Fremtidig planlægning

Ved byrådets vedtagelse af Planstrategi 2023 tages der blandt andet stilling til, hvilke ændringer der skal foretages i kommuneplanen.

Strategien danner grundlag for revision af Kommuneplan 2025-2033, og der lægges op til en revision af hele kommuneplanen.
Der vil ske forandringer inden for de tre hovedtemaer, der er beskrevet i denne strategi.
Den ordinære revision af kommuneplanen, der forventes at ske med vedtagelse af ny kommuneplan primo 2025, har karakter af mindre ajourføringer og tilpasninger til ændrede forudsætninger.

Herudover vil der i løbet af næste planperiode gennem kommuneplantillæg, strukturplaner og strategier blive tilpasset rammer for kommunens fremtidige udvikling på de nærmere afgrænsede områder, der fremgår af planstrategiens hovedtemaer. Byrådets hensigter for planlægningen i næste planperiode opsummeres i dette afsnit.

Vi vil:

 • Tilpasse rammer til boligformål i alle kommunens byer.
 • Præcisere kommuneplanens boligrammer. I boligrammerne skal det tydeliggøres, i hvilke rammer der kan skabes mulighed for tæt-lav boligbebyggelse, og i hvilke der ikke kan skabes mulighed. 
 • Udarbejde en strukturplan for Hornshøj, herunder sikre en sammenhæng med Mejrup og udpege rammer til bolig- og offentlige formål.
 • Udarbejde en strukturplan for Sønderland, herunder illustrere områdets udviklingsmuligheder.
 • Udarbejde en strukturplan for Nørrelandsområdet og dets samspil med de omkringliggende områder.
 • Udarbejde en mobilitetsstrategi.
 • Udarbejde en boligudbygningsstrategi, herunder generelle rammebestemmelser for boligområder med fokus på flere boligtypologier end de nuværende (åben-lav, tæt-lav og etageboliger).
 • Realisere de udarbejdede landsbystrategier.

Vi vil:

 • Udpege rammer for turistanlæg i Thorsminde.
 • Tilpasse rammer for sommerhusområder.
 • Udpege rammer til erhvervsformål i den nordlige og østlige dele af Holstebro, samt ændre eksisterende rammer til offentlige formål til erhvervsformål ved Måbjerg.
 • Udpege rammer til teknisk anlæg. Der er stigende interesse for at etablere større vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Det gælder såvel vindmøller som solcelleparker og PtX-anlæg, der nødvendiggør udpegning af rammer til tekniske anlæg, både til VE-anlæg og PtX-anlæg.
 • Afgrænse og disponere bymidter og bydels- og lokalcentre og aflastningsområder, så butiksliv og offentlige og private servicefunktioner spiller positivt sammen.
 • Vurdere behovet for at fastlægge ledningskorridorer i kommuneplanen til og fra VE-anlæg, PtX-anlæg, mv.

Vi vil:

 • Udpege arealer til skovrejsning
 • Sikre større naturindhold i byområder.