Vandområdeplanerne

Vandområdeplanerne er en samlet plan for at forbedre det danske vandmiljø.

Vandplanerne i Holstebro Kommune

Følgende tre vandplanerne vedrører Holstebro Kommune og dens borgere:

 • Vandplan for Nissum Fjord
 • Vandplan for Limfjorden
 • Vandplan for Ringkøbing Fjord

De tre planer kan findes på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Konkret betyder vandplanerne, at der på landsplan skal gøres en indsats for at forbedre miljøtilstanden på områder som f.eks. grundvand, søer, vandløb og fjord/hav.

For de danske vandløb fremgår følgende indsatser:

 • Ca. 450 km vandløb restaureres.
 • Ca. 150 km vandløb, der tidligere var gemt væk i rør, åbnes op.
 • Ca. 1.330 spærringer fjernes, så der gives bedre passage for fisk og andre dyr i åerne.

Vedtagelsen af Vandplan 1 betyder også en indsats der skal sikre, at der udledes mindre kvælstof og fosfor til vores vandmiljø. Indsatserne til nedbringelse af næringsstofbelastningen til vores vandmiljø er bl.a.:

 • Nye vådområder,
 • Ca. 6.600 tons mindre kvælstof og ca. 51 tons mindre fosfor i vandmiljøet (inkl. effekterne af spildevandsrensning).

Vandplan 1 beskriver også rammerne for spildevandsindsatsen frem mod 2016, så vi ikke forurener vores vandløb og søer med især organiske stoffer. Disse indsatser skal være færdige senest om to år. Det drejer sig om:

 • Forbedret spildevandsrensning for ca. 35.000 ukloakerede ejendomme i spredt bebyggelse.
 • Indsatser overfor ca. 250 overløbsbygværker, hvor forurenet kloakvand løber over ved kraftig regn.
 • Forbedret spildevandsrensning på 26 utidssvarende renseanlæg.

Her er link til Naturstyrelsens information om vandløbsrestaurering.

Holstebro Kommune har gennemført vandløbsrestaureringsprojekter i Vegen Å, Gryde Å, Sahl Bæk og Råstgård Bæk.
Holstebro Kommune arbejder med vådområdeprojekter ved Felsted Kog (gennemført), Råsted Lilleå (gennemført), Svenstrup Å, Hellegård Å og Birkkjær.

En særlig fosforindsats kan komme på tale i oplandet til Flynder Sø fx ved omkring Skalle Sø. Etableringen af et fosforvådområde ved Helle Sø er gennemført og omkring tilløbene til Stubbergård Sø ved Nautrup Bæk og Ladegård Bæk er der igangsat etableringen af to fosforvådområdeprojekter.

Holstebro kommune har i august 2014 fremsendt forslag til  kommunes indsatsprogram for Vandområdeplanperioden 2015-2021 i samråd med de omkringliggende kommuner og de tre Vandråd i ovenstående Hovedvandoplande. 

Det statslige udkast til Vandområdeplan for Jylland og Fyn var i foråret 2015 i høring. Holstebro Kommune har i juni 2015 indgivet høringssvar i forbindelse med høringen. 

Vedtagelsen af de statslige Vandområdeplaner 2015 -2021 og behandlingen af høringssvarene er forsat under udarbejdelse.

Vandområdeplanerne er en samlet plan for at forbedre det danske vandmiljø. De skal sikre renere vand i Danmarks vandløb, søer, kystvande og grundvand i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv. Vandområdeplanerne for tredje planperiode er baseret på en opdatering og videreførelse af vandområdeplanerne for første og anden planperiode.


Vådområdeprojekter

Som en del af de statslige vandplaner indgår Holstebro Kommune i fælleskommunale samarbejder om at reducere kvælstofbelastningen i Nissum Fjord og Limfjorden, samt fosforbelastningen til Skallesø, Stubbergård Sø og Flyndersø. Dette gøres bl.a. ved at etablere- eller retablere vådområder.

To kvælstof- og et fosforprojekt er allerede gennemført.

Alle projekter gennemføres af Holstebro Kommune med faglig bistand fra eksterne rådgivere. Projekterne baseres på frivillighed og samarbejde med berørte lodsejere. Opgaven med lodsejerforhandling om erstatning eller erstatningsjord, varetages af Landbrugsstyrelsen.

Overflyvning af det nye forløb af Flodgrøften

Projekterne finansieres af Staten og EU.


Igangværende vådområdeprojekter

Status

Staten har givet tilsagn om midler til gennemførsel af projektet hvoraf 75 % kommer fra EU og 25 % fra Miljøministeriet.

Vi afventer pt. at alle lodsejerforhandlinger falder på plads. Det er et arbejde der varetages af landbrugsstyrelsen.

Baggrund

Holstebro Kommune har i december 2014 besluttet at arbejde for at etablere et vådområde i interesseområdet for pumpelaget Birkkær ved Sevelsted Syd for Ejsing.

Projektet indgår i vandoplandsplanen for Limfjorden.

Gennemførsel af projektet forudsætter aftaler med berørte lodsejere.

Der er gennemført tekniske, biologiske og ejendomsmæssige forundersøgelser for projektet.

Teknik

Projektet går ud på at sløjfe den tekniske afvanding herunder pumpningen af projektområdet, og samtidig lede  kvælstofholdigt vand fra områdets opland ind i det oversvømmede område for på denne måde at fremme kvælstoffjernelsen.

Projektområdet udgør 27,3 ha. Det er beregnet, at projektet vil reducere udledningen af kvælstof til Limfjorden med årligt 3,8 tons.

Holstebro Kommune har november 2015, i forbindelse med en indsats for at reducere fosforbelastningen af sydlige del af Flynder Sø, besluttet at arbejde for at omlægge det nederste forløb af Nautrup Bæk ved Stubbergård Sø.

Projektet indgår i vandoplandsplanen for Limfjorden.

Projektområdet er beliggende ved den nordvestlige ende af Stubbergård Sø syd for Nautrup Bæks nuværende udløb i søen.

Projektrealiseringen forudsætter aftaler med berørte lodsejere.

Projektet er baseret på, at provokere ensidige oversvømmelser på relativt højt beliggende arealer, således at oversvømmet vand overrisler og infiltrerer de nedenfor beliggende enge.

Projektet vil medføre, at bækkens års- og sommermedian vandføring ved udløbet til Stubbergård Sø vil blive henholdsvis 78 l/s og 541 l/s.

Det er sandsynliggjort, at projektet vil formindske den nuværende belastning af Stubbergård Sø med mindst 200 kg fosfor årligt.

Staten har givet tilsagn om midler til gennemførsel af projektet hvoraf 75 % kommer fra EU og 25 % fra Miljøministeriet.

Holstebro Kommune har november 2015, i forbindelse med en indsats for at reducere fosforbelastningen af sydlige del af Flynder Sø, besluttet at arbejde for at omlægge det nederste forløb af Ladegård Bæk ved Stubbergård Sø syd for Stubber Kloster.

Projektet indgår i vandoplandsplanen for Limfjorden

Projektet er baseret på, at provokere ensidige oversvømmelser på relativt højt beliggende arealer, således at oversvømmet vand overrisler og infiltrerer de nedenfor beliggende enge.

Det forudsætter aftaler med berørte lodsejere at kunne gennemføre projektet.

Projektet vil medføre, at bækkens års- og sommermedian vandføring ved udløbet til Stubbergård Sø vil blive henholdsvis 60 l/s og 41 l/s.

Det er sandsynliggjort, at projektet vil formindske den nuværende belastning af Stubbergård Sø med 235 kg fosfor årligt.

Staten har givet tilsagn om midler til gennemførsel af projektet hvoraf 75 % kommer fra EU og 25 % fra Miljøministeriet.

Gennemførte vådområdeprojekter


Vådområde Svenstrup

Projektet blev gennemført i løbet 2022.

Baggrund

Projektet er en del af ”Vandområdeplan 2015 – 2021” og skal reducere udledningen af kvælstof (N) til Limfjorden.
Det var et projekt, som havde været på trapperne i mange år — faktisk fik vi bevilget midler fra staten helt tilbage i 2011, men det viste sig imidlertid at være yderst vanskeligt at finde nødvendig erstatningsjord i nærheden. Det lykkedes i 2020, og med god velvillighed fra lodsejere blev en stor del af arealerne opkøbt af staten i forbindelse med en jordfordeling. 

Området er på 69 ha, og kvælstofreduktionen er beregnet til 6,0 tons per år.

Sådan blev området etableret

Området etableredes primært ved, at Svenstrup Å blev genslynget over en 2.093 meter lang strækning. Den ligger nu højere i terrænet, hvorved der opstår hyppigere oversvømmelser, end der var før området blev lavet. 

Herudover blev der afbrudt diverse dræn og rørledninger, så vandet derfra ikke længere bliver ført direkte ud i Svenstrup Å. I stedet bliver det bragt til overrisling og nedsivning inde i vådområdet.

Natur

Området er naturligvis blevet vådere, og jorden bliver ikke længere dyrket. Erfaringen fra andre tilsvarende projekter indikerer, at der meget hurtigt vil indfinde sig et rigt dyreliv i det nye naturområde. I begyndelsen er det typisk fugle, som tager området til sig og finder sig til rette i de nye vådere omgivelser. Men i løbet af få år vil også plantelivet følge trop. De marker, som førhen var dyrkede, vil blive afløst af natur med et mangfoldigt og varieret planteliv.

Her kan du se, arbejdets gang på et kort

Du kan følge projektet på kortet med billeder, tekst og se hvor arbejdet blev udført.

P-vådområde Bjørnkær

Dette projekt blev færdig i sommeren 2021.

Holstebro Kommune fik i juli 2017 tildelt midler fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsen til at gennemføre Fosforprojekt Bjørnkær. 75 % kom fra EU (Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne) og 25 % fra Miljø- og Fødevareministeriet.

Projektets formål var at nedsætte udledningen af fosfor til Skallesø. Det blev gjort ved at omlægge ca. 500 meter Bjørnkær Bæk, som har udløb i søen. Strækningen blev omlagt til et lavere beliggende terræn af dalen. Herved opstår der nu oversvømmelser, når der løber meget vand i bækken, og fosforholdigt sediment kan derved aflejres på vådområdets arealer. Langt de største fosforkoncentrationer i vandløbet forekommer netop i situationer med meget vand i bækken. 

For at kunne gennemføre projektet, blev der indgået frivillige aftaler med de to ejendomme, hvis arealer nu bliver oversvømmede.

Projektet omfatter ca. 10 ha, og det er beregnet, at udledningen af fosfor til Skalle Sø er reduceret med ca. 76 kg årligt. 

Yderligere oplysninger om projektet fås ved henvendelse til Holstebro Kommune, Teknik og Miljø.


N-vådområde Hellegård

På grundlag af veloverståede forundersøgelser besluttede Holstebro Kommune i september 2015 at arbejde for at etablere et vådområde ved Hellegård Å syd for Handbjerg.

Projektet indgår i vandoplandsplanen for Limfjorden.

Det overordnede mål er at reducere udledningen af kvælstof til Limfjorden mest muligt, og de gennemførte beregninger viser, at projektet udledningen kan reduceres med godt 13 tons kvælstof årligt.

For at projektet kunne gennemføres forudsatte det, at der kunne indgås frivillige aftaler med de berørte lodsejere — i alt 33 ejendomme. Landbrugsstyrelsen, som stod for denne del af projektarbejdet, gik straks i gang med lodsejerforhandlingerne, og i efteråret 2017 var alle aftaler på plads, og der blev foretaget en stor jordfordeling.

Derfor ejer staten nu størstedelen af området, mens 5 lodsejere har valgt at beholde deres arealer. Når projektet er slut, udbydes jorden igen til salg.

Projektet går ud på, ved fremprovokation af periodevise oversvømmelser, at hæve vandstanden på hovedsageligt landbrugsarealer omfattende ca. 110 ha. Dette gøres ved dels, at genslynge Hellegård Å i et mere snævert og højere beliggende vandløbsprofil, dels ved at gennembryde og delvis fjerne de lave diger langs åen. Også den øverste strækning (ca. 1 km) af tilløbet Flodgrøften omlægges og genslynges med henblik på at etablere yderligere oversvømmelsesområder.

Samtidigt sikres det så vidt muligt, at overfladevand fra projektområdets opland, kommer til at overrisle arealer i projektområdet, hvilket også giver kvælstoffjernelse. Dette gøres ved at sløjfe dræn og grøfter i randområderne.

Projektet indebærer også at en pumpestation øst for Handbjerg Hovgård fjernes.  De dertil knyttede 21 brønde fjernes og tilhørende drænsystemer.

Projektet var færdigt sidst i december 2018.

Da anlægsarbejdet var afsluttet, bar projektområdet tydelige præg af, at her havde kørt store maskiner. Men nu er området hastigt under forandring, og inden længe vil kun de færreste kunne se, at Hellegård Å og Flodgrøften rent faktisk er genslyngede. Det vil på ny fremstå, som havde det altid været uberørt natur.

Der vil med tiden indfinde sig et rigt dyreliv i det nye naturområde. Især fuglene har allerede taget området til sig og i det første år har bl.a. mange viber fundet sig til rette i projektområdet. I løbet af få år vil også plantelivet følge trop. De marker, som førhen var dyrkede, vil blive afløst af natur med et mangfoldigt og varieret planteliv.

Staten har givet tilsagn om midler til gennemførelse af projektet, hvoraf 75 % kommer fra EU og 25 % fra Miljøministeriet.


Vådområde Felsted Kog

Vådområde Felsted Kog blev etableret i perioden august til november 2015. Projektet blev gennemført af Holstebro Kommune, som en del af de statslige vandplaner og udgør en vigtig del af indsatsen for at reducere kvælstofbelastningen af Nissum Fjord.

Vådområdet omfatter ca. 180 ha, der tidligere hovedsageligt var landbrugsarealer og projektet vil årligt formindske kvælstofbelastningen af Felsted Kog og Nissum Fjord med 32 tons.

Projektet er beliggende ved Felsted Kog mellem Vemb og Ulfborg.

Vådområdet blev etablere ved at afbryde forbindelsen til ”Felsted Kog Landvindingslags” pumpestation ved Kytterup Havn. Den har af hensyn til landbrugsmæssige interesser hidtil været benyttet til at afvande området til mindst en meter under terræn.

Fremover sker vandafledningen fra vådområdet via et nyt naturligt udløb nord for Kytterup Havn.

For at hindre grundvandshævning og oversvømmelse på arealer beliggende ved Kytterupvej syd for projektområdet er der opbygget et næsten 2 km langt dige og etableret en ny pumpestation til afvanding af arealerne.

Nørgård Bæk har hidtil løbet gennem landvindingslaget og har haft sit udløb til Felsted Kog via pumpestationen. Det er omlagt så vandet nu ledes ind i vådområdet nord for det nye dige.

For at optimere kvælstoffjernelsen bliver der indtaget vand fra Storå, når vandstanden i åen overstiger kote 0,0 m.

Kanaler og dræn i området sættes ud af kraft.

Teknik og Miljø

Vandløb

mail Send sikker besked

phone 96117564

Kirkestræde 11
7500 Holstebro