Ofte stillede spørgsmål

Holstebro Kommune har i arbejdet med helhedsplanen for Idomlund-området løbende fået spørgsmål om bl.a. størrelsen på området, processen for planlægningen og dét at være lodsejer i området. Dem kan du se her sammen med kommunens svar.

Et område på 434 ha er meldt ind til Plan- og Landdistriktsstyrelsen som statslig udpeget energipark. Såfremt, arealet af Ministeren for Byer og Landdistrikter udpeges som energipark, optages det umiddelbart i kommuneplanen. Det betyder, at kommunen efterfølgende kan gennemføre lokalplaner, der sætter de mere detaljerede rammer for etablering af anlæg i området.

Ved kommune- og lokalplanlægning udlægges rammer og bestemmelser for den fremtidige anvendelse. Eksisterende anvendelse kan fortsætte som hidtil og ejendomme skifter således ikke status før anvendelsen af ejendommen ændres. Det betyder konkret, at der gives mulighed for en ny anvendelse til erhverv. Landbrugsejendomme inde i det planlagte område vil derfor fortsat være landbrugsejendomme medmindre de konkret skifter anvendelse. Gennem planlægning sikres, at ingen blivende boligejendomme får erhverv på alle sider.

Økonomiudvalget besluttet d. 22. maj 2024 på baggrund af vurderinger af hensynet til beboelser i området, landskabelige hensyn, hensyn til natur og skov samt dialogen med de forskellige interessenter i området en afgrænsning på 434 ha, der ønskes udpeget til energipark med mulighed for etablering af PtX-anlæg og anden erhvervsmæssig bebyggelse. Inden for afgrænsning er der 16 boliger hvoraf de 11 er opkøbt af udviklere.

Planlægningen kan få betydning for ejendomsvurderingen af de enkelte ejendomme. Jf. ejendomsvurderingsloven ansættes grundværdien blandt andet på grundlag af den anvendelse og den udnyttelse, der er mulig efter planloven eller anden offentlig regulering. Holstebro Kommune anbefaler, at man kontakter vurderingsstyrelsen for yderligere oplysninger om de konkrete vurderinger.

Byggeri der er erhvervsmæssigt nødvendigt for landbrug, er undtaget for krav om landzonetilladelse og skal ikke vurderes ift. overordnet planlægning.

Byggeri, der er omfattet af krav om landzonetilladelse skal vurderes ift. overordnet planlægning og her vil det være en konkret vurdering om det er muligt at give en tilladelse. Byggeri i landzone til private formål er allerede i dag omfattet af en restriktiv praksis, således at der ikke kan gives tilladelse til fx udhuse, hvis det samlet overstiger 80-100 m2. Planlægningen i området forventes ikke at ændre på denne praksis.

Eksisterende lovlig anvendelse og drift kan fortsætte som hidtil. Afstandskrav efter husdyrgødningsbekendtgørelsen kan få betydning ved opførelse af ny bebyggelse, såfremt det opføres tæt på lokalplanlagte arealer, hvor områder overføres til byzone. Med den reducerede afgrænsningen på 434 ha vurderes det ikke kan få betydning ift. overholdelse af afstandskrav.

 

Jagt vil fortsat være efter Jagtlovens bestemmelser også når arealer ved lokalplanlægning overføres til byzone. Indtil arealer er lokalplanlagte, men omfattet af kommuneplanramme til erhverv, vil arealerne fortsat være landzone.

Ringkøbingvej vil være den primære adgang til erhvervsområderne samt for tung trafik til områder. Idomlundvej vil blive prioriteret til lokal mobilitet herunder også bløde trafikanter. Holstebro Kommune har igangsat en trafikanalyse af området som skal danne baggrund for planlægning for trafik i området. En trafikplan for området vil have fokus på både erhvervstrafik til det nye område, lokal trafik og ikke mindst skildre mellem en anlægsfase og en driftsfase.

Holstebro Kommune har sammen med Struer og Lemvig Kommune skabt debatforummet Klog Energi som I kan se mere om her: https://klogenergi.dk/. Her er blandt andet blevet afholdt en stor konference på Christiansborg, hvor en af hovedpointerne var netop at de områder, der ligger arealer til den grønne omstilling i højere grad skal kompenseres. Udover at arbejde for Nordvestjylland gennem styrkepositionen i det tværkommunale samarbejde om grøn omstilling, gør Holstebro Kommune opmærksom på dette ved givne lejligheder, herunder senest ved indmeldelse af arealet i Idomlund som energipark til Plan- og Landdistriktsstyrelsen. Samtidig med indmeldelse af arealet, blev det oplyst at, det er Byrådets ønske, at de lokalsamfund, der lægger arealer til grønne energianlæg, skal kompenseres for de gener de konkrete anlæg måtte give og det er således Byrådets holdning og anbefaling, at naboer til f.eks. PtX-anlæg, der placeres i energiparker, bør omfattes af kompensationsordningen, der gælder for naboer til VE-anlæg. Desuden finder vi generelt, at engangskompensationer bør suppleres med årlige indbetalinger til støtte for områdernes stadige udvikling og at den i højere grad afspejler den økonomiske værdiskabelse, som energianlæggene genererer.

Holstebro Kommune har arbejdet på at kunne genplacere boliger i det åbne land i forbindelse med nedlæggelser til fordel for den grønne omstilling. Holstebro Kommune arbejder for at de intentioner om levedygtige lokalsamfund, der blev indarbejdet i planloven i 2018, derfor bør gives et konkret redskab i form af en udtrykkelig hjemmel i planloven til at kunne planlægge for erstatningsboliger i det åbne land.

Derudover rejser Holstebro Kommune problematikken om nedlæggelse af boliger og den manglende hjemmel til at kunne genplacere ved relevante lejligheder, herunder i forbindelse debatforummet Klog Energi samt senest i forbindelse med indmeldelse af området ved Idomlund til den statslig udpegning af energiparker.

Holstebro Kommune er i dialog med fem udviklere. Det drejer sig om Plug Power, RWE, CIP/COP, Skovgaard/Ørsted og Everfuel. 

Muligheden for placering af PtX-anlæg i området ved Idomlund er en del af Kommuneplan 2021, som blev vedtaget af Byrådet den 21. oktober 2021. Se mere her i Kommuneplan 2021.

Herefter har Økonomiudvalget den 30. november 2022 besluttet at indkalde forslag og ideer fra offentligheden til planlægningsarbejdet for vedvarende energianlæg og PtX-anlæg med en frist på 10 uger. I annoncen til indkaldelse af forslag og ideer fremgår en foreløbig placering ved Idomlund. På baggrund af de indkomne ideer besluttede Økonomiudvalget den 14. juni 2023 at igangsætte planlægning for PtX-anlæg ved Idomlund, og den 4. oktober 2023 besluttede Økonomiudvalget en egentlig afgrænsning for området samt et udkast til de principper, som vil indgå i planlægningen. 

Holstebro Kommune vil via hjemmesiden dele oplysninger af bred interesse og via konkrete høringer sikre både info og inddragelse, som loven foreskriver. Derudover vil der blive løbende inddragelse af Idom-Råsted Borgerforening ift. de brede interesser og afholdt møder med lodsejere, når der er konkret anledning til at informere om væsentlige forhold for denne særlige kreds.

Planlægningen ift. udviklingen af området ved Idomlund kan deles op i en helhedsplan, kommuneplanlægning og lokalplanlægning. De tre planlægningsspor vil forløbe delvist sideløbende.

Det forventes, at helhedsplanen er klar i løbet af 2024. Herefter at detailplanlægningen, med dertil hørende offentlighedsfaser, for de første PtX-anlæg påbegyndes i 2024. Detailplanlægningen forventes afsluttet frem mod den sidste halvdel af 2025, hvorefter en række myndighedstilladelser også skal være på plads inden etablering.

Nej, det er ikke meningen, at der skal opstilles vindmøller og solcelleanlæg inden for helhedsplanen. 

I dag eksisterer der fire ordninger med det formål at kompensere naboer og lokalsamfund, men PtX anlæg er ikke på nuværende tidspunkt omfattet af disse. Hvorvidt dette ændres i fremtiden, vides ikke. 

I marts 2023 underskrev Danmark og Tyskland en hensigtserklæring om brintinfrastruktur mellem Danmark og Tyskland i form af en nedgravet brintrørledning, der skal give mulighed for at føre brint fra det vestlige Jylland til Tyskland. Målet er, at ledningen skal være færdig i 2028.

I maj 2023 blev der indgået en politisk aftale om drift af dansk, rørbunden brintinfrastruktur. Det blev besluttet, at infrastrukturen skal være offentligt ejet gennem Evida og Energinet. Der arbejdes på flere fronter, for at brintledningen skal være klar ved Idomlund allerede fra 2028, og derfor afholder de tre nordvestjyske kommuner også en fælles konference på Christiansborg bl.a. om brintledningen.

Det er kommunens klare forventning, at brinten primært skal transporteres via det kommende brintrør. Indtil brintrøret er etableret, vil brinten dog blive transporteret med lastbil. Den brint, der skal transporteres med lastbil, skal transporteres via Ringkøbingvej.

Der kan være særlige krav til oplag af stoffer og beredskab i forhold til brand- og eksplosionsfare. Det er bl.a. oplagets størrelse, der afgør, hvilke krav virksomhederne omfattes af, og hvorvidt en virksomhed er omfattet af risikobekendtgørelsen.

Projekter omfattet af risikobekendtgørelsen er også underlagt krav om miljøgodkendelse efter godkendelsesbekendtgørelsen og beredskabslovgivningen i forhold til brandsikkerhed. Der opereres i Danmark med omfattende krav til sikkerhed og accepteres kun etablering ved dokumentation for meget lav risiko for ulykke.

Der er indgået en række privatretlige aftaler mellem lodsejere og PtX-udviklere for at sikre de nødvendige arealer. 

Når der er gennemført lokalplanlægning, har kommunen i helt særlige tilfælde mulighed for at ekspropriere arealer eller rettigheder. Forudsætningerne er bl.a., at aftaler ikke kan indgås frivilligt, og at der er et helt aktuelt behov for arealer for at virkeliggøre lokalplanen.

Kommunen har ingen forventning om, at der vil blive eksproprieret arealer.

Holstebro Kommune i dialog med ministeren for landdistrikter om eventuelle nye og lempeligere muligheder for boliger i lokalsamfund, der er berørt af planlægning til vedvarende energi.

Der er pt. fem kommunale byggegrunde til salg på Idom Kirkevej. Derudover er der to områder, der i kommuneplanen er udlagt til boligområder og som kan indgå i en kommende udvikling på baggrund af lokalplanlægning.

 

Der kan, hvis Byrådet beslutter sig for det, etableres nye byggegrunde i de to kommuneplanlagte boligområder på baggrund af en konkret lokalplan, hvilket er en proces, der tager ca. 7-10 måneder. Dertil skal lægges tid til byggemodning.

Det ved kommunen ikke, men forventningen er, at der skabes mange arbejdspladser med bosætning til følge. Undersøgelser viser, at den grønne omstilling i Danmark vil medføre mere end 100.000 arbejdspladser, og Holstebro Kommune har med Idomlund-stationen gode forudsætninger for at få andel i disse. Erfaringer fra etableringen af servicehavnen i Thorsminde viser, at der følger mange arbejdspladser med.

Der er ikke lovhjemmel til at stille krav om økonomisk kompensation. Men Holstebro Kommune er fokuseret på alle ”bundlinjer” i realiseringen af projektet, herunder særligt effekten ved nye lokale arbejdspladser som grundlaget for lokal udvikling.

Holstebro Kommune skal i planlægningen varetage hensynet til de samlede interesser, herunder lokal udvikling, natur og miljø, samt at der opnås en hensigtsmæssig planlægning. De individuelle interesser i denne sag kan være vidt forskellige og kan ikke varetages individuelt af kommunen, bortset fra at der sikres de rettigheder, som lovgivningen tilskriver, og vejledning om de regler og den lovgivning kommunen forvalter.