindelig daglig livsførelse samt mestring af psykiatriske problemstillinger.

Dagligdagen tager udgangspunkt i den enkelte beboers ønsker og aktuelle behov for støtte – dvs. den enkeltes personlige mål, som er udarbejder i samarbejde med sagsbehandler.

Medarbejderne yder socialpædagogisk støtte til f.eks.:

  • Strukturering af dagen
  • Økonomi
  • Indkøb og madlavning
  • Tøjvask, rengøring og oprydning
  • Medicin
  • Mestringssamtaler til håndtering af menneskelige og psykiske udfordringer

I botilbuddet tilbydes ligeledes et bredt spænd af aktiviteter bl.a. faste fælles gåture, fællesaktiviteter i stuen med spil og kreative aktiviteter og ugentlige hus-møder med mulighed for indflydelse på kommende aktiviteter.

Den faglige indsats i botilbuddet tager udgangspunkt i en recovery-orienterede tilgang. I samarbejde med borgeren er der fokus på at skabe en meningsfuld hverdag ud fra borgerens håb og drømme.

Botilbuddet møder borgeren med tillid, anerkendelse og respekt - samtidig med, at der er fokus på at styrke den enkeltes selvstændighed og mestring af eget liv.

De faglige metoder, som anvendes i botilbuddet, tager udgangspunkt i hverdagsrehabilitering med fokus på at fremme det kvalificerede hverdagsliv for den enkelte. Konkret anvender medarbejderne i dagligdagen bl.a. KRAP og værdsættende samtale.

Medarbejdergruppen på botilbuddet er tværfagligt sammensat af et team af pædagogisk, ergoterapeutisk og sundhedsfagligt personale. På Welschvej 13-15 er der ansat en psykomotoriskterapeut og sundhedscoach.

Botilbuddet ligger tæt på Holstebro centrum og byens anlæg. Den centrale placering betyder, at beboerne har gode muligheder for at træne sociale færdigheder f.eks. i forbindelse med indkøb.

Botilbuddet består 5 værelser, som deles om to badeværelser.

Fællesarealerne er placeret centralt i huset, og der er lagt vægt på, at rummene fremstår hjemlige og hyggelige. Omkring huset findes flere terrasser og haver. Særligt om sommeren bliver omgivelserne brugt til aktiviteter samt afslapning i husets hængekøjer.

En høj faglig kvalitet er afgørende for at sikre, at du, som borger, får den nødvendige indsats.

Se hvordan vi fører tilsyn med den social- og sundhedsfaglige kvalitet.

Social og Sundhed

Botilbuddet Welschs Vej 13-15

mail center.psykiatri@holstebro.dk
phone 96114700

V F Welschs Vej 13-15
7500 Holstebro