Sygehusgrunden

Sygehusgrunden bliver en ny innovativ del af Holstebro Midtby med mangfoldighed, fællesskaber, nye boligformer, let adgang til grønne områder og knyttet tæt sammen med midtbyens handels- og kulturliv.

Sygehusgrunden er i dag struktureret således, at bebyggelsen er stærkt fortættet i områdets vestlige side, ud mod Enghavevej. Den trafikale adgang sker primært fra nord af Lægårdvej/Spidesdal, hvorimod den bymæssige sammenhæng med Holstebro Midtby i højere grad er på tværs af Enghavevej. Herfra kan man bevæge sig gennem en tæt sygehusstruktur – ude som inde. I et næsten vandret plan forbindes alle sygehusafdelingerne med indvendige korridorer. En landskabelig slugt løber parallelt med Enghavevej ned gennem sygehusstrukturen, som tilsammen skaber komplekse og uforløste udearealer i flere niveauer. For at forbinde sygehusets afdelinger mod øst, er der vandrette inddækkede brokorridorer, som ydermere blokerer udsyn og landskabelig sammenhæng. Den vestlige del af sygehusgrunden er primært fyldt op med parkeringsflader på områder, der i fremtiden er oplagte områder for attraktive boligbebyggelser. Sygehusets pragtfulde placering ud til Lystanlægget og bevoksede skråninger er på ingen måde godt eller logisk udnyttet. Det må siges at være et resultat af ad hoc knopskydning gennem mange år. 

Fakta

  • Beliggenhed: Holstebro Sygehus 
  • Størrelse: 70.000 kvm
  • Status: f.eks. Under udvikling    
  • Arkitekt: Team Vandkunsten
  • Landskab: Skaarup Landskab og Torben Schønherr

De bevarede bygninger i området indskrives i en karréstruktur, som taler sammen med midtbyen. Fra nord fortsættes den eksisterende villabebyggelse med dobbelt- og rækkehuse, mens boligerne i parkkvarteret lægger sig i boligstænger på kanten af Lystanlægget. Her bygges særlige kvalitative boliger til primært familier og seniorer. 

Der etableres midlertidige aktiviteter på sygehusgrunden som en del af byens afsked med en vigtig institution. Der etableres et fortættet boligområde som forbinder eksisterende områder.

Der arbejdes i forslaget strukturelt med forskellige bebyggelses typologier, så alt ny bebyggelse nænsomt fletter sig sammen med den eksisterende by og det landskabelig forløb langs Lægård Bæk og Lysanlægget.

Tættest på byen arbejdes med bebyggelse, som danner en urban karakter, hvor bygninger, som bevares, og nye etagebebyggelser, flettes sammen til en blandet tæt bydel med gårdrum, gader og små pladser. Ideen er at væve denne del af sygehusgrunden sammen med midtbyen på tværs af Enghavevej. Dette understreges yderligere ved at skabe et byrum, som spænder på tværs af Enghavevej i forlængelse af Nygade. Fra denne plads inviteres man ind i det nye tætte kvarter.